VHL 3664 Innovasjon og nye forretningsmodeller - KONTINUASJONSEKSAMEN

VHL 3664 Innovasjon og nye forretningsmodeller - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
VHL 3664
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Peder Inge Furseth
Kursnavn på engelsk: 
Innovation and new business models - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2022 Høst
2023 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang våren 2022. Det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2022 og siste gang våren 2023. Det vil ikke være krav til godkjent arbeidskrav ifm. kontinuasjon høsten 2022 og våren 2023.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Vi har i de siste årene sett hele bransjer forsvinne (video-utleie, fotobutikker) og vi står foran stor arbeidsledighet i yrker hvor roboter/software kan ta over (banker, eiendomsmegler, finansmegler, og mange andre).   Samtidig skapes nye bransjer og nye muligheter, for eksempel gjennom netthandel og delingsøkonomi (Uber, AirBnB).

Bedriftene må innovere – de må skape nye produkter, tjenester, og plattformer. Men enda viktigere er det å utvikle nye forretningsmodeller for å skape bærekraftig inntjening. 

Den første halvdelen av kurset dreier seg i hovedsak om innovasjonsstrategi: Hvordan skal bedrifter gå frem for å klare å skape verdi av nye ideer? Vi gir et innblikk i hvordan bedriftene kan benytte både fysiske og digitale kanaler for å nå sine strategiske mål, og hvordan de kan bygge en kultur for innovasjon. Vi går også inn på det viktige temaet verdibasert ledelse. 

Den andre delen av kurset dreier seg om utvikling av nye forretningsmodeller som skal sette innovasjoner ut i markedet. En forretningsmodell beskriver bakgrunnen for hvordan en bedrift skaper, leverer og henter inn verdi. Denne verdien kan være økonomisk eller ikke-økonomisk (for eksempel miljømessig).

En forretningsmodell er et perspektiv for å kommersialisere et eksisterende eller nytt verdiforslag. Et verdiforslag er en presentasjon av det innholdet som gjør at kunder vil betale for det som bedriftene tilbyr.

I dette kurset ser vi på tre sentrale perspektiver innen forretningsmodeller. Perspektivene har hver sine sterke sider, og utfyller hverandre. I løpet av kurset vil studentene utvikle konkrete forretningsmodeller for bedrifter, og kunne bruke disse til å utvikle levedyktige og fornyede strategier.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studenten lære å utforme en konkret innovasjonsstrategi Dette gjelder både store og små bedrifter, og i en rekke bransjer. Strategien må spesifisere hvordan en bedrift skal opptre både i sine fysiske og sine digitale kanaler. En innovasjonsstrategi må settes ut i livet. Den beste måten å gjøre dette på er å lage en forretningsmodell.

Kurset består i klasseromsundervisning, hvor det legges opp til aktiv deltagelse fra studentenes side i å løse oppgaver og presentere løsninger.

Studenten skal tilegne seg den kunnskap som er nødvendig å lage en innovasjonsstrategi og bygge en forretningsmodell for denne strategien. Studenten må kunne velge de beste forretningsmodellene for å nå de strategiske målene. Dette innebærer at studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om følgende tema:

 • Hva en innovasjonsstrategi er, og hvorfor den er viktig for en bedrift
 • Forstå hvorfor innovasjoner må løse problemer som kundene har
 • Få innsikt i hvordan multikanal/omnikanal-strategi kan bidra til å nå de strategiske målene.
 • Ha kjennskap til hvordan en bedrift kan skape en kultur for innovasjon, og viktigheten av verdibasert ledelse
 • Få kjennskap til de tre sentrale forretningsmodellene: Business Model Canvas (Osterwalder); Ti typer innovasjon (Kelley); og Tjenesteinnovasjons-triangelet (Furseth)
 • Kunne vurdere hvilken forretningsmodell som passer best til å løse ulike konkrete problemstillinger i handels- og servicenæringen.
Ferdighetsmål

Kunne utarbeide en innovasjonsstrategi som besvarer spørsmål om nyskaping og kommersialisering for bedriftens utfordringer i dag og i morgen. Dette må ta eksplisitt hensyn til bedriftens strategier for både sine fysiske og digitale kanaler. Studenten skal også kunne ta initiativ til å gjennomføre en strategiprosess i en virksomhet, og være i stand til å gjennomføre et gruppearbeid i utviklingen av en forretningsmodell.

Generell kompetanse

Bli bevisst på de mange mulighetene som ligger i en innovasjonsstrategi, og forstå viktigheten av å utvikle dagens forretningsmodeller. Studentene skal også kunne reflektere om når en innovasjon trenger en ny forretningsmodell, og kunne ta med etiske og miljømessige (ikke-økonomiske) perspektiver i dette.

Kursets innhold
 • Sentrale modeller innen innovasjonsstrategi
 • Nasjonale og internasjonale eksempler på bedrifters innovasjonsstrategi
 • Forstå hvordan fagfeltene innovasjon (å skape verdi av nye ideer) og forretningsmodeller kan forsterke hverandre
 • Viktigheten av multikanalstrategi i tiden fremover
 • Viktigheten av å forstå hva verdibasert ledelse er, og hvordan man kan skape en kultur for innovasjon
 • Hvordan og hvorfor noen av verdens største bedrifter (som Kodak) gikk under i løpet av noen få år
 • Tre sentrale perspektiver innen forretningsmodeller, og hvordan forretningsmodeller kan omsette en innovasjonsstrategi til praksis.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Det meste av kurset består i klasseromsundervisning. Det benyttes enkelte gjesteforelesninger, samt cases fra Harvard Business School. 

Merk: Det planlegges at undervisningen foregår som 6-timers dager, for å sikre en blanding av teori og praksis for alle tema.

Arbeidskrav - DETTE UTGÅR VED KONTINUASJON I 2022/23

Oppgavene består i å gjengi, og så anvende sentrale modeller fra pensum på konkrete bedrifter, og komme frem til en strategianbefaling. Hver besvarelse skal være på min. 2 og maks 3 sider. Oppgavene kan løses individuelt, eller i grupper på inntil 2 personer. Det er viktig å notere seg for arbeidskravene:

 1. To av tre arbeidskrav må godkjennes for å få gå opp til eksamen.
 2. Du skal besvare alle oppgavene i arbeidskravene ved å bruke egne ord.
 3. Du skal i all hovedsak bruke pensum som faglig kilde for besvarelsen. Bruk av evt andre faglige kilder skal forekomme i meget liten grad (maks ¼ av teksten).
 4. Ved bruk av pensum eller andre kilder skal nøyaktige referanser oppgis. Disse må inkludere sidetall i det du henviser til, og ved henvisning til PPT-presentasjoner fra kurset skal det vises til Dokument nummer, og slide nummer.
 5. Ikke bruk kilder som Wikipedia, videoer på Youtube, blogger el.l. i stedet for pensum, da de som regel er unøyaktige eller upresise. 

Arbeidskravene vurderes Godkjent / Ikke godkjent. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Det forventes at studenten har kunnskap tilsvarende basiskurset i strategi: STR 3605, eller tilsvarende, og har innsikter i forbrukeratferd.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
VHL 36641
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
40 Time(r)
Selvstudium og kollokvier
Gruppearbeid / oppgaver
36 Time(r)
Arbeidskrav og forberedelse til eksamen/caseløsning
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.