REV 3617 Revisjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

REV 3617 Revisjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
REV 3617
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Kari Birkeland
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i regnskap og revisjon - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2020 Høst
2021 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble undervist siste gang i studieåret 2019/2020. Siste kontinuasjonseksamner tilbys høsten 2020 og våren 2021. 

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
REV 3618 høst
REV 3619 vår
Introduksjon

Kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk registrert revisor, se

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-27-687/null#null

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Tilegne seg kunnskap om revisors rolle som allmennhetens tillitsperson, herunder behovet for revisjon.
 • Tilegne seg dyptgående kunnskap om det formelle rammeverket for revisjonsyrket. Det omfatter lover, forskrifter og andre autoritative regelverk om revisjonsplikt, revisors uavhengighet, habilitet, taushetsplikt og opplysningsplikt/-rett, erstatningsansvar, straffeansvar, valg og oppsigelse av revisor mv.
 • Tilegne seg dyptgående kunnskap om det teoretiske fundamentet for revisjon og praktisk metode for gjennomføring av revisjon av årsregnskaper.
 • Tilegne seg kunnskap om revisors oppgaver i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner.
 • Tilegne seg grunnleggende kunnskap om normative etiske teorier og morallære og om etiske og moralske spørsmål knyttet til yrkesutøvelsen.
 • Tilegne seg grunnleggende kjennskap til forvaltningsrevisjon i offentlig sektor.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene:

 • Anvende rammeverket og etiske regler i praktisk problemløsning
 • Ha nødvendig teoretisk og praktisk ferdighet til å kunne gjennomføre et revisjonsoppdrag for revisjonspliktige foretak fra oppdragsvurdering til rapportering innen utvalgte revisjonsområder, i henhold til kravene i lover, forskrifter og internasjonale revisjonsstandarder:
  • kan vurdere om revisor til enhver tid faktisk er og framstår som objektiv og kapabel
  • kan fastsette og anvende vesentlighetsgrenser på det enkelte oppdrag
  • kan vurdere iboende og kontrollrisiko, herunder mislighetsrisiko, og bestemme revisjonsmessig angrepsvinkel
  • kan utforme mest effektive testmetoder og utvalg
  • kan innhente hensiktsmessige og tilstrekkelige revisjonsbevis
  • kan konkludere på utførte revisjonshandlinger
  • kan bestemme revisjonsberetningens utforming
  • kan bestemme annen lovpålagt og hensiktsmessig rapportering til offentlig myndighet og ledelse
 • Ha grunnleggende kjennskap til offentlig revisjon og kunne delta som medarbeidere ved revisjon i offentlig sektor.
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle bevissthet om viktigheten av revisjon som en forutsetning for et velfungerende finansmarked, av revisors rolle som en tillitsperson for allmennheten og av de krav som stilles til revisors integritet og objektivitet. Studentene skal videre kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor de ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsmål, reflektere over ulike problemstillinger og de skal kunne utvikle evnen til å formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer. Studentene skal også se faget i et samfunnsmessig perspektiv.

Kursets innhold
 • Revisoryrket og revisors rammebetingelser
 • Revisjonsteori og revisjonsmetode
 • Offentlig revisjon
 • Etikk og moral for revisor
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med undervisning over to semestre. Studentene blir påmeldt til undervisning i hvert semester; forelesningskurset i høstsemester heter REV 3618 og i vårsemester REV 3619. Undervisningen baseres på 90 kurstimer med forelesninger, dvs. 45 timer hvert semester. 

Det legges ut forelesningsplan med litteraturhenvisning ved begynnelsen av hvert semester, slik at studentene skal få en god kontinuitet og fremdrift i faget. I høst- og vårsemesteret legges det opp til frivilling innlevering av besvarelse av et fullt oppgavesett, som evalueres, karaktersettes og kommenteres. Innleveringene er imidlertid ikke obligatoriske.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kandidaten må ha karakter C eller bedre på eksamen i dette kurset for å kunne bli godkjent som registrert revisor.

Kontinuasjonseksamen
Det arrangeres kontinuasjonseksamen for REV 36172 og REV 36173 hver semester.

Forkunnskapskrav

Studiets to første år eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV36172
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
0Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lovsamling
 • Særtrykk av lover og forskrifter
 • Skattelovsamling
 • Bok: Langfeldt, S. F. "Lov og rett for næringslivet" eller særtrykk av lover
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Individuell Eksamen etter endt høstsemester og baseres på pensum fra høstsemesteret. Denne bedømmes bestått/ikke bestått.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV36173
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja 6 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lovsamling
 • Særtrykk av lover og forskrifter
 • Skattelovsamling
 • Bok: Langfeldt, S. F. "Lov og rett for næringslivet" eller særtrykk av lover
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Individuell Seks-timers individuell skriftlig eksamen etter endt vårsemester. Eksamen er avsluttende og baseres på pensum i hele kurset. Begge eksamener må være bestått for å få karakter i kurset.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:0
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lovsamling
 • Særtrykk av lover og forskrifter
 • Skattelovsamling
 • Bok: Langfeldt, S. F. "Lov og rett for næringslivet" eller særtrykk av lover
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Eksamen etter endt høstsemester og baseres på pensum fra høstsemesteret. Denne bedømmes bestått/ikke bestått.
Eksamenskode: REV36172
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting: 100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lovsamling
 • Særtrykk av lover og forskrifter
 • Skattelovsamling
 • Bok: Langfeldt, S. F. "Lov og rett for næringslivet" eller særtrykk av lover
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet: 6 Time(r)
Kommentar:Seks-timers individuell skriftlig eksamen etter endt vårsemester. Eksamen er avsluttende og baseres på pensum i hele kurset. Begge eksamener må være bestått for å få karakter i kurset.
Eksamenskode: REV36173
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
90 Time(r)
Forberedelse til undervisning
64 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
120 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
120 Time(r)
Eksamen
6 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.