MET 3460 Vitenskapelig tenkning

MET 3460 Vitenskapelig tenkning

Kurskode: 
MET 3460
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mads Nordmo Arnestad
Kursnavn på engelsk: 
Critical Thinking
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Å tenke på en kritisk og vitenskapelig måte har også alltid vært en grunnlagsferdighet innen filosofi, psykologi, økonomi, matematikk og statsvitenskap. Dette kurset i skal gi hver kandidat en grunnleggende innføring i hvordan påstander skal adresseres og evalueres i henhold til logiske og vitenskapelige prinsipper. Faget skal sikre en grunnleggende vitenskapelig dannelse, men også gi kandidatene konkrete ferdigheter for å bedre kunne evaluere påstander åpent, kritisk og vitenskapelig. På denne måten vil kandidatene stille sterkere i møte med et forretningsliv preget av både rasjonalitet og åpenbar uvitenskapelighet.

Kunnskapsmål
 • Basale prinsipper for vitenskapelig og kritisk tenkning
 • Kjennskap til elementær logikk
 • Forståelse av tilfeldigheter og sannsynlighet
 • Forståelse av Bayes Teorem
 • Kunnskap om rasjonell aktør teori og forventet nytte
 • Kunnskap om Statistisk Beslutningsteori og Spillteori
 • Kunnskap om kausale sammenhenger og korrelasjoner
 • Kunnskap om vanlige logiske og statistiske feilslutninger
Ferdighetsmål
 • Evnen til å evaluere påstander etter logiske og vitenskapelige kriterier
 • Evnen til å bruke Bayesiansk tekning til å hensynta grunnfrekvens ved estimering av sannsynlighet
 • Evnen til å bruke Bayesiansk tenkning til å oppdatere antakelser ved tilføring av ny informasjon
 • Kunne se når feilslutninger treffes fordi kausale antakelser utledes fra korrelasjonsdata
 • Kunne forvente det mest sannsynlige utfallet i enkle spill, i henhold til Spillteori
 • Gjenkjenne egne og andres kognitive feilslutninger som leder til uvitenskapelig tenkning
Generell kompetanse
 • Forstå viktigheten av rasjonell og vitenskapelig tenkning i alle disipliner
 • Møte enhver ny påstand med åpenhet og nysgjerrighet, men også stille krav til vitenskapelig og logisk etterrettelighet
 • Erkjenne sårbarheten ved menneskets rasjonelle evner, og risikoen dette medfører på samfunnsnivå
 • Ydmykhet på egen rasjonalitets vegne, erkjennelse av egne skjevheter i bedømming
Kursets innhold
 • Hva er rasjonalitet – og hvor rasjonelle er mennesker?
 • Hvorfor våre bedømminger ofte avviker fra rasjonelle ideal
 • Logikk og kritisk tenkning
 • Probabilitet og tilfeldighet
 • Oppdatering av antakelser ved ny kunnskap – Baysiansk tenkning
 • Rasjonell aktør teori og forventet nytte
 • Signal deteksjon teori og Statistisk Beslutningsteori
 • Spillteori
 • Korrelasjon og kausalitet
 • Vanlige logiske og statistiske feilslutninger
 • Viktigheten av kritisk og vitenskapelig tenkning i fremtiden
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Læringsaktiviteten i kurset vil i hovedsak være å gå på forelesning og lese pensum. Ettersom fagets natur forutsetter refleksjon, dialog og argumentering er det nødvendig med lengre og mer varierte undervisningsdager. Det legges derfor opp til 7 forelesninger, hver på 4-timer, totalt 28 timer. I tillegg kommer to synkrone webinar på en time hver, et ved kursets begynnelse og et ved kursets slutt.

I tillegg til synkrone og asynkrone læringsressurser vil et digitalt oppgavehefte være tilgjengelig for kjøp via mobilapplikasjonen Pugg. Dette er et frivillig læringsverktøy.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Forkunnskapskrav

No specific prerequisites are required.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
(Digital skoleeksamen)
Eksamenskode: 
MET 34601
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Digitale læringsressurser
 • Interaktiv video
15 Time(r)
Videoer og podcaster
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
76 Time(r)
Individuell oppgaveløsning
5 Time(r)
Frivllig prøveeksamen
Eksamen
4 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.