MRK 3564 Branding

MRK 3564 Branding

Kurskode: 
MRK 3564
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Morten Erichsen
Kursnavn på engelsk: 
Branding
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Branding eller merkevareutvikling og -ledelse er et fagområde som angår nær sagt alle som jobber i privat og offentlig sektor. Merkevareutvikling handler mye om forståelse av posisjonering og verdiskapning for kunder, med den hensikt å bli en foretrukket leverandør av en vare eller tjeneste. Ettersom stadig flere sektorer innen økonomien blir konkurranseutsatt, innebærer dette at kunder vil ha valg mellom alternative leverandører. I denne situasjonen kan man si at folk flest oppfører seg som kunder som velger mellom ulike merker for tilfredsstillelse av behov.

Dette er et grunnleggende kurs i merkevareutvikling og -ledelse. Det har et vidt fokus, og legger vekt på at det å utvikle merkevarer handler om mer enn å skape reklame. En merkevare skapes av en hel organisasjon, og posisjoneres overfor en målgruppe. Forståelsesrammen som legges til grunn i dette kurset er at en merkevare eksisterer i kundens hode, som en mental representasjon eller posisjon av en foretrukket leverandør. I så måte har dette kurset et sterkt fokus på kunden, og legger verdiskapning for kunden til grunn for strategier i merkevareutviklingen. Dette kurset tar derfor utgangspunkt i den kunnskap studenten har etablert fra grunnleggende kurs i markedsføringsledelse generelt, og i særdeleshet forbrukeratferd.

Kunnskapsmål

Studentene skal

 • Kunne beskrive og forstå hvorfor merker eksisterer i markeder, og hvilken verdi og nytte de gir til kunder og merkevareeiere.
 • Kunne beskrive, forstå og identifisere sentrale komponenter i en merkevare, herunder merkekjennskap og ulike typer merkekunnskap, og hvordan disse komponenter dannes i markedsaktørenes hukommelse.
 • Kjenne til, kunne beskrive og forstå de viktigste teorier og prinsipper for utvikling av merkevareposisjoner på produkt og bedriftsnivå.
 • Kjenne til, kunne beskrive og diskutere ulike strategier for merkevarevekst, herunder merkeutvidelser, hierarki og porteføljevalg, merkeelementer, merkesamarbeid, og merkekommunikasjon.
 • Forstå ulike metoder for hvordan merkevarer blir verdifastsatt.
 • Kunne reflektere over hva den pågående digitalisering (big data, viralitet, sosiale medier) kan bety for merkevarebygging?

Ferdighetsmål

Studentene skal

 • Analysere merkets posisjon for å avdekke gap mellom merkets reelle og ønskede posisjon.
 • Anbefale merkevarestrategier for å skape vekst for merkevaren; som merkeutvidelser, merkearkitektur, merkesamarbeid, merkeelementer og kommunikasjon.
 • Kunne anvende kunnskaper og teori om merkevareutvikling på tvers av kontekster: varer, tjenester, offentlig og privat virksomhet, produkt og bedriftsnivå.
Generell kompetanse

Sterke merkevarer har sentrale roller i mange markeder. Studentene skal ha opparbeidet seg en forståelse for at merkevarer må bygges på en bærekraftig måte og at virksomheter som tar samfunnsansvar på alvor skaper merverdi for virksomheten. Ledere av merkevarer har et ekstra ansvar for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål, blant annet ved å stimulere til en bærekraftig produksjon gjennom hele verdikjeden.

Kursets innhold
 • Introduksjon til branding som fag og beslutningsområde
 • Merkekjennskap og merkekunnskap
 • Merkeverdikjeden, verdifastsettelsesmetoder, merkevarepyramiden
 • Merkeelementer
 • Merkeutvidelser, arkitektur og porteføljestyring
 • Merkekommunikasjon - målsetninger og planlegging
 • Merkesamarbeid
 • Hvordan merkevaren skapes av hele organisasjonen
 • Merkevarer i den digitale tidsalderen
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Læringsmålene skal nås gjennom en kombinasjon av forelesninger, arbeid i grupper med oppgaver som inngår som arbeidskrav, og selvstudium. De innleverte gruppeoppgavene skal danne utgangspunkt for diskusjoner i klassen.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i Markedsføring, Forbrukeratferd og Markedskommunikasjon eller tilsvarende kunnskaper kreves.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk32Totalt tre arbeidskrav. Første arbeidskrav er en individuell kunnskapstest. I tillegg vil to cases deles ut i løpet av semesteret (tidspunkt angitt på nasjonal side på itslearning). Disse skal løses i grupper av minimum to, maksimum tre studenter og innleveres etter nærmere angitte datoer. Det blir gitt tilbakemelding i klassen på arbeidskrav 2 og 3. Individuell innlevering vil kun unntaksvis kunne godkjennes etter søknad til kursansvarlig. To arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:3
Obligatoriske arbeidskrav:2
Kommentar arbeidskrav:Totalt tre arbeidskrav. Første arbeidskrav er en individuell kunnskapstest. I tillegg vil to cases deles ut i løpet av semesteret (tidspunkt angitt på nasjonal side på itslearning). Disse skal løses i grupper av minimum to, maksimum tre studenter og innleveres etter nærmere angitte datoer. Det blir gitt tilbakemelding i klassen på arbeidskrav 2 og 3. Individuell innlevering vil kun unntaksvis kunne godkjennes etter søknad til kursansvarlig. To arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
MRK35641
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Diskusjoner og tilbakemelding på arbeidskrav 2 og 3 i klassen.
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
55 Time(r)
Arbeid med arbeidskrav
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
55 Time(r)
Lese litteratur og eksamensforberedelser
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.