MAN 2920/2921 International Taxation

MAN 2920/2921 International Taxation

Course code: 
MAN 2920-2921
Department: 
Law and Governance
Credits: 
15
Course coordinator: 
Eivind Furuseth
Course name in Norwegian: 
Internasjonal skatterett
Product category: 
Executive
Portfolio: 
EMM - Tax, Specialisation
Semester: 
2018 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Master
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kursets innhold avgrenses mer gjennom emner og de problemstillinger som gjennomgås i undervisning, enn nøyaktig pensumangivelse.

Learning outcomes - Knowledge

ha kjennskap til regler om:

 • Skatteavtalene og deres oppbygging
 • Norsk skattelovgivnings regler om internasjonale forhold
 • Globalskatteplikt
 • Begrenset skatteplikt
 • Utflytting
 • Bosted for personer og selskaper
 • Kreditregler
 • Fast driftssted
 • Lønnsarbeid i utlandet
 • Hovedtrekk ved sokkelklausulen
 • Gjennomskjæring
 • Informasjonsinnhenting
 • Grensene for internasjonal skatteplanlegging
 • Internprising – bare hovedtrekk - TP behandles i egen modul

 

Learning outcomes - Skills

kunne:

 • analysere internasjonale skattespørsmål
 • forstå samspillet mellom intern skatterett og skatteavtaleretten
 • beherske hovedtrekk i internasjnal skatteplanlegging i internasjonale konserner
 • ha kjennskap til de virkemidler skatteetaten kan benytte i internasjonale skattesaker
Learning Outcome - Reflection
 • Studentene skal ha en åpenhet for skattedimensjonene ved alle internasjonale transaksjoner og bevegelser.
Course content
 • Hvordan tenker internasjonale foretak
 • Lokaliseringsstrategier
 • Konsernorganisering
 • Skatteparadiser
 • Skatteavtaler – oppbygging og anvendelse
 • Metodebestemmelser
 • Kreditregler
 • Utflytting
 • Uttak fra Norge
 • NOKUS
 • Fast driftssted
 • Renter
 • Utbytte
 • Royalty
 • 183 dagers-regel
 • Ikke-diskriminering
Learning process and requirements to students

Programmet forutsetter at studentene møter forberedt til hver undervisning. Før hvert programkan det bli lagt ut oppgaver på its learning som studentene skal løse. Det legges også ut oppgaver som skal løses som repetisjon. Deltagerne skal bidra til aktiv dialog i undervisningen. 

En del av pensum skal primært tilegnes gjennom selvstendig lesing. Her vil undervisning bare fokusere på utvalgte punkter. Eksamen vil dekke mer enn det som er undervist. 

Studentene skal enkeltvis, eller i grupper på to, skrive en prosjektoppgave. Denne anbefales påbegynt tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen. 

Tidsbruk 

Programmet er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgaven.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av en student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

Oppgavesettet på skriftlig eksamen vil variere, men kan bestå av tre deler. Ca 1/3 gis som større oppgaver der kandidaten skal ta stilling til de skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av et gitt saksforhold. For ca 1/3 gis oppgaver lik flervalgsoppgaver (men med manuell retting), mens ca 1/3 gis som korte teorioppgaver med svar på maksimum 1/2 side. Studentene får underveis i programmet god trening i de forskjellige oppgavetypene. Det anbefales at prosjektoppgaven påbegynnes tidlig i programmet slik at arbeidet med oppaven kan understøtte den løpende læringen.
For studenter som skal benytte programmet til sin avsluttende masteroppgave vil det komme mer informasjon senere. Enkelte oppgaver gis på engelsk men kan besvares på norsk.

For studenter som bruker kurset som avsluttende program:
For studenter som skal benytte programmet som ett av sine to avsluttende program, skal fire (4) program à 15 stp være bestått.
I de 2 siste programmene tas kun skriftlig eksamen, og studenten skal skrive en større avsluttende oppgave på 12 stp. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.

Tillit og redelighet er avgjørende for all akedemisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution. The applicant must be at least 25 years of age. At least two years work experience within taxes and taxation.

Required prerequisite knowledge

Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder.
En viss innsikt i grunnleggende merverdiavgiftsregler er en fordel.

Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 29211
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100Yes4 Hour(s)
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
 • Bilingual dictionary
 • Book: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Laws and regulations, including offprints of laws and law drafts
 • Compilation of tax laws
 • Compilation of tax laws (Gjems-Onstad or Jarøy) with comments
Individual
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 29201
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No1 Semester(s)Group/Individual (1 - 2)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
 • Bilingual dictionary
 • Book: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Laws and regulations, including offprints of laws and law drafts
 • Compilation of tax laws
 • Compilation of tax laws (Gjems-Onstad or Jarøy) with comments
Duration:4 Hour(s)
Comment:
Exam code:MAN 29211
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-2)
Support materials:
Duration:1 Semester(s)
Comment:
Exam code:MAN 29201
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
200
Sum workload: 
0

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.