MRK 3521 Distribution

MRK 3521 Distribution

Course code: 
MRK 3521
Department: 
Accounting and Operations Management
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Eirill Bø
Course name in Norwegian: 
Distribusjon
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Marketing Management - Programme Courses
Semester: 
2022 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kurset distribusjon behandler oppbygging av forsyningskjeder og gjennomføring av logistikkprosesser. Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer i forsyningskjeden står sentralt. Det samme gjelder de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, og transportere råvarer og ferdigvarer.

Det er tette bånd mellom fagene logistikk og markedsføring. I dette kurset vil man lære om hvordan disse fagområdene henger sammen innen faget distribusjon. Man ser utfordringene fra begge fagområder, enkelt sagt forklarer logistikksiden av kurset den fysiske flyten av varene og hvordan kanalene kan operasjonaliseres og i markedsføringsdelen presenteres hvordan kjeden er bygget opp. Man ser på hvordan «plass» i marketing mix modellen knytter logistikk og markedsføring sammen.
Ledelse av forsyningskjeder krever at man ser alle aktørene i et helhetsperspektiv. Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle funksjonsområdene internt i bedriftene og de omfatter både leverandører og kunder. Måten prosessene gjennomføres på, har avgjørende virkning på både konkurranseevne og lønnsomhet. Utfordringen knyttet til e-handel og vurdering av ulike kanaler til kundene er sentralt.  Som fagområder har logistikk og markedsføring gjennomgått en utvikling der hovedfokus var på delområder til et helhetlig syn på ledelse av forsyningskjeden hvor bærekraft er et sentralt punkt.

Etter endt kurs skal studentene ha forståelse for de ledelsesmessige utfordringer det medfører å inngå i forpliktende samarbeid som forsyningskjeder representerer, og en grunnleggende innsikt i logistikkprosesser. De må ha en forståelse av hva bærekraftig forsyningskjeder innebærer.

Learning outcomes - Knowledge

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Kjennskap til alternative former for samarbeid mellom bedrifter i forsyningskjeden
 • Kunnskap om hva bærekraftige forsyningskjeder innebærer
 • Kunnskap om multi- og omnikanaler knyttet til distribusjonen
 • Kunnskap om on-line plattformer
 • Kunnskap om automatisering, roboter og droner
 • Kjenne til drivkrefter bak valg av samarbeidsformer mellom bedriftene i forsyningskjeder
 • Kunnskap om sammenhengen mellom ledelse, makt og konfliktstyring.
 • Kunnskap om hvordan kunderelasjoner henger sammen i et nettverk av industrielle relasjoner (fra relasjoner til nettverk)
 • Kjenne til logistikkmodeller for styring av forsyningskjeder. Eksempler på dette er DuPont analysen, totalkostnadsanalysen, ABC analyser, lagermodeller og andre klassifiseringsmodeller.
 • Eksempler på begreper som skal kunne forklares:
  • Leveringsservice
  • Logistikk-kostnader kunde- og leverandørrelasjoner
  • Vertikal integrasjon
  • Franchising
Learning outcomes - Skills

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare hvordan man med et kundefokusert og markedsorientert utgangspunkt, kombinerer økonomiske, sosiale og politiske perspektiver for å analysere markedsføringskanaler og fysisk vareflyt. Studentene vil være i stand til å:

 • Vurdere og klassifisere en bedrifts ulike relasjoner og kunne forstå hvordan disse påvirkes gjensidig
 • Utføre en distribusjonsanalyse for å finne de mest effektive kanaler fra produsent til sluttkunde.
 • Utføre en leverandøranalyse og vite hvordan de kan gjøre innkjøpet mest mulig effektivt og hvordan man bør og kan knytte tette relasjoner med enkelte leverandører.
 • Utføre en lageranalyse, og kunne beregne prognoser for fremtidig salg
 • Vurdere riktig og kostnadseffektiv leveringsservice mellom leddene i forsyningskjeden
 • Vurdere og analysere ulike distribusjonskostnader knyttet til «last mile»
 • Kartlegge og vurdere konsekvensene av valg av ulike måter å organisere forsyningskjeden
 • Vurdere ulike former for påvirkning og gjennomføring av strategier i forsyningskjeden basert på makt og avhengighetsforhold
General Competence

Etter endt kurs skal studentene være klar over at effektive distribusjonskanaler kan komme i konflikt med målet om å verne miljøet. De skal også utvikle en etisk bevissthet knyttet til håndtering av leverandører i en innkjøpssammenheng.

Course content
 • Logistikkbegrepet
 • Markedsføringsbegrepet
 • Bærekraftige forsyningskjeder
 • Servicenivåer og markedsdekning
 • Transport, prognoser og lagerstyring
 • Last mile distribusjon
 • On-line plattformer
 • Automatisering/robot/droner
 • Innkjøp
 • Markedsføringskanaler
 • Markedsføringskanalens ulike servicenivåer og markedsdekning
 • Kundeservice
 • Miljø
 • Makt og konflikter
 • Logistikkutfordringer med netthandel
Teaching and learning activities

The course will be completed through lectures and exercises as well as tests in It`s learning, a total of 45 course hours. Excel is used in the course.

In this course, students will participate in a digital supply chain game, RealGame. This game will strengthen the understanding of challenges in a supply chain and students can expect questions from the game under the examination.

 

E-learning
In course delivery as online courses, lecturer will, in collaboration with the student administration, organize an appropriate course implementation, combining different learning activities and digital elements on the learning platform. Online students are also offered a study guide that will contribute to progression and overview. Total recommended time spent for completing the course also applies here.

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

30.09.2022: Eksamen er endret fra ordinær eksamen til strukturert test.  

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Required prerequisite knowledge

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper i dette kurset.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Structured test
Invigilation
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Support materials: 
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
Duration: 
4 Hour(s)
Comment: 
30/09/2022: The exam has been changed from ordinary school exam to a multiple choice exam
Exam code: 
MRK 35211
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination every semester
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Reduction description

Dette kurset er overlappende med kursene ELE 3715 Logistics and Marketing Channels (7,5 studiepoeng), MAD 1214 Logistikk (7,5 studiepoeng) og MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler (7,5 studiepoeng). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for kombinasjoner av disse kursene i en Bachelorgrad.

Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
30 Hour(s)
Teaching
10 Hour(s)
Group work / Assignments
5 Hour(s)
Prepare for teaching
45 Hour(s)
Student's own work with learning resources
110 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.