MRK 3512 Bærekraftig markedsføring

MRK 3512 Bærekraftig markedsføring

Kurskode: 
MRK 3512
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable Marketing
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Bærekraft er i dag et hovedtema i næringslivet. I en tid der menneskeskapte klimaendringer truer fremtiden, og hvor ulikhet og væpnede konflikter forblir globale problemer, forventer kunder og andre interessenter at næringslivet tar sin del av ansvaret. Det påvirker forretningsmodeller, innovasjon og markedsstrategi og stiller nye krav til markedsførere, som må hjelpe forbruker til adferdsendring gjennom å informere, veilede og påvirke til oss til å ta flere bærekraftige valg.  

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

  • ha kjennskap til hvordan globale mål for miljømessig, sosial- og økonomisk bærekraft er blitt et viktig element i forretningsutvikling som påvirker tradisjonelle forretningsmodeller, strategi og innovasjon
  • ha tilegnet seg kunnskap om den nøkkelrolle kommunikasjon og markedsføring rolle har i bærekraftig omstilling
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

  • kunne redegjøre for hvordan globale mål for en bærekraftig utvikling endrer premisser for forretningsdrift og forretningsmodellinnovasjon
  • kunne utvikle kommunikasjons- og markedsstrategier for møte barrierer med mulige løsninger
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

·       Kunne reflektere og diskutere relevante faglige problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling med åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i kommunikasjonen.

Kursets innhold
  • Globale utfordringer, et miljømessig, sosialt og økonomisk problem
  • FNs bærekraftsmål, hva betyr de for virksomhetsstrategi og innovasjon av forretningsmodeller 
  • Bærekraftige verdikjeder; risiko-, interessent- og vesentlighetsanalyse 
  •  Bærekraft og forbrukeradferd 
    • Markedsstrategi, grønnvasking og etiske problemstillinger

-       Kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplanlegging

-       Mediestrategi og medieplanlegging

-       Innholdsproduksjon, fortellerteknikk og effektmåling

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som ukentlig klasseromsundervisning fordelt på to og fire undervisningstimer annenhver uke. I ukene med + 2 forelesning gis undervisning i form av diskusjoner og eksamensrelevante øvingsoppgaver (frivillige) i grupper som gjennomgås i plenum. Øvingsoppgavene vil danne grunnlag for arbeid med den avsluttende prosjektoppgaven som skal leveres inn etter at kurset er avsluttet. 

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Eksamen i kurset er en prosjektoppgave som teller 100% av karakteren i kurset. Oppgaven, som skal være på 4000 ord (ca. 15 sider) kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Eksamensoppgaven leveres ut ved semesterstart, og skal leveres inn etter av kurset er avsluttet.
Eksamenskode: 
MRK 35121
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Kurset gjennomføres som ukentlig klasseromsundervisning fordelt på to og fire undervisningstimer annenhver uke.
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
110 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.