FAK 2639 Roles of Insurance Brokers – Life, Pensions and Property Damage

FAK 2639 Roles of Insurance Brokers – Life, Pensions and Property Damage

Course code: 
FAK 2639
Department: 
Law and Governance
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Morten Lund
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Course in Insurance
Semester: 
2018 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kurset gir en innføring i sentrale emner knyttet til forsikringsmeglerrollen innenfor liv- og pensjonsforsikring og skadeforsikring, derunder relevante lover, forskrifter, standardkontrakter, m.v. Hovedfokus for kurset er forsikringsmeglerens rolle i relasjon til disse forsikringstypene.

Kurset er obligatorisk for personer som vil oppnå autorisasjon som forsikringsmegler.

Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal erverve kunnskaper om alle sider av forsikringsmeglerens rolle og oppgaver i forbindelse med liv-, pensjon- og skadeforsikring, derunder om de sentrale prinsipper i lovgivningen.

De skal oppnå kunnskaper om rolle og plikter i forhold til de to andre parter i trepartsforholdet (kunde og forsikringsleverandør)

Learning outcomes - Skills

Studentene skal kunne vurdere og ta stilling til konkrete spørsmål og problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med meglingsoppdraget. Videre skal de kunne redegjøre i detalj for rollen i de ulike faser av oppdragetgangen både når det gjelder den praktiske gjennomføring og aktuelle regelverk.

Learning Outcome - Reflection

Studentene skal i løpet av kurset opparbeide en bevisst holdning til forsikringsmeglerens rolle og ansvar både i forhold til kunder og forsikringsleverandører og til at de råd man gir kan få stor betydning for alle partene i forsikringsforholdet. Spesielt skal de oppnå et bevisst forhold til betydningen av meglers uavhengighet i forhold til forsikringsleverandørene ved utøvelsen av meglerrollen. De skal kunne identifisere og diskutere etiske og andre dilemmaer som kan oppstå som megler.

Course content

Kurset består av to separate moduler: meglerrollen i relasjon til skadeforsikring og meglerrollen i relasjon til liv- og pensjonsforsikring. De to hoveddelene utg¡Ør hver ca 50 % av kurset.

Begge moduler víl gi en innføring i meglerens rolle og oppgaver i følgende faser av oppdragene:

- Behovsavklaring og risikovurdering

- Produktvurdering

- Vurdering av lovgivning og annet regelverk (Norsk og internasjonalt der det er relevant)

- Markedsvurdering

- Forsikring (Tilbudsfasen, forvaltningsfasen, fornyelser, endringer i betingelser)

Learning process and requirements to students

Normert studietid er et semester på deltid.

Kurset er hovedsakelig nettbasert. Nettlærer vil benytte lts learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det er to frivillige innleveringsoppgaver i løpet av kurset.

I tillegg gjennomføres det intensivundervisning på 2 samlinger, hver på 2 dager. (Til sammen 28 timer). Det gjennomføres en samling for hver av de to modulene i kurset.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Kursopplegget forutsetter at studentene før oppstart har nødvendig kunnskap om de aktuelle forsikringstyper. Likevel vil forsikringstypene i en viss grad bli gjennomgått på kurset i den grad det er nødvendig for å belyse meglers rolle i relasjon til de ulike forsikringstyper.

Kurset sperrer mot: FAK 2634 Forsikringsmegling.

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
FAK 26391
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No72 Hour(s)Group/Individual (1 - 3)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:72 Hour(s)
Comment:
Exam code:FAK 26391
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Workload activityDurationType of durationComment student effort
Teaching28Hour(s)
Submission(s)16Hour(s)
Prepare for teaching20Hour(s)
Online teaching81Hour(s)
Self study30Hour(s)
Other in classroom4Hour(s)
Examination21Hour(s)
Expected student effort:
Workload activity:Teaching
Duration:28 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Submission(s)
Duration:16 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Prepare for teaching
Duration:20 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Online teaching
Duration:81 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Self study
Duration:30 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Other in classroom
Duration:4 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Examination
Duration:21 Hour(s)
Comment:
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
BI Forsikring 2014 Forsikringsmegling BI Forlag
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Diverse artikler, standardkontrakter, rundskriv, lover, forskrifter og hand-outs