MAN 2912/2913 Corporate and Business Taxation

MAN 2912/2913 Corporate and Business Taxation

Course code: 
MAN 2912/2913
Department: 
Law and Governance
Credits: 
15
Course coordinator: 
Eivind Furuseth
Product category: 
Executive
Portfolio: 
EMM - Tax, Specialisation
Semester: 
2017 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kursets innhold avgrenses mer gjennom emner og de problemstillinger som gjennomgås i undervisning, enn nøyaktig pensumangivelse.

Learning outcomes - Knowledge

ha kjennskap til regler om:

 • Grunnleggende næringsbeskatning
 • Selskaps- og eierbeskatning
 • Aksjonærmodell
 • Fritaksmetode
 • Deltagerligning
 • Finansielle instrumenter
 • Immaterielle eiendeler
 • Skattefrie institusjoner
 • Formuesbeskatning
 • Forholdet mellom regnskap og skatt
 • Selskaps- og eierbeskatning i andre land
 • Skattemyndighetenes kontrollfokus
Learning outcomes - Skills

kunne:

 • Foreta en korrekt ligning av selskaper og eiere
 • Forstå sentrale regnskapsrettslige begreper og metoder
 • Kunne foreta korrekt skatterettslig behandling av sentrale finansielle instrumenter
 • Vurdere om en organisasjon er skattefri eller ikke
 • Forstå hovedtrekk i modeller for selskapsbeskatning i andre land
 • Rapportere og kontrollere skatteforhold vedrørende næringsdrivende på et videregående nivå
 • Kunne vurdere kontrollutfordringer ved næringsbeskatning
Learning Outcome - Reflection
 • Studentene skal få et klarere forhold til samspillet mellom skatt, regnskap og verdsettelse. De skal bedre kunne se helheten i skattereglene for beskatning av eiere og næringsvirksomhet, og de internasjonale faktorer som påvirker regelutviklingen.
Course content

Regnskapsforståelse og –analyse

 • Verdsettelse
 • Regnskapsmodeller – forskjellskjemaet og utsatt skatt
 • Bokføringsloven
 • Finansielle instrumenter
 • Valg av selskapsform – skattekonsekvenser
 • Aksjonærmodell
 • Deltagermodell
 • Fritaksmetode
 • Foretaksmodell
 • Transaksjoner mellom selskap og deltagere
 • Skattefrie institusjoner
 • Komparative perspektiver på selskapsbeskatning
 • Indre selskaper
 • immaterielle driftsmidler
 • Fordringer, varer og franchising
 • Praktisk rettskildebruk – søk i databaser
Learning process and requirements to students

Læreprosess

Delprogrammet forutsetter at studentene møter forberedt til hver undervisning. Før hver samling legges det ut oppgaver på it`s learning som studentene skal løse. Etter hver samling legges det også ut oppgaver som skal løses som repetisjon. Deltagerne skal bidra til aktiv dialog i undervisningen. 

En del av pensum skal primært tilegnes gjennom selvstendig lesing. Her vil undervisning bare fokusere på utvalgte punkter. Eksamen vil dekke mer enn det som er undervist. 

Tidsbruk 

Delprogrammet er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med prosjektoppgaven.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Studentene forutsettes å bruke dataverktøy som Gyldendal Rettsdata, Skatterettsdelen, IBFDs database og aktuelle nettsteder for skatterettslige kilder. Oppgaver på it's learning forutsettes løst løpende under kurset.

Required prerequisite knowledge

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 2 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår.
Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder.
Studentene må beherske Excel tilstrekkelig til å bygge enkle regnearkmodeller. Videre må studentene kunne bruke Texas Instruments BA II Plus til enkle nåverdiberegninger.

Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 29131
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100Yes4 Hour(s)
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
 • Bilingual dictionary
 • Book: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Laws and regulations, including offprints of laws and law drafts
 • Compilation of tax laws
 • Compilation of tax laws (Gjems-Onstad or Jarøy) with comments
Individual
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 29121
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No1 Semester(s)Group/Individual (1 - 2)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
 • Bilingual dictionary
 • Book: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Laws and regulations, including offprints of laws and law drafts
 • Compilation of tax laws
 • Compilation of tax laws (Gjems-Onstad or Jarøy) with comments
Duration:4 Hour(s)
Comment:
Exam code:MAN 29131
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-2)
Support materials:
Duration:1 Semester(s)
Comment:
Exam code:MAN 29121
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
200
Sum workload: 
0

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.