REV 3614 Skatterett - KONTINUASJONSEKSAMEN

REV 3614 Skatterett - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
REV 3614
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i regnskap og revisjon - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2020 Høst
2021 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble undervist for siste gang studieåret 2019/2020. Siste kontinuasjonseksamener tilbys høsten 2020 og våren 2021.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
3615 høst
3616 vår
Introduksjon

Kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk registrert revisor.

Kunnskapsmål

Studentene skal lære de sentrale skatte- og avgiftsrettslige metoder som står sentralt i revisors oppgaver, og tilegne seg forståelse for prinsipper som benyttes i rettskildelære og tolkning vedrørende skatterett og merverdiavgift. Emnet skal gi studenten kunnskap om skatte- og avgiftssystemet med mest fokus på næringsvirksomhet og selskaper, herunder beregning av skatt og avgift.

Studenten skal tilegne seg:

 • Kunnskap om skatte- og avgiftsreglene knyttet til næringsvirksomhet og selskaper
 • Kjennskap til hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning
 • Kjennskap til skattemesige virkninger av opphør av virksomhet og likvidasjon av selskap
 • Kjennskap til regler for beregning av arbeidsgiveravgift
 • Kjennskap til hovedreglene om inntekts- og formuesbeskatning for personer
 • Kjennskap til formuesfastsettelse for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper
 • Kjennskap til reglene om fradrag i utlignet skatt
 • Kjennskap til hovedprinsipper for bestemmelse av inngangsverdi for eiendeler mottatt som gave eller arv
 • Overordnet kjennskap til skatteplanlegging og etiske refleksjoner
 • Kjennskap til grunnleggende ligningsforvaltningsrett og skattebetaling
 • Kjennskap til sentrale regler for tilsidesettelse

For emneområdet skatterett gjelder det særlig:

 • Bestemmelser og metoder innen den alminnelige bedriftsbeskatningen, i tillegg til enkelte regler for personbeskatningen, formuesbeskatningen og arbeidsgiveravgift,
 • Beskatning av næringsdrivende
 • Beskatningen av aksjeselskaper, herunder fritaksmetode og konsernbeskatning, og selskaper som sådan
 • Foretaksmodellen og aksjonær- og deltagermodellen for selskaper etter hhv. aksjelovgivningen og selskapsloven
 • Kontinuitetsbestemmelsene ved arv/gave samt fusjon av selskaper og omdannelse av foretaksform.
 • Realisasjon og likvidasjon av selskaper

For emneområdet merverdiavgift, skal studentene særlig tilegne seg god forståelse for:

 • De sentrale definisjoner av ”omsetning” og ”virksomhet”.
 • Lovens angivelser av unntak og fritak.
 • Særreglene om fast eiendom med justeringsmetoden.
 • Omfang og grenser for fradragsretten for inngående merverdiavgift, innførsel og utførsel.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:

 • Avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i næring (EPF, AS, ANS).
 • Beregne skattekostnad, betalbar skat og utsatt skat for aksjeselskaper
 • Kan fastsette grunnlag for beskatning av aksjonærer (Aksjonærmodellen og Fritaksmetoden), deltakere i ansvarlige selskap (Deltakermodellen) og innehaver av enkeltpersonforetak (Foretaksmodellen)
 • Skattemessig behandle omdanning av EPF til AS
 • Vurdere skattemessige virkninger ved virksomhetsoverdragelse
 • Vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold
 • Merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner
 • Anvende juridisk metode ved behandling av skatte- og avgiftsmessige problemstillinger
 • Oppdatere og tilegne seg ny kunnskap innen skatte- og avgiftsrett samt andre rettsomromåder som har betydning for regnskap og revisjonsarbeid
 • Formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer.
 • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis.
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle en god bevissthet om den samfunnsmessige betydningen av lojal etterlevelse av skatte- og avgiftsregler, og kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet

Kursets innhold
 • Begreper og tolkningsregler
 • Ligningsforvaltningen og skattebetalingsordningen
 • Omfanget av skatteplikten til Norge; person- og familiebeskatningen
 • Arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, dokumentavgift, omregistreringsavgift
 • Bedriftsbeskatningen (næringsvirksomhet); avskrivninger og avsetninger i skatteregnskapet
 • Beskatning av selskaper og selskapsdeltagere/aksjonærer
 • Kort innføring i internasjonal skatte- og avgiftsrett
 • Omdannelser og omorganiseringer av selskaper
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over to semestre (REV 3615 høst og REV 3616 vår), med forelesninger, gruppearbeider og gjesteforelesninger, med totalt 90 kurstimer. 

Det legges ut forelesningsplan med litteraturhenvisninger ved begynneslen av hvert semester, slik at studentene skal få en god kontinuitet og fremdrift i faget. Det legges det opp til prøveeksamen og evt. frivillig innlevering av besvarelse av et fullt oppgavesett, som evalueres og karaktersettes.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kandidaten må ha karakter C eller bedre på eksamen i dette kurset for å kunne bli godkjent som registrert revisor.

Forkunnskapskrav

Studiets første 2 år eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV36142
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
0Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Individuell Baseres på pensum fra høstsemesteret, begge eksamener må være bestått for å få karakter i kurset.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV36143
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja6 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Individuell Seks-timers individuell skriftlig eksamen etter endt vårsemester. Eksamen er avsluttende og baseres på pensum i hele kurset. Begge eksamener må være bestått for å få karakter i kurset. Eksamen arrangeres i mai, og er felles for de fleste skoler som tilbyr revisorstudiet. Ang hjelpemidler til eksamen: I eksamenshjelpemidlene tillates understrekninger e.l., bruk av farger og håndskrevne henvisninger til andre lovbestemmelser eller lover ved bruk av stikkord eller forkortelser som "jf, se, sml, cf, opphevet" e.l. etterfulgt av den lov eller lovbestemmelse det henvises til, etter samme mønster som benyttes i Norges Lover.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:0
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Baseres på pensum fra høstsemesteret, begge eksamener må være bestått for å få karakter i kurset.
Eksamenskode:REV36142
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet:6 Time(r)
Kommentar:Seks-timers individuell skriftlig eksamen etter endt vårsemester. Eksamen er avsluttende og baseres på pensum i hele kurset. Begge eksamener må være bestått for å få karakter i kurset. Eksamen arrangeres i mai, og er felles for de fleste skoler som tilbyr revisorstudiet. Ang hjelpemidler til eksamen: I eksamenshjelpemidlene tillates understrekninger e.l., bruk av farger og håndskrevne henvisninger til andre lovbestemmelser eller lover ved bruk av stikkord eller forkortelser som "jf, se, sml, cf, opphevet" e.l. etterfulgt av den lov eller lovbestemmelse det henvises til, etter samme mønster som benyttes i Norges Lover.
Eksamenskode: REV36143
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
90 Time(r)
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
110 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
111 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Mid-term eksamen
Eksamen
6 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.