MAN 5009 Management of Employment Law

MAN 5009 Management of Employment Law

Course code: 
MAN 5009
Department: 
Law and Governance
Credits: 
30
Course coordinator: 
Gina Bråthen
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Master of Management
Semester: 
2018 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses.
MAN 5010 - 1. semester
MAN 5011 - 2. semester
Introduction

This program aims to provide insight into and an understanding of the legal regulation of employment and labour relations. The participants will learn to understand and handle legal problems that arise when businesses and public institutions undergo reorganizations in Norway and internationally.

Learning outcomes - Knowledge
 • Studentene skal få innsikt i juridisk metode og rettskilder, herunder lovgivning og avtaler på området og anvendelsen av disse i praksis.
 • Studentene skal utvikle kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og de rammebetingelser det setter for ansettelser, ledelse og medbestemmelse, arbeidsvilkår og opphør av arbeidsforhold.
 • Studentene skal utvikle kunnskaper om arbeidsrettslige regelverk som trer i kraft ved omstillinger i driften og-/eller virksomhetsoverdragelse.
 • Studentene skal ha kjennskap til hvilket arbeidsrettslig regelverk som gjelder for internasjonal virksomhet og arbeidsrett over landegrensene.

 

Learning outcomes - Skills
 • Studentene skal kunne benytte juridisk metode som et generelt verktøy ved juridiske spørsmål.
 • Studentene skal være i stand til å utarbeide rutiner som ivaretar de arbeidsrettslige aspekter i et arbeidsforhold.
 • Studentene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å løse arbeidsrettslige problemstillinger, eventuelt å se at de står overfor en arbeidsrettslig problemstilling som forutsetter at saken bringes inn på et høyere nivå.
 • Studentene skal kunne lede eller delta konstruktivt i arbeidet med kollektiv arbeidsrett.
 • Studentene skal kunne kommunisere om arbeidsrettslige problemstillinger både med spesialister og allmennheten
Learning Outcome - Reflection
 • Studentene skal utvikle en bevisst holdning til de regler og avtaler som styrer forholdet mellom partene i arbeidslivet og respektere disse.
 • Studentene skal ha god kritisk forståelse av faget og gråsone-problematikk.
 • Studenten skal være i stand til å fortsette sin egen faglige utvikling innenfor arbeidsrett.
Course content

1st course module
Labour Law. Foundations; forms of regulation;
recruitment and hiring

2nd course module
Collective bargaining agreements and
employment contracts; wages and working
conditions

3rd course module
Readjustment, outsourcing, workforce
reductions

4th course module
Termination of employment contract - changes
and employment protection

5th course module
Transfers of undertaking, international business
and labour law across borders

Learning process and requirements to students

The programme is conducted through five course modules over two semesters, a total of approx. 150 lecturing hours.

Project tutorials differ in each Executive Master of Management programme. It will consist of personal tutorials and tutorials given in class. Generally the students may expect consulting tutorials, not evaluating tutorials. The total hours of tutorials offered is estimated to 4 hours per term paper

Please note that while attendance is not compulsory in all programmes, it is the student's own responsibility to obtain any information provided in class that is not included on the course homepage/ itslearning or other course materials.

The students are evaluated through a term paper, counting 60% of the total grade and a 72 hours individual home exam counting 40%. The term paper may be written individually or in groups of maximum three persons. All evaluations must be passed to obtain a certificate for the programme. 

The term paper is included in the degree’s independent work of degree, cf national regulation on requirements for master’s degree, equivalent to 18 ECTS credits per. programme. For the Executive Master of Management degree, the independent work of degree represents the sum of term papers from three programmes.

 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Emnenes fordeling på samlingene (det tas forbehold om plassering av de enkelte emner):

1. Samling - Introduksjon til arbeidsretten. Historikk. Metode, kilder og tvisteløsningsorganer. Grunnbegreper. Arbeidsgivers styringsrett. Etablering av ansettelsesforholdet. Omsorgs- og lojalitetsplikt. Ulike måter å organisere arbeidskraft på.

Delmål
Samlingen skal gi en introduksjon til arbeidsretten, herunder gi en innføring i juridisk metode, rettskilder og tvisteløsningsorganer. Det blir gitt en grundig gjennomgang av arbeidsgivers styringsrett, herunder arbeidsgivers endringsadgang. Videre behandles arbeidsgivers omsorgsplikt og arbeidstakers lojalitetsplikt. Det blir gitt en innføring i rettsregler som gjelder ved etablering av ansettelsesforholdet, samt en innføring i ulike måter å organisere arbeidskraft på.

Emneoversikt:

Introduksjon til arbeidsretten
Styringsrett, samarbeid, arbeidstakervern
Historikk og systematikk
Metode og kilder. Tvisteløsningsorganer

Grunnbegreper
Arbeidstakerbegrepet
Arbeidsgiverbegrepet

Arbeidsgivers styringsrett
Styringsrettens grunnlag og grenser
Arbeidsgivers endringsadgang og fremgangsmåte ved endring
"Endringsoppsigelse"

Etablering av ansettelsesforholdet
Ansettelsesprosessen
Inngåelse av arbeidsavtalen
Ansettelsesformer

Ulike måter å organisere arbeidskraft på
Grensen mellom innleie og entreprise

2. Samling –- Arbeidsmiljø. Samarbeid og kollektive løsninger
Delmål

Samlingen skal gi kunnskap om krav til arbeidsmiljø, herunder regler om varsling. Det blir foretatt en gjennomgang av reglene om ansatterepresentasjon og bedriftsdemokrati. Videre behandles informasjon og drøfting etter lov og avtale. Det gis også en oversikt over trepartsmodellen/det norske tariffsystemet. Videre gis en grundig gjennomgang av tariffrettslige emner.

Emneoversikt:

Arbeidsmiljø
Fysisk arbeidsmiljø
Psykososialt arbeidsmiljø, mobbing og trakassering
Varsling

Ansatterepresentasjon
Bedriftsdemokrati og medbestemmelse

Informasjon og drøftelse
Individuell informasjons- og drøftelsesplikt
Kollektiv informasjons- og drøftelsesplikt

Trepartsmodellen
Det norske tariffsystemet

Kollektiv arbeidsrett/tariffrettslige emner
Organisasjonsfrihet
Tariffavtalen
Tolkning av tariffavtalen
Tariffbundethet
Tariffrevisjon og arbeidskamp
Allmenngjøring av tariffavtaler

3. Samling –- Arbeidstakerbeskyttelse
Delmål:

Samlingen skal gi kunnskap om de alminnelige regler om endringer i og opphør av arbeidsforhold pga. arbeidstakers forhold, og om hvordan slike saker skal behandles, i virksomheten og hvis tvister oppstår og bringes inn for domstolene. Samlingen skal videre gi kunnskap om regler om  arbeidstid, permisjoner, sykefravær og sykepenger, lønn og godtgjørelser, ferie og feriepenger, samt likebehandling og forbud mot diskriminering.

Oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold
Materielle vilkår for oppsigelse og avskjed på grunn av arbeidstakers forhold
Saksbehandling og formkrav
Konfliktløsning; forhandlinger og domstolsbehandling
Oppsigelsesfrister
Ugyldighet og erstatning ved urettmessig opphør
Rettsvirkninger ved rettmessig opphør - sluttvederlag, ventelønn

Arbeidstid
Grunnleggende hensyn og formål
Arbeidstidsbegrepet
Arbeidstidsgrenser
Unntak fra arbeidstidsreglene

Permisjoner
Lovbestemte permisjoner
Avtalte permisjoner

Sykefravær og sykepenger
Retten til sykepenger
Sykepengeperiode og sykepengegrunnlag
Ytelser fra arbeidsgiver - arbeidsgiverperiode
Sykepengerefusjon fra NAV

Lønn og godtgjørelser
Lønnssystem
Lønnsbegrepet og utbetalingsregler
Trekk i lønn

Ferie og feriepenger

Likebehandling og forbud mot diskriminering 
Ulike diskrimineringsgrunnlag
Forbud mot diskriminering. Lovlig forskjellsbehandling

4. Samling –- Omstilling og nedbemanning
Delmål:

Samlingen skal gi kunnskap om de regler som gjelder ved omstilling av virksomheter, ved rasjonalisering og nedbemanning. Samlingen gir også kunnskap om spesielle regler og problemer som oppstår ved virksomhetsoverdragelse. Videre gir samlingen kunnskap om konkurranseklausuler, permittering og fortrinnsretter.

Virksomhetsoverdragelse
Spesielle regler om overdragelse av virksomhet
Arbeidstagernes stilling, betydningen for virksomhetene og deres ansvar

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold
Vilkår for oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold, herunder regler for utvelgelse
Informasjon, drøftelser og samarbeid med tillitsvalgte
Håndtering av nedbemanningsprosesser i praksis
Arbeidstagers rett til å fortsette i stillingen
Masseoppsigelser

Konkurranseklausuler
Grunnleggende hensyn
Konkurranseklausuler: vilkår og saksbehandlingskrav
Kundeklausuler
Rekrutteringsforbud
Sanksjoner ved brudd på konkurranserestriksjoner

Fortrinnsrett til ny stilling
Vilkår for fortrinnsrett til ny stilling
Virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett

Permittering
Begrep og grunnlag
Spesielle regler om permittering; –materielle krav, formkrav og frister

Fratredelsesavtaler
Avtaler om opphør og godtgjørelser m.v. ved fratredelse
 

5. samling - Statsansattesrett. Internasjonal arbeidsrett. Pensjon. Personvern og kontrolltiltak
Delmål:

Samlingen skal gi kunnskap om ansettelsesforhold i statlig sektor. Videre behandles spesielle regler og problemer som oppstår ved internasjonalisering og virksomhet som drives i flere land. Det gis også en innføring i pensjonsordningene i norsk arbeidsliv og arbeidsgivers styringsrett i pensjonsspørsmål. Videre behandles regelverket om personvern og kontrolltiltak i arbeidsforhold

Emneoversikt:

Statsansatterett
Ansettelse, omstillingsprosesser og opphør av arbeidsforhold i statlig sektor

Internasjonal og EØS-arbeidsrett
Bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge
Konkurranseproblemer, praktiske problemstillinger
Utsendelse av norske arbeidstakere til andre land
Forholdet til lovgivning om arbeidsrett, skatt og trygd, m.v.
Internasjonal virksomhet og arbeidsrett over landegrensene
Domstolsvalg og lovvalg
Særlige regler om transnasjonale regelverk og institusjoner
Arbeidsrett i andre land - forskjeller og fallgruber

Pensjon
Pensjonsordningene i norsk arbeidsliv
Arbeidsgivers styringsrett i pensjonsspørsmål

Personvern og personopplysninger. Kontrolltiltak
Overvåking, personkontroll og behandling av personopplysninger

 

 

 

Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution
The applicant must be at least 25 years of age
At least four years of work experience. For applicants who have already completed a master’s degree, three years of work experience are required.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 50091
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
60No1 Semester(s)Group/Individual (1 - 3)Term paper, counting 60% of the total grade.
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 50092
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
40No72 Hour(s)Individual Individual 72 hours home exam counting 40% of the total grade.
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:60
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:1 Semester(s)
Comment:Term paper, counting 60% of the total grade.
Exam code: MAN 50091
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:40
Invigilation:No
Grouping (size):Individual
Duration:72 Hour(s)
Comment:Individual 72 hours home exam counting 40% of the total grade.
Exam code: MAN 50092
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Borgerud, Ingeborg M. cop. 2007 Arbeidsrett: særlig om omstilling i offentlig sektor Universitetsforl
Fougner, Jan 2016 Omstilling og nedbemanning 3. utg Universitetsforl
Fougner, Jan; Norge 2018 Arbeidsmiljøloven: lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. : lovkommentar 3. utg Universitetsforl
Fougner, Jan 2016 Endring i arbeidsforhold: styringsrett og arbeidsplikt 2. utg. Universitetsforlaget
Storeng, Nils H. 2016 Arbeidslivets spilleregler 4. utg Universitetsforl
Sundet, Tron Løkken cop. 2014 Tariffavtalen: utvalgte emner Fagbokforl
Lov og rett for næringslivet: [2]: Næringslivets lovsamling 1687-2017 Siste utgave Gyldendal/Focus
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Næss, Mona cop. 2013 Virksomhetsoverdragelse Universitetsforl
Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik; Hotvedt, Marianne Jenum 2017 Individuell arbeidsrett 2. utg Gyldendal juridisk
Steen, Sven Iver; Jacobsen, Rune Njøs; Borgerud, Ingeborg M. cop. 2006 Obligatorisk tjenestepensjon: pensjon til alle Universitetsforl
Stokke, Torgeir Aarvaag; Evju, Stein; Nergaard, Kristine cop. 2013 Det kollektive arbeidslivet: organisasjoner, tariffavtaler og lønnsoppgjør 2. utg Universitetsforl
Engelsrud, Gerd; Graff, Finn 2017 Styring og vern: arbeidsrett i offentlig sektor 6. utg Cappelen Damm akademisk

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Forarbeider, dommer og andre avgjørelser og annet utdelt materiale. Dokumentene er tilgjengelig på its learning eller på www.regjeringen.no