ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

Kurskode: 
ORG 3641
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Sut I Wong
Emnenavn på engelsk: 
Organisational Communication and Leadership
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og administrasjon - Programkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Allerede i 1938 uttalte organisasjonsforskeren Chester Bernard at “Struktur, utbredelse og omfang av organisasjonen er nesten helt bestemt av kommunikasjonsteknikker”. Kommunikasjon er avgjørende for at organisasjoner skal fungere. Dagens organisasjoner lever av å dele kunnskap, utforske den, finne nye løsninger, og utvikle felles forståelse av den. Først da kan de beslutte og utføre handlinger i fellesskap. Ledelse dreier seg da i større grad om å motivere, skape mening, tilpasse og forstå sine medarbeidere. Medarbeidere må bygge gode relasjoner for å være orientert, kreativ, og forstå helheter i arbeidet sitt. Alt dette dreier seg om kommunikasjon. Kommunikasjon skaper både organisatoriske og individuelle resultater. Individer blir motiverte, engasjerte, produktive og lojale. Organisasjoner blir effektive, innovative, og lønnsomme. Samtidig har mange organisasjoner problemer med å oppnå dette.

Kommunikasjon er kompleks i den forstand at det er vanskelig å kontrollere hva individer ønsker å kommunisere, og hva individer oppfatter av det som faktisk kommuniseres. Samtidig er kommunikasjon kontinuerlig i den forstand at man aldri kan slå den av. Derfor brukes det store ressurser i organisasjoner på kommunikasjon. Jo flere som er kompetente på hva de kommuniserer og hvordan de best kan forstå, jo bedre vil organisasjonen prestere.

For å forbedre studentenes forståelse av effektiv ledelse har kurset til hensikt å gi grunnleggende innsikt i hvordan kommunikasjon fungerer og skaper lønnsomme organisasjoner. Kurset adresserer både kommunikasjon som mellommenneskelig samhandling på mikronivå (f.eks. konflikthåndtering, felles forståelse, effektive relasjoner…) og kommunikasjon som strukturelle mekanismer på makronivå (f.eks. organisatoriske nettverk, makt og kommunikasjon, kommunikasjonskanaler…). Studentene vil utvikle egne ferdigheter for å forstå, fungere, og lede bedre i organisasjoner.

Kunnskapsmål

Gjennom relevant litteratur, forelesninger, oppdaterte eksempler, quiz, praktiske øvelser, diskusjoner, arbeidskrav og endelig eksamen får studentene utviklet sin kunnskap og ferdigheter innenfor feltet kommunikasjon for ledere og organisasjoner.

Gjennom deltakelse i forelesninger, gruppearbeid og andre aktiviteter basert på obligatorisk litteratur skal studentene vise kunnskap og forståelse for følgende emner:

Makroområder

 • Kommunikasjon som prosesser i organisasjoner.
 • Hvordan organisasjonsstruktur og kultur bidrar til kommunikasjon.
 • Kritiske organisatoriske forhold som er viktige for organisatorisk funksjon og som er avhengig av kommunikasjon.
 • Sammenhengen mellom ledelse, strategi og kommunikasjon.
 • Tverrkulturell kommunikasjon

Mikroområder

 • Teorier og modeller for ledelse
 • Mellommenneskelig kommunikasjon
 • Kommunikasjon i påvirkning og innflytelse
 • Konflikthåndtering
Ferdighetsmål

Gjennom deltakelse i praktiske øvelser, planlagte aktiviteter, og veiledning skal studentene vise praktiske ferdigheter relatert til kunnskap knyttet til kurset. Noen relevante emner er:

 • Teknikker for aktiv lytting
 • Planlegge og formidle budskap for forskjellige mottakere
 • Tilrettelegge for effektive møter
 • Tverrfaglige kommunikasjonsferdigheter
 • Konflikthåndtering gjennom kreative kommunikasjonsprosesser
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle en forståelse av behovet for å kunne tolke betydningen og egne og andres følelser i organisasjonen og en oppfattelse av organisatoriske så vel som mellommenneskelig etikk.

Kursets innhold

Grunnleggende om kommunikasjon

 • Kommunikasjon og organisasjoner
 • Organisasjonsteori og kommunikasjon

Makroområder: Strukturer og prosesser

 • Organisasjonsstruktur og kommunikasjon
 • Teknologi og kommunikasjon i organisasjoner
 • Kommunikasjon som fremmer læring
 • Tverrkulturell kommunikasjon og mangfold
 • Kommunikasjon i endringsprosesser

Mikroområder: Tilnærminger og ferdigheter

 • Kommunikasjon og ledelse
 • Mellommenneskelig kommunikasjon
 • Kommunikasjon i grupper
 • Konflikthåndtering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Dette kurset består av 33 forelesningstimer inkludert gruppearbeid og veiledning i klassen/plenum. I tillegg gis det veiledning / diskusjon i mindre grupper.

I forelesningene vil hovedvekten legges på sentrale konsept og begrep. I tillegg vil det bli lagt opp til presentasjoner, diskusjoner, oppgaver, aktiviteter m.m. Veiledning vil bli gitt i forbindelse med prosjektoppgaven. 

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

ORG 3402 Organisasjonsatferd og Ledelse eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ORG36411
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
80Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Oppgaven blir delt ut i begynnelsen av semesteret.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Strukturert test
Eksamenskode:
ORG36412
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
20Ja1 Time(r)
 • Tospråklig ordbok
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:80
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:Oppgaven blir delt ut i begynnelsen av semesteret.
Eksamenskode: ORG36411
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Strukturert test
Vekting:20
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Tospråklig ordbok
Varighet:1 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: ORG36412
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
33 Time(r)
Forelesninger, gruppearbeid og diskusjon i grupper
Forberedelse til undervisning
32 Time(r)
Innlevering(er)
65 Time(r)
Prosjektoppgave
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
70 Time(r)
Hjemmearbeid pensumlesing og eksamensforberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.