MET 3590 Metode og statistisk dataanalyse

MET 3590 Metode og statistisk dataanalyse

Kurskode: 
MET 3590
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Genaro Sucarrat
Kursnavn på engelsk: 
Method and Statistical Data Analysis
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og administrasjon - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i samfunnsvitenskapelig metode og multivariat statistisk dataanalyse for økonomisk-administrative problemstillinger og spørsmål.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha kunnskap om:

 • Kjennskap til sentrale samfunnsvitenskapelige begreper og metoder (både kvalitative og kvantitative)
 • Grunnleggende multivariat dataanalyse
 • Hvordan man kan bruke multivariate statistiske metoder for økonomisk-administrative formål (undersøkelser, utredninger, kvalitetskontroll, prognoser, logistikkontroll, osv.)
 • Begrensninger ved evt. brudd på statistiske antakelser
 • Tolkningsmangfold og usikkerheten forbundet med multivariate dataanalyser
 • Koding   
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

 • Kritisk kunne vurdere undersøkelser med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige prinsipper
 • Kunne vurdere hvilke fremgangsmåter som er hensiktsmessige i forhold til en problemstilling
 • Samle inn, bearbeide og analysere data med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige prinsipper
 • Utføre multivariat statistisk dataanalyse med statistisk programvare
 • Utføre og tolke resultatene fra multippel hypotesetesting, også i de tilfellene hvor en eller flere av de klassiske forutsetningene ikke er oppfylt
 • Foreta modelldiagnostikk og modellvalg (dvs. velge den mest passende modellen for et tiltenkt formål)
 • Skrive enkle programmer (enkel koding)
Generell kompetanse

Studentene skal tilegne seg en bevisst og kritisk holdning til håndtering av data, til egne resultater fra multivariat dataanalyse, og til andres vurderinger og tolkninger av analyser og undersøkelser

Kursets innhold
 • Samfunnsvitenskapelig metode og grunnlagsproblemer
 • Enkel og multippel regresjon
 • Ulike funksjonsformer
 • Regresjon med kvalitative høyresidevariabler via dummy variabler
 • Heteroskedastisitet
 • Analyse av kategoriske variabler
 • Dynamisk analyse
 • Modellvalg, læring og "kunstig intelligens"
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 42 kurstimer, der forelesninger kombineres med oppgaveløsning og bruk av statistisk programvare.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettunderviser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og læringsaktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
R
Stata
Tilleggsinformasjon

Den statistiske programvaren STATA brukes i forelesningene, men studentene kan – på eget initiativ og ansvar – i stedet bruke R, Gretl, Python eller tilsvarende hvis de ønsker.

Kontinuasjon

Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

MET 2920 Statistikk for økonomer, eller MET 3431 Statistikk. Tilsvarende kan godkjennes.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk22Som virkemiddel i læringsprosessen, vil det bli gitt arbeidskrav krav som innebærer at man innen gitte frister må levere to individuelle besvarelser elektronisk. Begge arbeidskravene er obligatoriske og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Hvert arbeidskrav vil bestå av to deler, en casebasert del hvor blant annet bruk av statistisk programvare inngår, og en del som ikke krever løsning av caset. Utlevering, besvaring og innlevering skjer via gjeldende læringsplattform (for tiden Itslearning). Tilbakemelding vil bli gitt enten via læringsplattformen og/eller forelesninger.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:2
Obligatoriske arbeidskrav:2
Kommentar arbeidskrav:Som virkemiddel i læringsprosessen, vil det bli gitt arbeidskrav krav som innebærer at man innen gitte frister må levere to individuelle besvarelser elektronisk. Begge arbeidskravene er obligatoriske og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Hvert arbeidskrav vil bestå av to deler, en casebasert del hvor blant annet bruk av statistisk programvare inngår, og en del som ikke krever løsning av caset. Utlevering, besvaring og innlevering skjer via gjeldende læringsplattform (for tiden Itslearning). Tilbakemelding vil bli gitt enten via læringsplattformen og/eller forelesninger.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Strukturert test
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en tre timers individuell flervalgseksamen. Spørsmålene på eksamen vil delvis bygge på et case som publiseres to uker før eksamen. Resultatene fra caset skal ikke innleveres, men medbringes som underlag til eksamen. I tillegg til spørsmål fra case-resultatene, så vil eksamen også inneholde spørsmål fra hele pensum.
Eksamenskode: 
MET35901
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Veiledning i bruk av økonometrisk programvare
Gruppearbeid / oppgaver
70 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Innlevering(er)
15 Time(r)
Arbeidskrav
Eksamen
13 Time(r)
Eksamenscase og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.