BIK 2947 Digital Crisis Communication

BIK 2947 Digital Crisis Communication

Course code: 
BIK 2947
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Mona Kristin Solvoll
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Special Course
Semester: 
2019 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Digitale og sosiale medier har endret forutsetningene for krisekommunikasjon dramatisk. Nye muligheter og utfordringer oppstår når publikum forventer stadige oppdateringer, rask og direkte respons. Måten en organisasjon kommuniserer på under en krise kan ha avgjørende betydning for tillit, omdømme og relasjoner til viktige interessegrupper. Ofte dømmes man mer for måten man håndterer krisen på, enn for grunnen til at den faktiske krisen oppsto.

Learning outcomes - Knowledge

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Kunnskap om krisekommunikasjon og grunnleggende teorier på området
 • Forstå hvordan digitalisering og fremveksten av sosiale medier har endret premissene for kommunikasjon, krisekommunikasjon og kriseforberedelse
 • Forståelse for at sosiale medier må være en del av virksomheters krisekommunikasjonsplaner, og hvordan man sikrer at de blir det på en god måte
 • Kunnskap om sosiale mediers styrker og svakheter, og hvordan man kan bruke sosiale medier effektivt som kommunikasjonskanal og analyseverktøy under en krise
 • Kunnskap om almene kjøreregler på sosiale medier, hvordan unngå å tråkke feil når krisen rammer
Learning outcomes - Skills

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Redegjøre for hvordan digitaliseringen og fremveksten av sosiale medier har endret premissene for hvordan en virksomhet kan og bør kommunisere under en krise
 • Redegjøre for hvordan sosiale medier kan bidra til å nå virksomhetens kommunikasjonsmål, både i en normalsituasjon og under en krise
 • Kunne utvikle strategier og planer for effektiv bruk av sosiale medier under kriser, i samspill med egne flater og tradisjonelle medier
 • Bruke teoretiske modeller og praktiske analyseverktøy for å planlegge kommunikasjon før, under og etter kriser. Implementere sosiale medier i virksomhetens strategiske kommunikasjonsplaner.
General Competence

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Reflektere over hvordan digitale medier har revolusjonert hele kommunikasjonsfeltet, endret maktforhold, og skapt nye forventninger hos interessenter og publikum.
 • Se hvilke konsekvenser dette har for måten virksomheter må kommunisere for å nå sine strategiske mål, både i offentlig og privat sektor.
 • Kunne reflektere over hvordan og hvorfor tilstedeværelse på sosiale medier og dialog nå må være en integrert del av en krisekommunikasjonsstrategi.
Course content
 • Strategisk kommunikasjon, krisekommunikasjon og «issue management»
 • Kommunikasjonsarbeid før, under og etter en krise
 • Det digitale publikum
 • Sosiale medier som kanaler; deres egenskaper, styrker og svakheter
 • Sosiale medier som analyseverktøy
 • Sosiale mediers rolle i kommunikasjonsplanen

  Kurset gjennomføres som en kombinasjon av digitale læringsaktiviteter og to fysiske samlinger à to dager. 

  På samlingene går vi gjennom grunnleggende teorier om kommunikasjon og krisekommunikasjon, og konsekvensene av et digitalt mediesamfunn. Samtidig gis det en innføring i mulighetene som finnes i sosiale medier, både som kanal og analyseverktøy, og hvordan sosiale medier kan innarbeides i strategiske krisekommunikasjonsplaner. Samlingene består av forelesninger med gruppearbeid, caseoppgaver, «best & worst practice», og bidrag fra foredragsholdere med praktisk erfaring fra reelle kriser.

  I den digitale delen gis det ukentlige caseoppgaver som studentene skal arbeide med enten individuelt eller i grupper. Caseoppgavene bygger på innholdet i de fysiske samlingene og går i dybden på utvalgte tema. 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

Ingen. 

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
BIK 29471
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No1 Semester(s)Group/Individual (1 - 3)Oppgaven kan løses i nærhet til egen arbeidssituasjon.
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:1 Semester(s)
Comment:Oppgaven kan løses i nærhet til egen arbeidssituasjon.
Exam code:BIK 29471
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
32 Hour(s)
Prepare for teaching
64 Hour(s)
Group work / Assignments
32 Hour(s)
Examination
70 Hour(s)
Sum workload: 
198

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.