BIK 3115 Sustainable Risk Managment

BIK 3115 Sustainable Risk Managment

Course code: 
BIK 3115
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Riana Steen
Course name in Norwegian: 
Bærekraftig risikostyring
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2023 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Organisasjoner står i dag i en transformasjonsfase hvor det å ha et bevisst forhold til risiko er avgjørende for å tilpasse endringer fra et bærekraftig perspektiv. Dette gjelder både den risiko en virksomhet er utsatt for og den risiko virksomheten skaper overfor seg selv og sine omgivelser. Håndtering av risikoer og farer er ofte avhengig av delvis analyse med en begrenset tidsramme, ofte involvert med høy grad av usikkerhet. Dette kan føre til en paradoksal situasjon der risikostyring og utvidet bruk av risikoanalyse kan hemme langsiktig bærekraftig utvikling. En helhetlig tilnærmingen til risiko og bærekraft vil hjelpe organisasjonen ved å bygge motstandskraft (resiliens) gjennom systemisk risikostyring og bevissthet rundt tematikken.  Kursets overordnede mål er å underbygge kunnskapen som er nødvendig for å utvikle risikostyringskultur styrt av bærekraftsmål. Målet er å gi deltakerne en helhetlig forståelse for risikostyring på flere plan gjennom;
-Konseptuell tilnærming til risikoforståelse, hvor usikkerhet står sentralt
-Metodisk tilnærming ved bruk av ulike risikoanalyseverktøy
-Strategisk tilnærming ved strategisk risikostyring
 

Learning outcomes - Knowledge

Etter gjennomført program skal deltakerne  kunne anvende bærekraftig risikostyring som et sammensatt fagfelt ved å kunne;
−Skille mellom ulike typer tilnærminger til risikoforståelse.
− ha inngående kunnskap om sentrale temaer innenfor bærekraft og risikostyring
− ha avansert kunnskap om hvordan bærekraft innpasses i risikostyringsprosess og rammeverk
− se hvordan dagsaktuelle problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet og hvordan de påvirker virksomheter
−  ha kjennskap til hvilke farer og problemer og risikoutfordringer finnes i ulike bransjer slik at den egner seg til å ta hensyn til risiko og usikkerhetsmomenter i prosjektanalyser.
− analysere effekten av endringer i forutsetninger
− bruke ulike modeller for risikostyringsprosess. Denne består av både kvalitativ og kvantitativemetoder.
− prinsipper, prosess og rammeverk for risikostyring (ISO 31000)
− vite hva er suksessfaktorer for bærekraftigrisikostyring

Learning outcomes - Skills

Etter gjennomført program skal deltakerne kunne analysere dagsaktuelle problemstillinger, konkretisert som følger:
−kunne gjennomføre trussel- og risikovurdering – med bærekrafts mål som utgangspunkt
−kunne planlegge for risikooppfølging og styring av risiko i gjennomføringsfasen
−kunne bruke sentrale risikoanalyse metodene for identifisering og analyse av risiko og usikkerhet, spesielt knyttet til FNs bærekraft målsetninger
 

General Competence

- Gjenkjenne, beskrive og skille grunnleggende begreper, prinsipper og metoder innen risikoanalyse og risikostyring

- kunne kommunisere resultatene fra risikoanalysene og hvordan disse kan bringes over i styringen av virksomheten

− kunne relatere risikoaspekter til grunnleggende nasjonalt og internasjonalt lov- og regelverk

Course content

−Etablering av mål og strategi for risikostyring, med bærekraft som et sentralt element
−Etablering av risikostyringsprosess
−Etablering av styringsstruktur – avklaring av roller og ansvar
−Implementering av støtte systemer, metoder og verktøy
−Kommunikasjon og opplæring - Utvikling av risikostyringskultur (sikkerhetskultur)
−Ledelse og beslutning
−Krise og beredskapshendelse håndtering

Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres med tre samlinger à to dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner i plenum. Gjennomføringer vektlegger diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Kurset krever selvstudier med lesepensum, standard ISO 31000, oppgaver og veiledninger.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
BIK 31151
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No72 Hour(s)Individual
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Individual
Duration:72 Hour(s)
Comment:
Exam code: BIK 31151
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
45 Hour(s)
Prepare for teaching
46 Hour(s)
Student's own work with learning resources
85 Hour(s)
Examination
24 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.