ORG 3600 Organisasjonsteori

ORG 3600 Organisasjonsteori

Kurskode: 
ORG 3600
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Øivind Hagen
Kursnavn på engelsk: 
Organization Theory
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse - Programkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Menneskets unike evne til samarbeid og organisering skiller oss fra andre arter. Moderne organisasjoner har gitt oss banebrytende teknologisk utvikling, materiell velstand, velferdsstater og utdanning i alle lag av befolkningen. Samtidig er også skyggesidene ved organisasjonssamfunnet i form av miljøutfordringer og etiske dilemma blitt tydeligere. Nye forventninger til organisasjoner blir spesielt tydelige i lys av utviklingstrekk som globalisering og økonomisk liberalisering, ekspressivitet og merkevarefokus, sustainability, digitalisering, og global pandemi.

Hensikten med dette kurset er å forstå organisasjoners unike rolle i samfunnet, hvordan de fungerer og hvordan de kan møte nye utfordringer sentrale utviklingstrender gir dem.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kjenne til sentral organisasjonsteori.
 • Kjenne til hva som kjennetegner organisasjonsteoriens ulike historiske perioder.
 • Ha opparbeidet seg kunnskap om organisasjoners sentrale rolle i samfunnet.
 • Kjenne til hvordan organisasjoner tar opp i seg og gjenspeiler verdier i samfunnet.
 • Kjenne til organisasjoners rolle som instrument for både endring og stabilitet i samfunnet.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Redegjøre for hvilke utfordringer sentrale utviklingstrender gir dagens organisasjoner.
 • Redegjøre for sammenhengen mellom ulike utviklingstrender.
 • Anvende organisasjonsteori for å tilpasse organisasjoner til dagens utfordringer.
 • Delta i diskusjoner om organisasjoners rolle i- og bidrag til samfunnet.
 • Reflektere kritisk over organisasjoners evner til samtidig på den side å produsere velstand og på den andre siden skape miljøproblemer og etiske dilemmaer.
Generell kompetanse
 • Utvikle evne til å se organisasjoners rolle i samfunnet i et historisk og globalt perspektiv.
 • Utvikle bevissthet om hvordan organisasjoner kan og bør bidra til den overordnede samfunnsutviklingen.
 • Utvikle bevissthet om sammenhengen mellom sentrale utviklingstrender som økonomisk globalisering/liberalisering, ekspressivitet, sustainability, digitalisering og global pandemi.
 • Utvikle bevissthet om organisasjoner som en endringskraft for en overordnet samfunnsutvikling.
Kursets innhold
 1. Organisasjonsteoriens historikk
 2. Organisasjonsteoriens sentrale teoriretninger
 3. Organisasjonsteorien i lys av sentrale trender:
  • Globalisering og økonomisk liberalisering
  • Ekspressivitet og merkevaretenking
  • Sustainability
  • Digitalisering
  • Global pandemi
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med forelesninger på hovedtemaene og de fem sentrale utviklingstrekkene. I tillegg kjøres det webinar/kortere forelesningsøkter på ulike sider ved prosjektoppgave-prosessen. Til slutt gjennomføres workshops og veiledningsaktiviteter for kvalitetssikring av studentenes prosjektoppgavearbeid.

Eksamen består av prosjektoppgave (65%) og multiple choice (35%).

Studenten får tilbud om å skrive et abstract/en kort prosjektskisse på oppgaven som de får tilbakemelding på. Dette som en del av kvalitetssikringen av prosjektoppgavearbeidet. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Omfanget på pensum er noe i underkant av øvre grense. Litteraturen introduserer de fem utviklingstrendene, men går i begrenset grad i dybden på dem. I prosjektoppgaven forventes det at studenten/e selv søker og anvender litteratur som utdyper trenden/e, og relaterer dette til caseorganisasjon og problemstilling for oppgaven. I tilleggspensum er det noen forslag til litteratur som utdyper hver av de fem trendene.  

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

ORG 3402 Psykologi, Organisasjon og Ledelse eller tilsvarende kunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
65
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Semesteroppgave skal være på maksimum 5000 ord, eksklusive forside, innholdsfortegnelse, referanseliste og attachement. Det vil bli kjørt plagieringskontroll av oppgavene. Eventuell kontinuasjon i en av eksamensdelene kan gjøres separat. Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ORG 36001
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
35
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
1 Time(r)
Kommentar: 
Multiple choice test hvor studenten vil testes i kursets pensumlitteratur. Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ORG 36002
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Forelesninger på kurset hovedtema og evt. webinar på ulike tema knyttet til prosjektoppgaveskriving.
Seminargrupper
10 Time(r)
Presentasjoner fra studentene av prosjektoppgaven og idedugnad/veiledning på prosjektoppgaven.
Innlevering(er)
80 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgave
Eksamen
20 Time(r)
Flervalgseksamen og forberedelse til denne.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.