ORG 3403 Organisational Behavior and Leadership

ORG 3403 Organisational Behavior and Leadership

Course code: 
ORG 3403
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Øyvind Lund Martinsen
Course name in Norwegian: 
Organisasjonsatferd og ledelse
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor - Common Courses
Semester: 
2024 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Dette kurset er en norsk versjon av det internasjonale handelshøyskole faget "Organizational Behavior". Faget dreier seg om at menneskers egenskaper, innsats og samspill, deres organisering og ledelse har grunnleggende betydning for organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi. Det er de menneskelig egenskaper og prosesser som er i fokus i dette kurset.

Kurset dekker de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv. Kurset gir også en innføring i organisasjonsteoretiske emner som organisasjonskultur og organisasjonsdesign. Organisasjonen er både en kontekst og et verktøy hvor mennesker med forskjellige egenskaper samspiller for å skape verdier. Ledelse er en sentral prosess i alt dette og som gir retning, mobiliserer innsats og som dermed bidrar til medarbeideres, gruppers og organisasjoners suksess.

Kurset skal bl.a. dekke temaer som læring, hva som motiverer mennesker, persepsjon, hvordan menneskelige egenskaper kan karakteriseres og hvordan slike egenskaper og prosesser kan knyttes til bl.a. trivsel, helse, innsats og produktivitet. Videre skal kurset gi kunnskaper om grupper og team, arbeidsmiljø, hva som kjennetegner kreativitet, problemløsning og beslutningstaking. Det vil videre bli lagt spesiell vekt på sentrale sider ved ledelsesfaglige spørsmål, herunder ledelse under endringsprosesser og e-ledelse.

Kurset gir en bred og grunnleggende innføring i hvordan man kan legge til rette for bærekraftig bruk av menneskelige ressurser.

Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal tilegne seg grunnleggende psykologiske, ledelsesfaglige og organisasjonsteoretiske kunnskaper som er relevante for arbeidslivet og for videre studier i andre organisasjons- og ledelsesfag. Disse kunnskapene organiseres på individ, gruppe og organisasjonsnivå.

Eksempler på slike kunnskaper er:

 • hvordan organisasjoner kan legge til rette for gode motivasjonsbetingelser slik at medarbeideres innsats og ytelse blir høyet mulig.
 • hvordan man kan beskrive hva effektive ledere gjør i rollen som leder.
 • hvordan man kan forbedre mulighetene for gjennomslag for sine synspunkter i f.eks. ledelse og i samspill med andre.
 • hvordan man kan øke sin personlige effektivitet gjennom selvledelse.
 • forskningens sentrale funksjon i å fremskaffe pålitelig kunnskap er et gjennomgående tema i alle kursets deler.
Learning outcomes - Skills
 • Studentene skal kunne redegjøre for sentrale begreper, prosesser og teorier og hvordan disse relateres til produktivitet, effektivitet og verdiskapning i organisasjoner.
 • Dette innebærer at studentene skal kunne gi eksempler på praktisk anvendelse av lærestoffet eller kunne illustrere lærestoffet med eksempler fra arbeidslivet.
 • Dette innebærer også at studentene må kunne redegjøre for begreper og teorier på en presis måte slik at man skiller ulike begreper og teorier fra hverandre.
General Competence

Organisasjonsatferd og ledelse er et viktig fag som gjennom anvendelse vil kunne effektivt bidra til menneskelig produktivitet, helse og verdiskaping i organisasjoner. Bakgrunnen for dette er f.eks. at god ledelse og organisering kan forklare høyere ytelse og trivsel, større lojalitet og økonomiske resultater. Mange av de største og mest effektive foretak i verden satser systematisk på å utvikle sine organisasjoner basert på de mest sentrale kunnskapene i dette faget. Når man anvender kunnskaper om gode beslutnings-, lærings-, motivasjons- og kommunikasjonsprosesser, så vil trivsel og ytelse øke.

Mot denne bakgrunnen skal studentene utvikle forståelse for at både psykologiske egenskaper og prosesser, ledelses prosesser og organisasjonsmessige betingelser har stor betydning for verdiskapingen i arbeidslivet.

Course content
 • Individer i grupper og organisasjoner
  • Individuelle egenskaper og produktivitet i organisasjoner.
  • Motivasjon, holdninger og prestasjoner
  • Tenkning på jobben: læring, problemløsning, beslutninger og kreativitet.
  • Arbeid i grupper. Samhandling og arbeidsmiljø.
  • Kommunikasjon, informasjon, makt og påvirkning.
  • Mangfold i arbeidslivet.
 • Organisasjonsteoretiske emner
  • Hvorfor har vi organisasjoner?
  • Organisasjonsdesign
  • Organisasjonsstruktur
  • Organisasjonskultur
  • Organisasjonsendring
  • Tredjeparts samarbeidet i norsk arbeidsliv
 • Ledelsesfaglige emner
  • Hva er ledelse?
  • Lederegenskaper, lederadferd og leder-medarbeider-relasjoner
  • Mangfold i ledelse
  • Ledelse og teknologi
  • Destruktiv ledelse
  • Ledelse og samfunnsansvar
  Teaching and learning activities

   

  E-Learning
  Where the course is delivered as an online course, the lecturer will, in collaboration with the study administration, arrange an appropriate combination of digital learning resources and activities. These activities will correspond to the stated number of teaching hours delivered on campus. Online students are also offered a study guide that will provide an overview of the course and contribute to course progression. The total time students are expected to spend completing the course also applies to online studies.

  Software tools
  Software defined under the section "Teaching and learning activities".
  Additional information

  Kontinuasjon

  Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

  Required prerequisite knowledge

  Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

  Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredComment coursework
  Mandatory32
  Mandatory coursework:
  Mandatory coursework:Mandatory
  Courseworks given:3
  Courseworks required:2
  Comment coursework:
  Assessments
  Assessments
  Exam category: 
  School Exam
  Form of assessment: 
  Written School Exam - digital
  Exam/hand-in semester: 
  First Semester
  Weight: 
  100
  Grouping: 
  Individual
  Support materials: 
  • No support materials
  Duration: 
  3 Hour(s)
  Exam code: 
  ORG 34031
  Grading scale: 
  ECTS
  Resit: 
  Examination every semester
  Type of Assessment: 
  Ordinary examination
  Total weight: 
  100
  Student workload
  ActivityDurationComment
  Teaching
  30 Hour(s)
  Digital resources
  12 Hour(s)
  Student's own work with learning resources
  113 Hour(s)
  Group work / Assignments
  42 Hour(s)
  Examination
  3 Hour(s)
  Sum workload: 
  200

  A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.