REV 3602 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor - KONTINUASJONSEKSAMEN

REV 3602 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
REV 3602
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
5
Kursansvarlig: 
Rune Jarle Hansen
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i regnskap og revisjon - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2020 Vår
2020 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble foreleset for siste gang høsten 2019. Siste kontinuasjonseksamener tilbys våren 2020, og høsten 2020.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Kunnskapsmål

Kursets mål er å gi innsikt i og fortrolighet med generelle prinsipper for god økonomisk planlegging, styring og resultatvurdering i offentlig sektor. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal forstå oppbygging av det kommunale og statlige regnskapssystemet, og hvorledes dette virker i praksis.

Ferdighetsmål

Studentene skal kjenne til og forstå offentlige styringssystemer og offentlig budsjettarbeid, slik at de skal kunne sette opp regnskap og budsjetter i offentlig sektor, og foreta enkle analyser.

Generell kompetanse

Studentene skal også være i stand til å se offentlig sektor i et samfunnsøkonomisk perpektiv, og kunne reflektere over offentlig sektors mål sammenliknet med privat sektor.

Kursets innhold

1. Generelle prinsipper for regnskap

 • Styringssystemer og styringsforståelse
 • Grunnleggende regnskapsteori
 • Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

2. Kommunalregnskapet

 • Det kommunale årsregnskapet
 • Forskrifter
 • Årsregnskapet (drift/investering/balanse)
 • Analyse av regnskapet
 • KOSTRA

3. Regnskapsføring i Staten

 • Regnskap og økonomistyring i Staten
 • Økonomireglementet; Finansdept.
 • Bevilgningsreglementet: Finansdept.
 • Fullmaktene

4. Kommunal budsjettering

 • Kommunal planlegging/virksomhetsplanlegging
 • Budsjetteringsprosessen
 • Budsjett- og regnskapsrapporter
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med forelesninger over ett semester med 36 kurstimer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel at man er kjent med offentlig sektor, og kjenner til regnskapsprinsippene i privat sektor

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV36021
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja3 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:REV36021
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
30 Time(r)
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
70 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Selvstudium/kollokvier/eksamensforberedelse
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 135 timer.