SØK 1366 Makroøkonomi II

SØK 1366 Makroøkonomi II

Kurskode: 
SØK 1366
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Jørgen Juel Andersen
Kursnavn på engelsk: 
Macroeconomics II
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Hovedfokus i kurset er kortsiktig makroøkonomi og forståelse av konjunktursykler. Kurset har som hovedmål å gi studentene en dypere faglig innsikt i hvordan pengepolitikken og finanspolitikken virker på kort sikt i en liten åpen økonomi som den norske. Det innebærer at studentene får oversikt over den makroøkonomiske utviklingen i Norge, forstår hvordan bruk av petroleumsinntekter påvirker norsk økonomi, og setter seg inn i det faglige grunnlaget for pengepolitikk basert på fleksibel inflasjonsmålstyring.

Videre har kurset som mål at studentene skal få kunnskaper om hvordan finanskriser og gjeldskriser, som den i Europa i perioden etter 2007, kan slå negativt ut i små land som blir sterkt påvirket av den makroøkonomiske utviklingen i andre land.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå hvordan valutakurser dannes under full internasjonal kapitalmobilitet, samt hvordan pengepolitikken virker under faste og fleksibel valutakurser.
 • Forstå hvordan sentralbanker pårvirker etterspørselen etter privat konsum og realinvesteringer, samt nettoeksporten.
 • Tilegne seg presise kunnskaper om hvordan inflasjonsraten påvirkes av konjunktursituasjonen, forventet inflasjon og såkalte kostnadssjokk.
 • Forstå betydningen av å ha et nominelt anker for markedsøkonomien, samt funksjonsmåten til den europeiske pengeunionen, herunder fordeler og ulemper av at Norge eventuelt erstatter den norske kronen med euro.
 • Ha kunnskap om logikken bak Norges Banks rentesetting (pengepolitikk) under et inflasjonsmål. Her kreves det at studentene setter seg inn i egenskapene til en optimal pengepolitikk basert på minimering av en tapsfunksjon.
 • Ha kunnskap om finanspolitikkens mål og virkemidler på kort sikt. Sentralt her står modellbaserte virkninger av bruk av petroleumsinntekter på realvalutakurs og i noen grad næringsstruktur.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå makroøkonomiske sammenhenger på matematisk form og kan analysere politikkvirkninger i matematiske modeller i tillegg til grafiske figurbetraktninger.
 • Kunne analysere hvordan valutakurser bestemmes under udekket renteparitet. De skal beherske den såkalte IS-MP modellen for en liten åpen økonomi med fleksibelvalutakurs. Kunne analysere hvordan ulike faktorer påvirker inflasjonen ved hjelp av kortsiktige og langsiktige makrotilbudsfunksjoner, samt logikken i såkalte inflasjons- og deflasjonsspiraler.
 • Forstå forskjellen mellom inflasjonsmål og prisnivåmål for pengepolitikken.
 • Ha innsikt i logikken bak optimal pengepolitikk basert på minimering av en tapsfunksjon.
 • Se sammenhengen mellom målene og virkemidlene i finanspolitikken, samt målkonflikten mellom verdiskaping og inntektsfordeling. Her kreves det også at studentene setter seg inn i modellbaserte analyser av hvordan statens bruk av petroleumsinntekter får virkninger på realvalutakurs og næringsstruktur.
 • Ha oversikt i den historiske makroøkonomiske utviklingen i norsk økonomi, og kunne gjøre rede for utfordringene forbundet med finanskrisen og gjeldskrisen i Europa i perioden 2007 - 2011.
Holdningsmål

Du skal bli etisk bevisst de grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk. Du skal kunne vurdere en makroøkonomisk problemstilling fra forskjellige synsvinkler når det gjelder ulike gruppers interesser. Du skal også få en kritisk sans for at erklærte politisk mål og ambisjoner kan avvike fra de faktiske virkningene av økonomisk politikk i praksis.

Kursets innhold
 • Modellbaserte analyser av kortsiktige virkninger av penge- og finanspolitikk på sysselsetting og økonomisk aktivitet.
 • Penge- og finanspolitikk under fast og fleksibel valutakurs i en liten åpen økonomi som den norske.
 • Makrotilbudsrelasjonen: Hvordan produksjonsgap og forventet inflasjon påvirker faktisk inflasjon.
 • Nominell forankring av økonomien: Inflasjonsmål, prisnivåmål og fast valutakurs.
 • Den europeiske pengeunionen (EMU)
 • Pengepolitikk under et inflasjonsmål
 • Finanspolitikk: Mål og virkemidler
 • Bruk av petroleumsinntekter og realvalutakursen
 • Makroøkonomisk utvikling i norsk økonomi, og penge- og finanspolitiske utfordringer som følge av finanskrisen og gjeldskrisen i Europa.
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger og 6 timer oppgavegjennomgang i plenum.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Dette kurset bygger på SØK 1201 Makroøkonomi I, og dermed også de forkunnskaper i matematikk, statistikk, mikroøkonomi og bedriftsøkonomi som Makroøkonomi I forutsetter.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
SØK13661
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
130 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
23 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.