VHL 3551 Logistikk for varehandelen - KONTINUASJONSEKSAMEN

VHL 3551 Logistikk for varehandelen - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
VHL 3551
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Eirill Bø
Emnenavn på engelsk: 
Retail logistics - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset er faset ut og det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2021 og siste gang våren 2022.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Logistikk behandler de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, transportere og levere ferdigvarer, råvarer og materiell, samt diskutere hvordan varer og tjenester blir tilgjengelige for sluttbrukerne.

Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle funksjonsområdene internt i bedriftene og de omfatter både leverandører og kunder. Måten prosessene gjennomføres på, har avgjørende virkning på både konkurranseevne og lønnsomhet. Som fagområde har logistikk gjennomgått en utvikling fra en situasjon der hovedfokus var reduksjon av kostnader på delområder, til helhetsbetraktninger som fremkommer ved integrering internt i bedriftene og gjennom samarbeid med leverandører og kunder.

Logistikkfaget har både et strategisk perspektiv og en kvantitativ tilnærming. Dette kurset omhandler begge sider, men legger spesielt vekt på kvantitative beregninger knyttet til lagerhold som er nødvendige innen varehandelen.

OBS!
Dette kurset er overlappende med kursene ELE 3715 Logistics and Marketing Channels (7,5 studiepoeng) og MRK 3520 Markedsføringskanaler og logistikk (7,5 studiepoeng). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for kombinasjoner av disse kursene i en Bachelorgrad.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • ha en grunnleggende innsikt i logistikkbegrepets nåværende innhold og utvikling.
 • forstå begrepene logistikk og supply chain management.
 • kjenne til modeller som Du Pont, totalkostnadsanalysen, ABC analyser, klassifiseringsmodeller, ulike modeller for kostnadsoptimalisering og for optimalisering i vareflyten.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • kunne forklare hvordan man med et kundefokusert utgangspunkt, kombinerer økonomiske, sosiale og politiske perspektiver for å analysere den fysiske vareflyten.
 • være i stand til å utføre en distribusjonsanalyse for å finne de mest effektive kanaler fra produsent til sluttkunde, utføre en lageranalyse, samt gjøre en vurdering av lokalisering av distribusjonssentre.
 • vurdere riktig og kostnadseffektiv leveringsservice mellom leddene i forsyningskjeden.
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene være klar over at effektive distribusjonskanaler kan komme i konflikt med målet om å verne miljøet. De skal også utvikle en etisk bevissthet knyttet til håndtering av leverandører i en innkjøpssammenheng.

Kursets innhold
 • Introduksjon til logistikkbegrepet - fagets omfang og utvikling
 • Leveringsservice som betydning for kunden samt utvikling av logistikk som konkurransestrategi 
 • Prognoser og lagerstyring
 • Produksjonsstyring
 • Innkjøp og leverandørsamarbeid
 • Distribusjon og transportens plass i bedriften og betydning for verdikjeden.
 • Logistikkens betydning for miljøet. 
 • Optimaliserings modeller for transport og lager
 •  Optimalisering av vareforsyning
 •  Lokalisering av distribusjonssentre
 • Optimalisering av leveranser fra samme leverandør
 • Optimal struktur i distribusjonskjeden for retailsystemer
 • Flerlager – når er det optimalt med bruk av distribusjonssenter (grossistlager), og når er direkte distribusjon til butikkene best?
 • VMI, Quick response logistics
 • Logistikkutfordringer med netthandel
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil gjennomføres ved forelesninger og øvelser, totalt 45 kurstimer.

Det vil bli benyttet Excel i regneoppgavene

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

 

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper i dette kurset.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
VHL 35511
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja4 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:VHL 35511
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
ELE 3715100
MRK 3520100
Credit reductions:
Kurskode:ELE 3715
Credit reduction:100
Kurskode:MRK 3520
Credit reduction:100
Reduction description

Kurset er overlappende med ELE 3715 Logistics and Marketing Channels og MRK 3520 Markedsføringskanaler og logistikk 

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Webinar
5 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Arbeid med excel-modeller
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
46 Time(r)
Forberedelse til eksamen
Eksamen
4 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.