ORG 2000 Leadership in Action - avsluttende Bachelorprogram i ledelse

ORG 2000 Leadership in Action - avsluttende Bachelorprogram i ledelse

Kurskode: 
ORG 2000
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Birgit Helene Jevnaker
Johan Olaisen
Kursnavn på engelsk: 
Leadership in Action - Final Bachelor Program in Leadership
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
ORG 2001
ORG 2002
Introduksjon

Leadership in Action er avsluttende Bachelor Program i ledelse og inngår som obligatorisk program på 30 studiepoeng frem til tittelen Bachelor of Management.

I dette programmet setter vi fokus på hva ledelse i aksjon er som en dynamisk verdiskapende aktivitet der mange kan bidra. Programmet tar også opp ledelsesutfordringer som ansvarlig ledelse og bærekraft, og muligheter i digitalisering i samfunnet. Ledelse i aksjon handler om forståelse og utøvelse av ledelse i praksis. Programmet er både prosess- og kunnskapsbasert, tilpasset voksne studenter og yrkesaktives læringssituasjon. Leadership in Action tilbyr en kombinasjon av:
- samarbeidslæring og spennende møter med yrkesaktive deltakere med erfaringer fra mange bransjer
- valgmuligheter og tilpasset "skreddersøm" av en del av kurslitteraturen og individuell læringsoppgave
- prosjektoppgave nyttig for den enkeltes interesse og evt. virksomhet
- forankring i en egnet kunnskapsramme og personlig veiledning til videre læring
- og bruk av aksjonslæring og aktiv refleksjon for å øve en dypere bevissthet om sider ved ledelse og organisering

Målet er å gi en avsluttende og reflektert utdanning innen fagområdet ledelse og organisering.

Kunnskapsmål

Gjennom kurset forventes studenten å erverve seg følgende kunnskap:

 • Vise forståelse og bevissthet om kompetent ledelse
 • Kjenne til og utvikle kunnskap, kreativitet, og integritet om ledelse i handling

Programmet tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer, utfordringer og spørsmålsstillinger - og "”konfronterer"” disse med nye ledelsesformer, aktuelle teorier, og kunnskap og metoder til praktisk nytenkning og refleksjon. Programmet søker også å fremme flere perspektiver på ledelse. Ledelse og organisering er komplekse fag og praksisområder der man aldri blir utlært. I kontrast til enkle oppskrifter ønsker vi derfor å utvikle kunnskap, kreativitet, og integritet om ledelse i handling.

Ferdighetsmål
 • Være med å bidra til nyskapning innen ledelse og organisering. Det inkluderer å utvikle ferdigheter for integrert læring og øve bevissthet om kompetent ledelse.

Programmet ser ledelse som en mulighet for bl.a. å utløse potensial i mennesker og fornyelse i virksomhet gjennom aksjon og refleksjon. Programmet skal derfor være en arena for dialog, refleksjon, læring og handlingsevne. Gjennom prosjektarbeid og andre oppgaver i grupper, og selvstendig, vil deltakeren arbeide med løsning og belysing av aktuelle problemstillinger fra egen eller annen organisasjon. Læringsmålene forutsetter derfor aktiv deltakelse og ansvar for egen læring i samspill med andre.

Generell kompetanse
 • En konstruktiv reflektert holdning; evne til å stille spørsmål rundt ledelse, organisasjon og utvikling
 • Vise forståelse for eget og andres bidrag til ledelse

Dette innebærer å øke studentens interesse for å bidra til å utvikle konkrete, aktuelle og fremtidsorienterte spørsmålsformuleringer rundt ledelse, organisasjon, og fornyelse. Kort sagt, eget arbeid med integrert, kreativ læring vektlegges. Ordet integritet knytter an til det deltakerne kan fra før og det å finne gode muligheter for videre læring på en etisk måte.

Kursets innhold

Leadership in Action, avsluttende Bachelor Program i ledelse, består av følgende fem emner:

Modul 1. Aksjonsbasert ledelse.

 • Aksjonsbasert ledelse. Perspektiver og metodikk i kurset.
 • Din rolle som bidragsyter i ledelse, lagspill, egen læring og økt verdiskaping.

Modul 2. Kompetansebasert ledelse i relasjoner.

 • Slik skapes og fremmes kunnskap i virksomheter. Ledelse i relasjon og endring.
 • Perspektiver på ledelse, relasjoner og kompleksitet. Bærekraftig ledelse.
 • Ledelse på norsk, kontekst- og kulturforståelse.

Modul 3. Personlig læring og ledelse.

 • Teori om personlighet og ledelse. Personlighetsprofil og bruksanalyse.
 • Aksjonslæring, øve bevissthet om ledelse og egen utvikling.
 • Bruk og forståelse av teoriperspektiver og refleksjonsarbeid.

Modul 4. Ledelse i samspill og samskaping.

 • Forandringsledelse, strategisk medvirkning og samskapende læring.
 • Designtenkning, digitalisering og kontinuerlig endring/stabilisering.
 • Suveren på jobb i samarbeid. Konstruktiv og destruktiv ledelse.

Modul 5. Ledelse i aksjon – veien videre.

 • Ledelse som aktivitet og integrerende, kreativ læring.
 • Ledelse i praksis, individuell læring og samarbeidslæring.
 • Hva hindrer deg fremover, hva tar du med deg videre.

Nye perspektiver på verdiskapende ledelse i aksjon vektlegges, kombinert med utvikling av eget bidrag til ledelse i kreative samarbeid med andre. Det inkluderer innsikter om forandringsledelse, nytenkning og strategisk designarbeid i komplekse praksis-situasjoner. Ansvarlig, bærekraftig ledelse, smarte arbeidsformer og mangfold i nordiske og internasjonale impulser inngår i perspektiver og eksempler i kurset. Programmet vil også fleksibelt ta opp emner på tvers av modulene/emnene for en best mulig integrert læring og ut fra behov under programmets gjennomføring.

Pensum vil samlet omfatte ca 2250 sider fordelt på obligatorisk litteratur og litteratur valgt av den enkelte deltaker i samråd med programansvarlige i forhold til valgte problemstillinger.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmets struktur baseres på smart aksjonslæring og prinsippene nærhet og distanse. Programmet gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter ORG 2001 og i 2. semester ORG 2002.

Kurset gjennomføres ved hjelp av flere former for undervisning fordelt på forelesninger; i klasserom på samlinger og digitalt mellom samlingene, litteraturstudier, forberedelser, studentpresentasjoner, ulike former for bruk av digitale ressurser og veiledning. Samlingene med forelesninger vil knyttes til hovedelementene i kurset. Det forventes at studentene bidrar aktivt og tar del i det som er planlagt ved semesterstart.

 • Programmet Leadership in action skal knyttes opp mot deltakernes egen virkelighet. Deltakerne skal således bringe med seg spørsmålsstillinger fra egen hverdag som medarbeider/leder. Disse bearbeides i løpet av programmet gjennom meningsfylt erfaringsutveksling, aksjons- og refleksjonsoppgaver og gjennom et prosjektarbeid.
 • Den enkelte deltaker skal, innen gitte rammer, utvikle sitt eget pensum og eksamineres i sitt eget pensum. Studenten må videre vise god innsikt i obligatorisk pensum. Selvvalgt fordypningslitteratur må samlet sett tilfredsstille kursets faglige bachelor nivå. 
 • Det vil bli gitt veiledning under forelesning og personlig veiledning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. 
 • Til samlingene og veiledning skal studentene normalt forberede og presentere sine valgte problemstillinger og innfallsvinkler. For synopsisoppgaven gis inntil 1 time veiledning per student. For prosjektoppgaven tilbys det inntil 3 timer veiledning for hver studentgruppe.
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Programmet avsluttes med (1) en individuell skriftlig synopsis og (2) en muntlig eksamen i ledelse i aksjon, og (3) en prosjektoppgave (1-3 deltakere). Evalueringene er en integrert del av læreprosessen. Alle tre eksamener må være fullført og bestått for å oppnå godkjent karakter. 

 • Synopsisbesvarelsen skal innleveres i forkant av muntlig eksamen.
 • I den muntlige eksamenen inngår samtale om eget synopsisarbeid og kandidatens videre refleksjon over egen valgt litteratur med både teori og evne til å anvende kunnskap på eksempler fra ledelse i handling. Den skriftlige synopsiseksamen er med andre ord en forutsetning og et grunnlag for muntlig eksamen. Kandidaten kan også i den muntlige eksamen bli invitert til en samtale om emner fra obligatorisk pensum. .
 • Prosjektoppgaven skal være relevant for ledelse i aksjon og forankres i et eget innhentet empirisk primærmateriale.
Kvalifikasjoner

Opptakskravet er høyskole- og/eller universitetsutdanning tilsvarende minimum 90 studiepoeng. Deltakeren må i tillegg være 25 år og ha 4 års yrkeserfaring for å komme i betraktning ved opptak.

For å få tittelen Bachelor of Management, må deltakeren ha 180 fullførte og beståtte studiepoeng som BI godkjenner, slik det fremgår av studiemodellen for Bachelor of Management.

 

 

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Opptakskravet er høyskole- og/eller universitetsutdanning tilsvarende minimum 90 studiepoeng. Deltakeren må i tillegg være 25 år og ha 4 års yrkeserfaring for å komme i betraktning ved opptak.

For å få tittelen Bachelor of Management, må deltakeren ha 180 fullførte og beståtte studiepoeng som BI godkjenner, slik det fremgår av studiemodellen for Bachelor of Management.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
15
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
20 Uke(r)
Kommentar: 
SKRIFTLIG SYNOPSISEKSAMEN: Deltakerne skal skrive en individuell synopsisbesvarelse som er et sammenfattende, kort teori- og refleksjonsnotat. Oppgaven beskrives skriftlig og publiseres ved kursstart. Videre instrukser gis i samling og på kurssiden. Synopsisbesvarelsen skal innleveres i forkant av muntlig eksamen (se under). Kriterier for vurdering av skriftlig synopsiseksamen gis i oppgaveteksten.
Se også beskrivelse under punktet "Other information" i kursbeskrivelsen.
Eksamenskode: 
ORG 20003
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Muntlig eksamen
Vekting: 
25
Gruppering: 
Individuell
Kommentar: 
MUNTLIG EKSAMEN: Deltakerne skal gjennomføre en muntlig eksamen om ledelse i aksjon, ut fra sitt eget individuelle synopsisarbeid og egen læring i relasjon til ledelse i aksjon. Kriterier for vurdering til muntlig eksamen publiseres på itslearning.
Den skriftlige synopsiseksamen er en forutsetning og et grunnlag for muntlig eksamen. Kandidaten kan også i den muntlige eksamen bli invitert til en samtale om flere emner fra obligatorisk pensum.
Se også beskrivelse under punktet "Other information" i kursbeskrivelsen.
Ved muntlig eksaminasjon er det kun tillatt å bringe med det individuelle skriftlige arbeidet (synopsistekst uten noen påskrifter) som grunnlag for muntlig eksamen.
Eksamenskode: 
ORG 20004
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
PROSJEKTOPPGAVE: Prosjektarbeidet gjennomføres i grupper på inntil 3 personer. Oppgaven er på maks. 25 s. ekskl. vedlegg, og skal være relevant for ledelse i aksjon og forankres i et eget innhentet empirisk primærmateriale. Egen eksamensoppgave beskriver oppgaven nærmere, samt gir vurderingskriterier.
Se også beskrivelse under punktet "Other information" i kursbeskrivelsen.
Eksamenskode: 
ORG 20005
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
110 Time(r)
i klasserom. (13 dager)
Gruppearbeid / oppgaver
200 Time(r)
Gruppearbeid, aksjons- og refleksjonsoppgaver, oppgaverelatert veiledning, prosjektoppgavearbeid.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
460 Time(r)
Inkluderer lesning, utvelgelse og bruk av relevant litteratur og selvstudium mht. eksamen og forberedelse.
Digitale læringsressurser
 • Interaktiv video
 • Interaktive web-sider
30 Time(r)
Undervisning, nettveiledning og andre aktiviteter utenfor klasserom som online ressurser, Webinarer, videopresentasjoner og andre varierte læringsformer.
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.