MAN 5103 Managerial Accounting Analysis

MAN 5103 Managerial Accounting Analysis

Course code: 
MAN 5103
Department: 
Accounting, Auditing and Business Analytics
Credits: 
30
Course coordinator: 
Pål Berthling-Hansen
Espen Roy Skaldehaug
Ingunn Myrtveit
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Master of Management
Semester: 
2018 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses.
MAN 5104 - 1. semester
MAN 5105 - 2. semester
Introduction

Programmet har et sterkt beslutningsfokus og omhandler de verktøy og metoder som en rådgiver eller en beslutningstaker bør ha kunnskap om for å kunne bidra til bedre og raskere beslutninger i lys av målsettingene. Flerdimensjonale modeller som fanger opp beslutningens tidshorisont, betydningen av foretakets ressurssituasjon for de beslutninger som fattes, spørsmålet om hvilke typer informasjon av både finansiell og ikke-finansiell karakter som er beslutningsrelevant samt verdiberegninger av fleksibilitet og tilleggsinformasjon står sentralt i programmet.

I programmet må deltakerne skrive en prosjektoppgave knyttet til en reell beslutningssituasjon i en virksomhet.
Gjennom dette må deltakerne vise at de har forstått innholdet i programmet og at de er i stand til å benytte kunnskapen i det virkelige liv. Deltakerne må i prosjektoppgaven redegjøre om formål, problemstilling, relevant teori, innsamling av relevant beslutningsinformasjon, analyse, drøftelse og konklusjon.

Learning outcomes - Knowledge

 

Learning outcomes - Skills
 • Etter endt kursprogram skal studentene være i stand til å se sammenhengene mellom formål, problemstilling, datakvalitet, metode, analyse og anbefaling til beslutning. Studentene skal innse at den endelige anbefaling er en konsekvens av en rekke forutsetninger og valg som er gjort under utredningsarbeidet, ”alt kommer an på”.
 • Presisjonen i anbefalingen til beslutning avhenger både av datakvalitet og metode
 • Beslutninger gir gjerne atferdsendringer som bør tas hensyn til under utredningen.
 • Excel - modellering
 • Fremskaffelse av relevant beslutningsunderlag (prosjektoppgaven)
 • Intern og ekstern kostnadsanalyse
 • Hvordan man rent praktisk inkluderer verdien av fleksibilitet og tilleggsinformasjon som sentrale aspekter ved valg mellom ulike investeringsalternativer
 • Lineærprogrammering som verktøy for ressurshåndtering
 • Insentiver og bonussystemer
 • Balansert målstyring
 • «Nyere» styringskonsepter
Learning Outcome - Reflection

Etter endt kurs skal studentene innse at optimering av en interessent i mange tilfeller medfører nedprioritering av en annen, og at bruk av bedriftsøkonomiske modeller ikke nødvendigvis sikrer verken ”rettferdighet” eller maksimering av de samlede interessenters målfunksjoner. Studentene skal forstå betydningen av å evne og stille opp ulike fordeler og ulemper mot hverandre, analysere disse og trekke konklusjoner. Studentene skal videre innse at måling av virksomheters output (kvalitet og produktivitet) ikke er entydig, men at den enkelte medarbeider uansett er forpliktet til å forsøke å få mest mulig ut av de ressurser som hun eller han har fått ansvaret for å disponere. Kan output, både i kvalitet og produktivitet, opprettholdes eller bedres med lavere ressursforbruk?

Course content

Modul 1:
Del 1 gir en introduksjon til aktuelt begrepsapparat. Hva er alternativkost og hvordan skal denne benyttes i beslutninger? Kostnadsanalyser og grunnleggende kalkulasjon, så som aktivitetsbasert kalkulasjon, vektlegges.
Del 2 omhandler strategisk (ekstern) kostnadsanalyse hvor hovedpoenget er å synliggjøre betydningen av å optimalisere resultateffektiviteten (kvalitet og produktivitet) i hele aktivitetskjeden.
Del 3 omhandler utfordringene knyttet til bruk og bestemmelse av beslutningsrelevant kostnadsinformasjon. Er kostnadsinformasjonen pålitelig? Hva er en normalperiode? Hva er gjennomsnittskostnaden per periode ved bruk av anleggsmidler? Denne type kostnadsinformasjon er av stor viktighet med hensyn til eksempelvis å avgjøre hvilke investeringer som gir lavest kostnad over beslutningens levetid og/eller til å avgjøre hvor store kostnadsforbedringer som må utføres innen beslutningen blir lønnsom.

Læringsmål:
Kunnskapsmål:
· Deltakerne får informasjon om de aktuelle problemstillinger for prosjektoppgaven.
· Innsikt i grunnleggende begrepsapparat innenfor temaet kostnadsanalyse
· Kostnadsanalyser i lys av «årsak-virkning» logikk med vekt på beslutningsfokuset.
· Cases som synliggjør forskjellene mellom tradisjonell kalkulasjon og aktivitetsbasert kalkulasjon..
· Håndtering av utfordringer i tilknytning til kapasitetsutnyttelse.
· Deltakerne skal være i stand til å gjennomføre aktivitetsbaserte kostnadsanalyser i et kortsiktig og et operativt perspektiv
· Harmonisering av kapasiteter
· Økonomisk verdi av driverenheter
· Forskjellene mellom interne og eksterne kostnadsanalyser og betydningen av dette for aktivitetskjedeendringer til beste for sluttbrukeren
· Fremstillinger og sammenligninger av verdibaserte og bokførte balanser
· Verdibaserte avskrivninger

Ferdighetsmål:
Innsikt i:
· aktivitetsbasert kostnadsanalyse og aktivitetsbasert ledelse
· valg av kostnadsdrivere og behandling av felleskostnader
· kundelønnsomhetsanalyse
· intern versus ekstern aktivitetskjedeanalyse
· livssykluskostnadsberegninger
· beregning og bruk av målkostnad (target cost) som effektiviserings- og styringsverktøy
· beregning av årlig annuitetskostnad (Equal Annual Cost), herunder gjennomgang av konsistensbetingelsene med hensyn til å anvende nåverdimetoden
korrekt
· beregning av livssykluskostnader

Modul 2:
Samlingens del 1 omhandler introduksjon av Excel som virkemiddel til bedriftsøkonomisk analyse av ulike alternativer knyttet til strategiske beslutningssituasjoner. Grunnleggende finansielle funksjoner gjennomgås og drøftes.
Del 2 omhandler bruk av incentiver og bonussystemer, fungerer de?

Læringsmål:
Kunnskapsmål:
· Effisiensbegrepet og betydningen av dette i analysesammenheng
· Det bedriftsøkonomiske verdiskapningsbegrepet
· Grunnleggende finansiell modellering, herunder
· Anvendelse av finansielle funksjoner i Excel
· Forståelse for modellbygging, muligheter og fallgruver
· Forståelse av hvordan Excel ofte kan misbrukes og medføre betydelige beslutningsmessige feil.
· Incentiver og bonussystemer

Ferdighetsmål:
Studentene skal ha fått innsikt om:
· bruk av netto nåverdi- og internrentefunksjonen i Excel
· Agent-prinsipal-modeller

Modul 3
Deltakerne vil få en gjennomgang av flere utvalgte case og modellering av disse. Alle cases har et fler-periodisk perspektiv hvor investeringsteori er sentralt. En del av modulene vil gå med til å vurdere håndtering av arbeidskapital spesielt.
Bruk av lineær programmering som metode ved optimalisering av problemstillinger under kapasitetsbegrensninger gjennomgås.
Veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven gjennomføres.

Læringsmål:
Kunnskapsmål:
· Forståelse for bruk av Excel til modellering
· Modellering av realinvesteringsproblemer i Excel
· Hvordan benytte teori til å beregne et avkastningskrav i praksis
· Optimalisering ved hjelp av lineær programmering

Ferdighetsmål:
· De skattemessige sidene av et realinvesteringsproblem
· Beregning av relevant kontantstrøm og vurdering av begreper som økonomisk og teknisk levetid.
· Hvordan måle og styre arbeidskapital
· lineær programmering, herunder
- kunne strukturere optimaliseringsproblemer i en aktivitetsstruktur ved hjelp av lineær
programmering
- kunne løse kapasitetsproblemer både analytisk og ved hjelp av Excel.
- kunne beregne og vurdere verdien av marginal kapasitet og diskutere mulige
endringstiltak.

Modul 4:
Samlingens del 1 omhandler metoder til bruk ved strategiske og fler-periodiske beslutninger. Særlig vektlegges hvordan den tradisjonelle nåverdimetoden i praksis kan utvides til å inkludere verdien av fleksibilitet, det være seg utsettelses-, reverserings- eller utvidelsesfleksibilitet. Forståelse for betydningen av fleksibilitetsbegrepet i beslutningssammenheng, og de regnetekniske utfordringer dette medfører ved bruk av nåverdimetoden, bygges opp gjennom fire steg.
Spørsmålet om hvordan risiko, kvalitative faktorer og ringvirkninger skal tas hensyn til i beslutningssammenheng diskuteres.
Samlingens del 2 omhandler kontinuerlig forbedring med utgangspunkt i lean..

Læringsmål:
Kunnskapsmål:
· Kunnskap om hvordan verdien av forskjellige former for fleksibilitet kan beregnes og inkluderes ved valg mellom ulike strategiske beslutningsalternativer
(realopsjonsteori).
· Forståelse for hva kontinuerlig forbedring innebærer, og sammenhengene til verdimaksimering, verdiflyt og kvalititet.
· Veiledning til prosjektoppgavene

Ferdighetsmål:
Opsjonsteorien formidles gjennom fire steg hvorav de tre første foreleses uavhengig av hverandre innen en komplett modell presenteres under steg fire.

Steg 1: Grunnleggende opsjonsteori. Her introduseres studentene for innledende
opsjonsteori.

Steg 2 Risikojustering i teller eller nevner? Studentene skal få kunnskap om
- kapitalverdimodellen
- sammenhengen mellom to alternative modeller for håndtering av økt
relevant risiko, økt kontantstrømsfradrag i teller eller økt
avkastningskrav i nevner?
- risikoekvivalent kontantstrøm (risikonøytral kontantstrøm)
- relevante problemstillinger og oppgaver

Steg 3: Verdien av fleksibilitet ved strategiske beslutninger. Studentene skal få
kunnskap om
- ulike former for fleksibilitet
- hvordan fleksibilitet kan tas hensyn til i tradisjonelle nåverdiberegninger
(flerperiodisk binomisk modell)
- relevante problemstillinger og cases/oppgaver

Steg 4: Realopsjonsteori. Studentene skal få kunnskap om
- hvordan fleksibilitet påvirker den relevante risikoen knyttet til
beslutningen og hvordan dette kan tas hensyn til i bedriftsøkonomiske
beregninger
- risikonøytral metode
- relevante problemstillinger og cases/oppgaver

Deltakerne skal kunne skille på verdiflyt og ressursflyt, og ha god forståelse for hvordan man skal gå frem for å forbedre en aktivitetskjede. Videre skal deltakerne beherske ulike metoder for beregning av økonomiske effekter ved forbedringstiltak.

Modul 5:
Bayesiansk oppdatering versus hypotesetesting og maximum likelihood-estimering
· Metodikk for verdiberegning av tilleggsinformasjon
· Oppgaver og oppgavegjennomgang
· Veiledning prosjektoppgave
· Balansert målstyring som styringskonsept
· Idegrunnlaget for ”bortenfor budsjettering”
· Oppgaver og oppgavegjennomgang
· Veiledning prosjektoppgave
· ”Levers of Control"
· Et kritisk blikk på balansert målstyring
· Oppgaver og oppgavegjennomgang

Læringsmål:
Kunnskapsmål:
Forståelse for:
· prinsipielle forskjeller mellom hypotesetesting, bayesiansk statistikk og maximumlikelihood-estimering.
· de ulike gruppene av sannsynligheter som inngår i en bayesiansk oppdateringsmodell.
· de grunnleggende trekkene ved bayasiansk oppdatering og forstå overgangen fra diskret til kontinuerlig analyse.
· begrunnelsen for bruken av balansert målstyring, herunder hvordan det argumenteres for at balansert målstyring kan gi kraft til arbeidet med
strategiimplementering.
· logikken og den metodiske tilnærmingen, på et overordnet nivå, som opphavsmennene Robert S. Kaplan og David P. Norton anviser for utvikling av
balansert målstyring.
· forutsetningene som tradisjonell budsjettering bygger på når det gjelder koblingen mellom strategi og styring, og være i stand til å diskutere disse
forutsetningene på en kritisk måte.
· hvilke grunnleggende forutsetninger om hvordan organisasjoner fungerer og verdier skapes som ligger bortenfor budsjettering-filosofien er basert på.

Ferdighetsmål:
Innsikt i:
· å beregne verdien av tilleggsinformasjon både i situasjoner med perfekt og imperfekt tilleggsinformasjon.
· å håndtere testresultater som er en binomisk forsøksrekke.
· grunnelementene i balansert målstyringskonseptet, så som strategikart, kritiske suksessfaktorer, strategiske temaer, målekortperspektiver og
måleparametere, og kunne redegjøre for hvordan disse elementene står i forhold til hverandre.

Modul 6:
· Case i balansert målstyring
· Avsluttende cases i realopsjonsteori
· Project score, en beslutningsmodell som tar hensyn til både kvalitative faktorer og ringvirkningene av en beslutning i virksomheten.
· Økonomen og regnskapsføreren, ulike synssett?
· Presentasjon av prosjektoppgaver

Læringsmål:
Kunnskapsmål:
Kunnskap om:

 • hvordan balansert målstyring bygges opp i kommersielle virksomheter og i offentlige eller ikke-kommersielle organisasjoner.
 • implikasjonene for balansert målstyring av at forutsetningene som ligger til grunn for balansert målstyring eventuelt ikke er gyldige.
 • balansert målstyringsarbeid i praksis, herunder faser i implementeringsprosessen, problemer med arbeidet og erfaringer som kan høstes.
 • hvordan de andre gruppene utarbeider sine prosjektoppgaver og hvordan dette kan hjelpe den enkelte gruppe til å forbedre sitt arbeide.
   
Learning process and requirements to students

The programme is conducted through six course modules over two semesters, a total of approx. 150 lecturing hours.

Project tutorials differ in each Executive Master of Management programme. It will consist of personal tutorials and tutorials given in class. Generally the students may expect consulting tutorials, not evaluating tutorials. The total hours of tutorials offered is estimated to 4 hours per term paper.

Please note that while attendance is not compulsory in all programmes, it is the student's own responsibility to obtain any information provided in class that is not included on the course homepage/ itslearning or other course materials.

The students are evaluated through a term paper, counting 60% of the total grade and a 4 hours individual written exam counting 40%. The term paper may be written individually or in groups of maximum three persons. All evaluations must be passed to obtain a certificate for the programme. 

The term paper is included in the degree’s independent work of degree, cf national regulation on requirements for master’s degree, equivalent to 18 ECTS credits per. programme. For the Executive Master of Management degree, the independent work of degree represents the sum of term papers from three programmes.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution
The applicant must be at least 25 years of age
At least four years of work experience. For applicants who have already completed a master’s degree, three years of work experience are required.

Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 51031
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
60No2 Semester(s)Group/Individual (1 - 3)Term paper, counting 60% of the total grade.
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 51032
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
40Yes4 Hour(s)
 • All printed and handwritten support materials
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
Individual 4 hours written exam, counting 40% of the total grade.
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:60
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Support materials:
Duration:2 Semester(s)
Comment:Term paper, counting 60% of the total grade.
Exam code:MAN 51031
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:40
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • All printed and handwritten support materials
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
Duration:4 Hour(s)
Comment:4 hours written exam, counting 40% of the total grade.
Exam code:MAN 51032
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bertoneche, Marc; Knight, Rory 2001 Financial performance Butterworth/Heinemann
Gjønnes, Svein H.; Tangenes, Tor 2014 Økonomi- og virksomhetsstyring: strategistøtte ved prestasjonsstyring, ressursstyring og beslutningsstøtte 2. utg Fagbokforl Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 17
Kaplan, Robert S.; Cooper, Robin c1998 Cost & effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance Harvard Business School Press
Kodukula, Prasad; Papudesu, Chandra c2006 Project valuation using real options: a practitioner's guide J. Ross Publ
Winston, Wayne L. cop. 2016 Microsoft Excel 2016: data analysis and business modeling Microsoft Press
Modig, Niklas; Åhlström, Pär 2014 Dette er Lean: løsningen på effektivitetsparadokset Rheologica Publ
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Jensen, Michael C.; Murphy, Kevin J. 1990 CEO Incentives -- It's Not How Much You Pay, But How.
Rappaport, Alfred; Nodine, Thomas H. 1999 New thinking on how to link executive pay with performance
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Dixit, Avinash K.; Pindyck, Robert S. cop. 1994 Investment under uncertainty Princeton University Press
Levy, Haim; Sarnat, Marshall 1994 Capital investment and financial decisions 5th ed Prentice Hall
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gibbons, Robert Fall 1998 Incentives in organizations
Lazear, Edward P. 2000 Performance Pay and Productivity.