BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring


Kursansvarlig
Tor Tangenes

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset bygger på BØK 3411Finans og økonomistyring I, BØK 3421 Finans og økonomistyring II og BØK 3531 - Finansregnskap og regnskapsanalyse. Kurset er strukturert i henhold til en generisk styringssyklus og forholder seg til realistiske virksomhetsproblemer. Kurset fokuserer på planlegning og styring av verdiskapningsprosessen og relevant beslutningsstøtte for verdiskapning, både i situasjoner der strategien er gitt og i situasjoner med strategiske korreksjoner, basert på læring.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

 • Hvordan fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring forholder seg til verdiskapning og om hvordan styring av strategisk prosess kan operasjonaliseres ved bruk av balansert målstyring
 • Realitetstesting av planer og tiltak med bruk av budsjetter
 • Den ressurs- og posisjoneringsbaserte forklaringen på verdiskapning og konkurransemessige fortrinn/ulemper
 • Verdikjedebeskrivelser som grunnlag for analyser av prosesser og aktiviteter
 • Inntekts- og kostnadsrelevans
 • Aktivitetsbaserte kostnadsteori og kalkulasjon
 • Lean-filosofien og flerdimensjonal prosessanalyse for å effektivisere verdikjeden

Ferdighetsmål
Studentene skal tilegne seg ferdigheter når det gjelder:
 • Vurdere kausalitet og egnethet av suksessfaktorer og ytelsesmål i balansert målstyringssammenheng samt utarbeide strategikart i konkrete caser.
 • Utarbeide og analysere budsjetter for å måle og vurdere finansielle virkninger av planlagte tiltak.
 • Fordele og analysere kostnader i en aktivitetsstruktur, herunder fordeling av kostnader fra aktiviteter til produkter og kunder og mellom utnyttet og ledig kapasitet.
 • Utarbeide én- og flerperiodiske lønnsomhetskalkyler i forbindelse med sentrale beslutningsproblemer.
  Holdningsmål
  Studentene skal opparbeide en bevissthet om virksomhetsstyring som et kontekstuelt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen.

  Forkunnskaper
  (BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse og BØK 3423 Finans), (BØK 3411 Finans og økonomistyring I og BØK 3421 Finans og økonomistyring II), (BØK 1113 Økonomistyring og BØK 1121 Finans I) eller tilsvarende.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Gjønnes, Svein H. og Tor Tangenes. 2016. Økonomisk Styring 2.0. Fagbokforlaget
  Gjønnes, Svein H. og Tor Tangenes. 2017. Arbeidsbok til Økonomisk styring 2.0. 1. utg. Fagbokforlaget


  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  Del 1: Planlegning og styring av verdiskapningsprosessen
  Om økonomi- og virksomhetsstyring
  Strategiske mål og kritiske suksessfaktorer
  Strategikart og strategiske temaer
  Ytelsesmål, validitet og reliabilitet
  Budsjettets formål og forhold til andre styringsverktøy
  Budsjetter som verktøy for å teste finansielle og kapasitetsmessige virkningen av mulige planer


  Del 2: Beslutningsstøtte for verdiskapning
  Verdidrivere, kostnadsdrivere og verdikjedeanalyse
  Ressurs- og kostnadsbegreper
  Inntekts- og kostnadsrelevans
  Kalkulasjon med vekt på ABC

  Del 3: Fra analyse til forbedring
  Lean-filosofien
  Flerdimensjonal prosessanalyse

  Dataverktøy
  Excel er et egnet program for flere av kursets problemstillinger.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres ved forelesninger, foreleserledet oppgavegjennomgang og selvstudier (lesing av litteratur og øvelser/oppgaver med og uten obligatorisk innlevering). I løpet av kurset skal hver student levere tre obligatoriske innleveringer.

  Gjennom kurset skal studentene arbeide med 2 – 4 caser fra privat og offentlig sektor. Casene som skal brukes, velges fra en caseportefølje med caser fra tjenesteytende og vareproduserende virksomheter i privat og offentlig sektor.

  Anbefalt tidsforbruk:

  Aktivitet
  Timebruk
  Deltakelse på forelesninger om teori
  14
  Deltakelse på foreleserledet oppgavegjennomgang
  14
  Deltagelse i casediskusjoner og casegjennomgang
  14
  Arbeid med kursets caseprogram, individuelt og i grupper, som organiseres av studentene selv.
  48
  Forberedelser til forelesninger (ca 1,5 time per time med forelesninger og foreleserledet oppgavegjennomgang)
  63
  Arbeid med obligatoriske innleveringer (ca 4 timer i gjennomsnitt per innlevering)
  12
  Eksamensforberedelser
  35
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200

  Plenumssamlingene vil bestå av forelesninger over deler av pensum og gjennomgang av oppgaver. De delene av pensum som ikke blir dekket gjennom forelesninger eller ved plenumsgjennomgang av oppgaver, forutsettes det at studentene arbeider med på egenhånd. Forelesningene og den foreleserledede oppgavegjennomgangen legger til grunn at studentene stiller forberedt til timene (dvs. at studentene har lest pensum og løst oppgaver før forelesningene starter).

  For at studentene skal få tilbakemelding på egen progresjon og for at de skal få trening i å løse eksamensrelevante oppgaver, vil det i løpet av semesteret bli lagt ut oppgaver (tester) på It's learning.

  Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
  I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen

  Eksamenskode(r)
  BØK 35411 - Skriftlig eksamen, teller 100 % av karakteren i BØK 3541 Økonomi og virksomhetsstyring, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Rentetabeller og BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon tilbys hvert semester.
  Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


  Tilleggsinformasjon