BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring

BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring

Kurskode: 
BØK 3541
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Tangenes
Kursnavn på engelsk: 
Managerial Accounting and Control
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og administrasjon - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset bygger på BØK 3411Finans og økonomistyring I, BØK 3421 Finans og økonomistyring II og BØK 3531 - Finansregnskap og regnskapsanalyse. Kurset er strukturert i henhold til en generisk styringssyklus og forholder seg til realistiske virksomhetsproblemer. Kurset fokuserer på planlegning og styring av verdiskapningsprosessen og relevant beslutningsstøtte for verdiskapning, både i situasjoner der strategien er gitt og i situasjoner med strategiske korreksjoner, basert på læring.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

 • Hvordan fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring forholder seg til verdiskapning og om hvordan styring av strategisk prosess kan operasjonaliseres ved bruk av balansert målstyring
 • Realitetstesting av planer og tiltak med bruk av budsjetter
 • Den ressurs- og posisjoneringsbaserte forklaringen på verdiskapning og konkurransemessige fortrinn/ulemper
 • Verdikjedebeskrivelser som grunnlag for analyser av prosesser og aktiviteter
 • Inntekts- og kostnadsrelevans
 • Aktivitetsbaserte kostnadsteori og kalkulasjon
 • Lean-filosofien og flerdimensjonal prosessanalyse for å effektivisere verdikjeden
Ferdighetsmål

Studentene skal tilegne seg ferdigheter når det gjelder:

 • Vurdere kausalitet og egnethet av suksessfaktorer og ytelsesmål i balansert målstyringssammenheng samt utarbeide strategikart i konkrete caser.
 • Utarbeide og analysere budsjetter for å måle og vurdere finansielle virkninger av planlagte tiltak.
 • Fordele og analysere kostnader i en aktivitetsstruktur, herunder fordeling av kostnader fra aktiviteter til produkter og kunder og mellom utnyttet og ledig kapasitet.
 • Utarbeide én- og flerperiodiske lønnsomhetskalkyler i forbindelse med sentrale beslutningsproblemer.
Holdningsmål

Studentene skal opparbeide en bevissthet om virksomhetsstyring som et kontekstuelt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen.

Kursets innhold

Del 1: Planlegning og styring av verdiskapningsprosessen

 • Om økonomi- og virksomhetsstyring
 • Strategiske mål og kritiske suksessfaktorer
 • Strategikart og strategiske temaer
 • Ytelsesmål, validitet og reliabilitet
 • Budsjettets formål og forhold til andre styringsverktøy
 • Budsjetter som verktøy for å teste finansielle og kapasitetsmessige virkningen av mulige planer

Del 2: Beslutningsstøtte for verdiskapning

 • Verdidrivere, kostnadsdrivere og verdikjedeanalyse
 • Ressurs- og kostnadsbegreper
 • Inntekts- og kostnadsrelevans
 • Kalkulasjon med vekt på ABC

Del 3: Fra analyse til forbedring

 • Lean-filosofien
 • Flerdimensjonal prosessanalyse
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved forelesninger, foreleserledet oppgavegjennomgang og selvstudier (lesing av litteratur og øvelser/oppgaver med og uten obligatorisk innlevering).

Gjennom kurset skal studentene arbeide med 2 – 4 caser fra privat og offentlig sektor. Casene som skal brukes, velges fra en caseportefølje med caser fra tjenesteytende og vareproduserende virksomheter i privat og offentlig sektor.

Plenumssamlingene vil bestå av forelesninger over deler av pensum og gjennomgang av oppgaver. De delene av pensum som ikke blir dekket gjennom forelesninger eller ved plenumsgjennomgang av oppgaver, forutsettes det at studentene arbeider med på egenhånd. Forelesningene og den foreleserledede oppgavegjennomgangen legger til grunn at studentene stiller forberedt til timene (dvs. at studentene har lest pensum og løst oppgaver før forelesningene starter).

For at studentene skal få tilbakemelding på egen progresjon og for at de skal få trening i å løse eksamensrelevante oppgaver, vil det i løpet av semesteret bli lagt ut oppgaver (tester) på It's learning.

Excel er et egnet program for flere av kursets problemstillinger.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

(BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse og BØK 3423 Finans), (BØK 3411 Finans og økonomistyring I og BØK 3421 Finans og økonomistyring II), (BØK 1113 Økonomistyring og BØK 1121 Finans I) eller tilsvarende.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Frivillig Det vil i løpet av semesteret bli gitt et sett av frivillige oppgaver.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Frivillig
Gitt arbeidskrav:
Obligatoriske arbeidskrav:
Kommentar arbeidskrav:Det vil i løpet av semesteret bli gitt et sett av frivillige oppgaver.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Rentetabell
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
BØK35411
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
24 Time(r)
8 økter i storklasse á 3 timer = 24 timer
Annet i klasserom
10 Time(r)
5 økter i småklasser á 2 timer = 10 timer
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Forberedelsene skal omfatte Relevant pensum fra lærebok, Video(er), kontrollspørsmål, anbefalte oppgaver, temaer for refleksjon.
Gruppearbeid / oppgaver
50 Time(r)
Arbeid med kursets caseprogram, individuelt og i grupper, som organiseres av studentene selv.
Eksamen
46 Time(r)
Eksamen inkl. forberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.