SFU 2991 Pension Contribution, Payment and Tax

SFU 2991 Pension Contribution, Payment and Tax

Course code: 
SFU 2991
Department: 
Law and Governance
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Dag Jørgen Hveem
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Course in Banking and Finance
Semester: 
2018 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Pensjonsopptjening og pensjonsutbetalinger er et område av stor betydning for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsgiverne og for samfunnet. Pensjonsreformen fra 2011 og senere tilpasninger av tjenestepensjonsregelverket tar sikte på bærekraft for staten og forutsigbarhet og kostnadskontroll for arbeidsgiverne.

Overfor enkeltindividet har særlig økt fleksibilitet i regelverket medført økt behov for individuell informasjon og rådgivning. Fleksibiliteten dreier seg i første rekke om når uttak av ulike typer pensjoner skal starte, hvor stor andel av pensjonene som skal tas ut og over hvor lang tid innskuddspensjonen skal løpe – livsvarig utbetaling er ikke nødvendigvis alltid best.

En annen viktig faktor som øker behovet for informasjon og rådgivning er levealdersjustering av folketrygdens alderspensjon. Levealdersjustering innebærer at risikoen for «langt liv» veltes over på den enkelte, og effekten vil bli stadig større.

En tredje faktor er underreguleringen av løpende pensjoner – det betyr besparelse for det offentlige og følgelig lavere pensjon for den enkelte.

En fjerde faktor er risikoen for ytterligere innstramminger i pensjonene fremover i tid, både alderspensjonen fra folketrygden og arbeidsgivers endringsmuligheter.

En femte faktor er AFP, både i privat og offentlig sektor, og de (foreløpig) store forskjellene på ordningene, de strenge individuelle vilkårene og risikoen for fremtidige endringer.
En sjette faktor er betydningen av hvordan den enkelte ansatte forvalter sin oppsparte (og ikke utbetalte) pensjonskapital og viktigheten av bevissthet rundt privat sparing og investeringer generelt for å kompensere for lavere pensjonsutbetalinger.

Skattemessige forhold kompliserer pensjonsbildet ytterligere, blant annet med store forskjeller på marginalskatt ved uttak av pensjon på ulike tidspunkter.

Kurset skal gjøre deltakeren i stand til å gi relevant informasjon og adekvate råd om hvordan rådgivningsmottaker bør håndtere sine pensjonsutfordringer ut fra individuell behovsanalyse.

 

Målgrupper
Kurset retter seg mot alle som skal gi råd og informasjon om pensjon til enkeltpersoner. Finansielle rådgivere i bank og finans er en målgruppe og offentlige ansatte - typisk rådgivere i NAV en annen målgruppe. Kurset vil også være relevant for journalister som skriver om pensjon, ansatte i personal- og HR-funksjoner, samt ledere i små- og mellomstore bedrifter. Meglere, rådgivere og konsulenter som jobber med kollektiv tjenestepensjon vil også være i målgruppen. Videre retter kurset seg mot personer som jobber med utvikling av digitale pensjonssystemer.

Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal etter gjennomført kurs ha gode kunnskaper om:
· Sentrale pensjonsfaktorer som det er redegjort for i innledningen ovenfor og hvordan ulike sammenhenger og kombinasjoner har betydning for enkeltpersoners pensjon.
· Regel- og avtaleverket som aktuelle pensjonsløsninger er bygget på.
· Pensjonsløsninger og relevante produkter.
· Bransjestandarden «God rådgivningsskikk» og rettslige rammer.
· Hvilke faktorer som er sentrale ved forvaltning av oppspart og ikke utbetalt pensjonskapital frem til utbetalingsstart og underveis i utbetalingsperioden.

 

Learning outcomes - Skills

Studentene skal etter gjennomført kurs kunne gi privatpersoner god pensjonsrådgivning basert på solide kunnskaper om pensjon, samt beherske aktuelle verktøy, eksempelvis ulike pensjonskalkulatorer.

Studentene skal også være i stand til å avdekke behov og peke på aktuelle problemstillinger og løsninger på grunnlag av kunnskaper om livsfaser, individuelle forhold, skatt og aktuelle spareprodukter.

Learning Outcome - Reflection

Studentene skal etter gjennomført kurs være seg bevisst sitt og arbeidsgivers ansvar knyttet til rollen som pensjonsrådgiver. Studentene skal ha opparbeidet evnen til å forstå og følge god, rådgivningsskikk herunder sørge for at kundenes interesser blir ivaretatt på beste måte og at etiske dilemmaer blir håndtert på en systematisk måte.

Studentene skal ha opparbeidet særlig bevissthet rundt en god behovsanalyse, et tilpasset løsningsforslag med korrekt og fullstendig informasjon, god håndtering eventuelle interessemotsetninger samt god dokumentasjon av kundesamtalen og eventuelle avtaler. Studentene skal være seg bevisst henvisningsplikten som følger av «god rådgivningsskikk» når egen kompetanse er utilstrekkelig i den konkrete rådgivningssituasjonen.

Course content

· Folketrygdens alderspensjon
· Tjenestepensjonsmodeller i privat sektor
· Privat AFP
· Offentlig tjenestepensjon
· Offentlig AFP
· Uføretrygd fra folketrygden
· Privat og offentlig uførepensjon
· Skatt på pensjon, lønn og kapitalavkastning.
· Behovsanalyser og pensjonsberegninger
· Pensjonsfeller
· Ulike pensjonsspareprodukter
· Etikk og god rådgivningsskikk

Learning process and requirements to students

Normert studietid er ett semester på deltid. 

Kurset er hovedsakelig nettbasert. Nettlærer vil benytte its-learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på 1 samling à 2 dager i starten av semesteret og før eksamen. Deltakelse på samlingen skal også kunne gjennomføres som webinar.  

Det utarbeides en studieguide som supplement til pensumlitteraturen, med konkrete studiemål, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Required prerequisite knowledge

Studentene bør ha basiskunnskaper i finans, tilsvarende autorisasjonskravene for finansielle rådgivere.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
SFU 29911
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No 72 Hour(s)Individual
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Individual
Duration: 72 Hour(s)
Comment:
Exam code:SFU 29911
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Mjølhus, Jon Olav 2015 Finansprodukter 2. utg Epsilon Capital]
2015 Private tjenestepensjoner: 2015 3. utg BI Handelshøyskolen
Hveem, Dag Jørgen cop. 2016 Personlig økonomi - juss Fagbokforl

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

God rådgivningsskikk. Kommentarhefte.. Finansnæringens autorisasjonsordninger. 

Notes to students:

Nettbaserte ressurser hos NAV, Norsk Pensjon og Forbrukerrådet.