MAN 5170 Strategic Management and Collaboration in Healthcare

MAN 5170 Strategic Management and Collaboration in Healthcare

Course code: 
MAN 5170
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
30
Course coordinator: 
Bjørn Erik Mørk
Vegard Kolbjørnsrud
Course name in Norwegian: 
Strategisk ledelse og organisering for samarbeid i helsetjenesten
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive Master of Management
Semester: 
2023 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Master
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Introduction

Helsepolitikkens mange samtidige tiltak for å styrke samordning og samarbeid på tvers av tjenestenivå, virksomheter, avdelinger og profesjoner forutsetter ledere med endringskraft og innsikt i nye modeller for organisering, inkludert hvordan organisere for og effektivt ta i bruk digitale løsninger. Grensesnittet mellom spesialist- og primærhelse er i endring, og regjerningens visjon om ‘pasientens helsetjeneste’ er en viktig driver. Dette programmet vil bidra til at det utdannes toppledere med kompetanse til å delta i strategiutvikling og strategisk ledelse. Programmet skal bidra til økt samfunns- og samspillsforståelse, økt organisasjonsforståelse og bedre personlig lederskap.

Learning outcomes - Knowledge

•    Inngående kunnskap om drivere, verdier og kulturer i samfunn og organisasjoner som påvirker helsetjenestene.
•    Inngående kunnskap om organisering samt systemer for styring og finansiering i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
•    Bred kunnskap om ledelsesutfordringer knyttet til implementering av helseteknologi.
•    Avansert kunnskap innen strategisk ledelse, endringsledelse og annen ledelsesteori om hva som må til for å bidra til utvikling.
•    Inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling i lederrollen.

Learning outcomes - Skills

•    Kan analysere, foreslå, begrunne og gjennomføre strategiske endrings- og forbedringsprosjekter som kan bidrar til å møte samfunnsmessige, teknologiske og kompetanseutfordringer i helsetjenesten.
•    Kan analysere og forstå utviklingen i helsetjenesten og dens rammevilkår.
•    Kan analysere, legge til rette for og ta i bruk nye organisasjonsformer som fremmer utvikling, effektivitet og samspill i helsetjenestene.  
•    Kan bruke relevante metoder for å sette egen ledergruppe og støttefunksjoner i stand til å jobbe effektivt og målrettet.

General Competence

•    Kan anvende kunnskap og lederferdigheter som kreves når man skal lede på tvers av formelle strukturer.  
•    Kan anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å skape innovasjon og utvikling av helsetjenestene, samt evne til å kommunisere handlingsrommet på en faglig velbegrunnet og forståelig måte til brukere, ansatte og samfunnet for øvrig
•    Kan reflektere over egne og andres personlige reaksjoner i utøvelse ledelse, spesielt i krevende situasjoner.
•    Kan fremstå som trygg, innovativ og endringskompetent toppleder i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Course content

Programmet består av seks tematisk organiserte moduler som på ulike måter belyser sentrale utfordringer i helse- og omsorgssektoren, og som med ulike faglige perspektiver vil belyse aspekter ved pasientens helsetjeneste. De seks modulene er:

1. Strategisk ledelse og strategiutvikling i helse og omsorg. Samlingen starter med ulike perspektiver på pasientens helsetjeneste og behovet for bedre samspill. Kunnskapsgrunnlaget for effektiv ledelse legges. Topplederverksted for lederutvikling etableres, hvor deltakerne utforsker rollen som virksomhetsleder, og reflekterer over egne utviklingsmål for programmet. Helsetjenestens rammebetingelser og kompleksitet drøftes opp mot deltakernes roller og ansvar. På første samlingen skal deltagerne møte representanter fra oppdragsgiver.

2. Ledelse på tvers og organisering for samarbeid. Lederutviklingsarbeidet starter med kunnskap om smidig, tverrfaglig og relasjonsbasert ledelse. Det vil være trening og refleksjon i basisgrupper, med utgangspunkt i 270/360-graders tilbakemelding fra medarbeidere, kolleger og overordnede. Grunnleggende modeller for ulike tjenesters verdiskapende organisering skal presenteres og bearbeides. Det vil legges vekt på samarbeidsfremmende organisering, inkludert digitale plattformer og tjenester. Gevinstrealiseringsarbeid settes i fokus, og analyseverktøy for beslutningsstøtte presenteres.

3. Strategisk innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi. Kunnskap om innovasjonsledelse på toppledernivå drøftes i lys av forskning om ledelse og organisering av nyskaping og drift. Deltagerne får praktisk trening i innovasjonsmetodikk. Det vil bli trening og refleksjon i topplederverksted om nyskapende ledelse og ledelse under usikkerhet. Videre skal vesentlige teknologitrender og innovasjonsmuligheter presenteres og diskuteres. 

4. Helseøkonomi, teknologi og kultur. Deltagerne får kunnskap om finansieringssystemene i kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt en introduksjon til tidlig metodevurdering og gevinstavtrykk. Videre vil temaene digitalisering, endring og kulturer stå sentralt i samlingen. I topplederverkstedene jobbes det med ledelse og samspill i team, inkludert delegering og tverrfaglig samarbeid. 

5. Ledelse for implementering og kvalitet. Kunnskap og modeller for ledelse av kvalitet, forbedring og implementering gjennomgås, og settes i sammenheng med forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Det blir faglig fokus på samarbeidsorganisering, med vekt på styringsmekanismer og grensearbeid.   

6. Lederkommunikasjon og helhetlig styring. Kunnskap om lederkommunikasjon ved legitimering av endring for politikk, partnere, ledere og medarbeidere legges til grunn for trening og refleksjon i basisgrupper og prosjektteam. Makt, påvirkning og beslutninger under usikkerhet er sentrale temaer i samlingen. Kunnskap om samarbeid og partnerskap for felles samfunnsoppdrag skal tas med, og det skal også samspillet mellom top-down og bottom-up prosesser. Første dag på samlingen inviteres oppdragsgiver, deltakernes ledere, og relevante interessenter til å høre på når alle prosjektteamene presenterer resultatet av sine arbeid for å utvikle strategier og tiltak for samarbeidsorganisering på tvers.

Teaching and learning activities

Programmet gjennomføres over seks samlinger, totalt ca. 150 timer. Mellom samlingene skal deltakerne jobbe med delinnleveringer som er relatert til utvikling av prosjektene, basert på tematikk fra samlingene. Undervisningen i forbindelse med samling 3 skal kombineres med besøk hos relevante organisasjoner som både illustrerer god praksis innenfor innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi, og som setter den norske helse- og omsorgssektoren i et internasjonalt perspektiv.

Det blir gitt minimum fire veiledningstimer per utviklingsprosjekt, i tillegg til deling og veiledning i plenum og grupper relatert til undervisningstemaene modulene. Det legges videre opp et eget opplegg for lederutvikling i grupper. Generelt kan deltagerne forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning.  

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution. The applicant must be at least 25 years of age and at least four years of work experience. For applicants who have already completed a master’s degree, three years of work experience are required.

Disclaimer 

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this. 

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 51701
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
60No2 Semester(s)Group/Individual (1 - 4)
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 51702
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
40No 72 Hour(s)Individual
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:60
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-4)
Duration:2 Semester(s)
Comment:
Exam code:MAN 51701
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:40
Invigilation:No
Grouping (size):Individual
Duration: 72 Hour(s)
Comment:
Exam code:MAN 51702
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
All exams must be passed to get a grade in this course.
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
150 Hour(s)
Examination
150 Hour(s)
Examination
24 Hour(s)
Group work / Assignments
76 Hour(s)
Student's own work with learning resources
400 Hour(s)
Sum workload: 
800

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 30 ECTS credit corresponds to a workload of at least 800 hours.