ORG 3410 Stress, Motivation and Self-Leadership

ORG 3410 Stress, Motivation and Self-Leadership

Course code: 
ORG 3410
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Elin Akre Trønnes
Stig Berge Matthiesen
Course name in Norwegian: 
Stress, motivasjon og selvledelse
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Organisational Psychology, HR and Leadership - Programme Courses
Semester: 
2021 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kandidaten skal tilegne seg forskningsbasert kunnskap om sentrale arbeidsmiljømessige forhold, og betydningen av motivasjon i en arbeidsmiljøkontekst. Den skandinaviske arbeidsmiljøtradisjon, og den historiske kontekst som går helt tilbake til Hawthorne-studiene på 1920-tallet blir belyst. Disse trendene bidro til utvikling av de psykologiske jobbkrav og økt vektlegging av demokrati på arbeidsplassen. Videre bør kandidaten ha nyansert viten om betydningen av autonomi og medbestemmelse, samt andre forhold som bidrar til bærekraftige arbeidsplasser som ivaretar både velvære og helse. Viktige organisasjonsmessige mål som nærvær, prestasjoner og hjelpeatferd ivaretas.

Motivasjon utgjør et sentralt punkt innen arbeidsmiljø, og er sentralt i forhold til organisasjoners effektivitet og produktivitet. Studenten skal ha bred kunnskap rundt effekten av ulike typer motivasjon, forbindelsen mellom motivasjon og jobbengasjement, og forhold som trigger og hemmer motivasjon på en arbeidsplass. Kandidaten bør ha god kjennskap til at motivasjon er et sentralt i forhold til empowerment (myndiggjøring) av medarbeidere, og sannsynligheten for at effektiv selvledelse kan implementeres. Faktorer som fasiliteter selvledelse bør studenten kjenne til, ikke minst betydningen av autonomi på arbeidsplassen. 

Stress er også en viktig del av det moderne arbeidsliv. Kandidaten bør kjenne til ulike former for stress, herunder utbrenthet (burnout), ha en nyansert forståelse av forholdet mellom stress og mestringskontroll, og forhold som utløser sykdomsfremmende stress. Kandidaten bør også ha kjennskap til empiri rundt tiltak som kan motvirke stress.

Learning outcomes - Knowledge

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg kunnskaper om:

 • Ulike typer motivasjon, herunder jobbengasjement
 • Ulike typer stress, herunder utbrenthet
 • Selvledelse, autonomi og empowerment
 • Hvordan arbeidsmiljø påvirker motivasjon, stress og selvledelse
Learning outcomes - Skills

Etter endt kurs skal studentene ha ferdigheter i å:

 • Optimalisere arbeidsmiljøet med tanke på å redusere stress og legge til rette for optimal motivasjon og selvledelse
 • Sette sammen en elementene i en organisasjonsanalyse (arbeidsmiljøundersøkelse)
 • Lede seg selv.
General Competence

Studentene skal utvikle sin evne til å reflektere rundt arbeidsmiljømessige forhold, og hvordan disse forholdene er forbundet. Kunnskap om disse forbindelsene vil møtes med respekt og ydmykhet. Denne kunnskapen vil kunne styrke grunnlaget for å opptre som en moderne, personalorientert leder.

Course content
 • Forskningsbasert kunnskap om sentrale arbeidsmiljømessige forhold
 • Betydningen av motivasjon i en arbeidsmiljøkontekst
 • Den skandinaviske arbeidsmiljøtradisjon, og den historiske kontekst med Hawthornestudiene, psykologiske jobbkrav og demokrati på arbeidsplassen
 • Betydningen av autonomi og medbestemmelse
 • Ivaretakelse av viktige organisasjonsmessige mål som nærvær, prestasjoner og hjelpeatferd
 • Effekten av ulike typer motivasjon, forbindelsen mellom motivasjon og jobbengasjement, og forhold som trigger og hemmer motivasjon på en arbeidsplass
 • Betydningen av empowerment og selvledelse.
 • Betydningen av ulike typer stress, herunder utbrenthet (burnout)
 • Tiltak som kan motvirke stress
 • Hvordan ivareta eller styrke arbeidstakere sin helse og velvære
 • Forhold som bidrar til den fullt forsvarlige arbeidsplass
Teaching and learning activities

Kurset vil bestå av en kombinasjon av forelesninger og aktiv læring gjennom gruppediskusjoner, oppgaveløsing og aktuelle problemstillinger fra arbeidslivet. Det vil også legges vekt på egen refleksjon rundt stoffet.

Selve kurset gjennomføres intensivt over 7 uker, og avsluttes med eksamen midt i semesteret.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Selve kurset gjennomføres intensivt over 7 uker fra semesterstart, og avsluttes med eksamen midt i semesteret.

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Covid-19

Due to the Covid-19 pandemic, there may be deviations in teaching and learning activities as well as exams, compared with what is described in this course description.

Teaching

Information about what is taught on campus and other digital forms will be presented with the lecture plan before the start of the course each semester.

Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
ORG 34101
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination every semester
100Yes 4 Hour(s)
 • No support materials
Individual
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • No support materials
Duration: 4 Hour(s)
Comment:
Exam code:ORG 34101
Grading scale:ECTS
Resit:Examination every semester
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
39 Hour(s)
Feedback activities and counselling
3 Hour(s)
Student's own work with learning resources
154 Hour(s)
Examination
4 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.