SLM 2005 Motivasjon og omstilling

SLM 2005 Motivasjon og omstilling

Kurskode: 
SLM 2005
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Elin Akre Trønnes
Emnenavn på engelsk: 
Motivation and Change
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Det er lett å tenke seg at motiverte og engasjerte medarbeidere både trives bedre, presterer bedre og ønsker å bli værende i jobben. Men hvordan legger man til rette for engasjement i arbeidslivet? Hva skal til for at medarbeidere motiveres til å yte på sitt beste? Vi skal se at det finnes ulike typer motivasjon (ytre, indre, prososial) som virker på forskjellig vis. Vi spør oss hvilke konsekvenser bruk av ulike incentiver kan ha for å skape motiverte medarbeidere, og ser samtidig på HR og lederes rolle i prestasjonsledelse på arbeidsplassen. Vi skal dessuten se at ledelse både kan virke motiverende, men også i enkelte tilfeller ha en destruktiv effekt på medarbeideres trivsel, engasjement og velvære på jobb. 

Kunnskapsmål

•    Kjenne til ulike typer motivasjon, herunder ytre, indre og prososial motivasjon
•    Kjenne til sentrale teorier og modeller for motivasjon i arbeidslivet
•    Kjenne til ulike former for motivasjonsklima på jobben og konsekvenser av dette
•    Kjenne til ulike former for prestasjonsledelse og konsekvenser av disse
•    Kjenne til hvordan relasjoner og forventninger på arbeidsplassen påvirker medarbeideres motivasjon og velvære, både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå 
•    Kjenne til trekk ved og konsekvenser av destruktiv ledelse på jobben
 

Ferdighetsmål

•    Kunne anvende sentrale teorier og modeller for å beskrive konkrete arbeidsmiljøer
•    Kunne sette ord på ulike former for motivasjonskilder og reflektere over hva som motiverer deg på arbeidsplassen og ellers
•    Kjenne igjen ulike former for prestasjonsledelse på arbeidsplassen, og drøfte hvorvidt de fungerer på en god måte
•    Anvende sentrale teorier for å beskrive adferd og konsekvenser ved destruktiv ledelse
 

Generell kompetanse

Kurset gir en innføring i sentrale begreper, teorier og modeller innenfor forskning og kunnskap om motivasjon på arbeidsplassen. Det legges videre vekt på å kunne anvende tematikkene som tas opp i kurset inn mot ens egne erfaringer, enten som arbeidstaker, student eller i andre sammenhenger. Kurset etterstreber å belyse tematikkene ut i fra ulike perspektiver, som for eksempel leder-, medarbeider- og HR-perspektivet.

Kursets innhold

•    Ulike former for motivasjon – og konsekvenser av disse
•    Motivasjonsklima på jobben
•    Hva er god prestasjonsledelse?
•    Relasjoner på jobben og motivasjon
•    Destruktiv ledelse
 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podcaster og videosnutter. Kurset innebærer dessuten ulike type oppgaver til egenrefleksjon.

Litteraturlisten til BIK 2955 Stress, motivasjon og selvledelse, finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Stress, motivasjon og selvledelse, som består av består av SLM-kursene; SLM 2004 Selvledelse i en ny tid, SLM 2005 Motivasjon og omstilling og SLM 2006 Stress på jobben - faresignaler og mestring.

Kursene er basert på kurset BIK 2955 Stress, motivasjon og selvledelse, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits