BIN 9929 Managerial Accounting in Retailing

BIN 9929 Managerial Accounting in Retailing

Course code: 
BIN 9929
Department: 
Accounting and Operations Management
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Espen Roy Skaldehaug
Course name in Norwegian: 
Økonomistyring i varehandel
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2021 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kurset skal gi en oversikt over teorier, metoder og modeller fra det bedriftsøkonomiske fagområdet med anvendelse i varehandel. Kurset skal videre vise hvordan disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av virksomheter innenfor varehandel.

Learning outcomes - Knowledge

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av relevante bedriftsøkonomiske problemstillinger fra varehandel. Med verktøy menes metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet. Tematisk sett vil deltakerne erverve seg kunnskap innenfor tre hovedområder:

  • Verdiskapning og lean ledelse
  • Produktkalkulasjon
  • Bedriftsøkonomisk prosjektanalyse

Eksempler på begreper som skal kunne forklares: Verdiskapning, verdiskapende aktiviteter, verdiflyt, kontinuerlig forbedring, visualisering, avanse, bruttofortjeneste, svinn, fullkost, marginalkost, irreversible kostnader, alternativkostnad, kritiske prestasjonsindikatorer (KPIer), kontantstrømmer, avkastningskrav, arbeidskapital samt kapitalstruktur.

Eksempler fra verktøykassa: Aktivitetskjedeanalyse, kalkulasjonssøylen, resultat-, balanse og likviditetsregnskapet, Lean-«tempelet», nåverdi-/netto nåverdimetoden.

Learning outcomes - Skills

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer.

Eksempler:

Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende verktøyet på en korrekt måte
Ut fra enkle situasjonsbeskrivelser, velge riktige verktøy og anvende verktøyet korrekt
Ut fra mer uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne finne frem til relevant informasjon, koble dette med riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt

General Competence

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, (a) eget arbeid og (b) sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Eksempler:
Vurdere fordeler og ulemper ved de ulike verktøyene som står til disposisjon
Reflektere over egne og andres svar/påstander; Er de rimelige? Er de godt/svakt begrunnet? Er de korrekte?

Course content

Emneoversikt
Delemne 1: Verdiskapning
Introduksjon til kurset
Bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og «grønn» økonomi
Beslutningsfokus og strategisk ledelse
Beslutninger til beste for hvem?
Hvilke grunnleggende forutsetninger må være til stede for at virksomheten skal kunne skape verdier? 

Delemne 2: Lean ledelse
Kontinuerlig forbedring
Ressursflyt versus verdiflyt
Visualisering
Ressursutnyttelse

Delemne 3: Økonomisk prosjektanalyse
Praktisk bruk av nåverdi/netto nåverdi
Verdiskapningsmodellen
Anvendelse av excel

Delemne 4: Kalkulasjon og prissetting
Grunnkalkylens oppbygging
Sammenhengen mellom bunnlinjefokus, bruttofortjeneste og svinn.
Prisreduksjoner fra forretningens og leverandørens sider
Kalkulasjonssøylen som modell for kalkulasjonsstyringen

Delemne 5: Regnskapsforståelse
Grunnleggende regnskapsprinsipper
Finansregnskapets hovedrapporter (resultatregnskapet, likviditetsregnskapet og balansen)
Utarbeidelse av hovedbudsjettene (resultatbudsjettet, likviditetsbudsjett og balansebudsjett) og sammenhengen mellom dem

Delemne 6: Rapportering og kommunikasjon av økonomiske data
Budsjetteringsprosessen
Kommunikasjon av økonomiske data og brukerens behov
Sosial intelligens hos regnskapsansvarlige, en nødvendighet?
Modellbygging og økonomisk rapportering
Rapportering og atferdsmessige konsekvenser
Rapportutforming

Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Covid-19
Due to the Covid-19 pandemic, there may be deviations in teaching and learning activities as well as exams, compared with what is described in this course description.

Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper i økonomi, men interesse for tallbehandling er nødvendig.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
1 Semester(s)
Comment: 
Term paper, counting 100%.
Exam code: 
BIN 99291
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Course codeCredit reduction
BIN 9829100
BIK 2911100
BIK 2909100
Credit reductions:
Course code:BIN 9829
Credit reduction:100
Course code:BIK 2911
Credit reduction:100
Course code:BIK 2909
Credit reduction:100
Reduction description

Kurset er et innføringskurs i økonomistyring.  BIN 2998 Økonomistyring og salg i varehandelen og BIK 2911 Grunnleggende bedriftsøkonomi er overlappende på en del temaer mot BIN 9829 Økonomistyring og salg i varehandel. Studentene kan derfor ikke ha flere enn ett av disse 3 kursene i samme grad.

Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
45 Hour(s)
Examination
75 Hour(s)
Prepare for teaching
20 Hour(s)
Student's own work with learning resources
60 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.