MAN 5193 Bærekraft i praksis

MAN 5193 Bærekraft i praksis

Kurskode: 
MAN 5193
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Caroline Dale Ditlev-Simonsen
Kursnavn på engelsk: 
Sustainability in Practice
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dagens bedrifter må forholde seg til bærekraft. Dette er forventet fra ulike interessenter som kunder, leverandører, ansatte, myndigheter etc. Nye lover innen feltet stiller stadig strengere krav til bedrifter innen bærekraft, inkludert rapportering. Både på nasjonalt og internasjonalt (EU) nivå stiller myndigheter økende krav til bærekraftig drift og rapportering. Samtidig stilles det også krav i leverandørkjeden til at bedrifter kan dokumentere at de forholder seg til samfunnsansvar og bærekraft. Dette er ofte en forutsetning for å oppnå kontrakter. FNs bærekraftsmål er rammen som bedriften og de ulike aktørene må forholde seg til, og miljø og sosiale forhold er sentrale.

Kurset tar for seg bedriftsstrategi for integrering av bærekraft på måte som er bra både for miljø og økonomi.  Strategi for integrering, innovasjon, sirkulære økonomi, livsløpsanalyse, ledelse, ansatte, interessent analyse, risikostyring, formidling, finans (ESG), omdømme, arbeid med anti-korrupsjon, er noen tema som vil bli behandlet i løpet av kurset. Ledelse og organisering av bærekraft vil bli adressert.

Forhold til ulike interessenter som investorer, eiere, kunder, styret, konkurrenter, media, etc vil være i fokus. Bærekraft i forhold til eksisterende økonomiske modeller samt internasjonale forhold knyttet til utviklingsland vil også bli adressert. Alternative metoder og mål for bærekraftig utvikling på et samfunnsnivå er inkludert.

Kurset er praktisk orientert og representanter fra næringslivet vil være involvert og bidra til dialog og deling av erfaringer. Det vil også være en internasjonal digital dialog. Kurset bidrar til å få en godt forankret oversikt over bærekraft fra ulike perspektiv. Bærekraft er et tverrfaglig felt og det er nødvendig å kunne forstå helhet og kunne samarbeide med ulike aktører. Å unngå «silotenking» er sentralt for en bærekraftig utvikling. 

Kunnskapsmål
 • Inngående kunnskap om FNs bærekraftsmål
 • Inngående kjennskap til ulike teorier knyttet til bærekraft
 • Kunne vurdere og drøfte en bedrifts forhold til bærekraft
 • Være kjent med relevante lover knyttet til bærekraft
Ferdighetsmål
 • Kunne utvikle og integrere bærekraft i en bedrift
 • Kunne lede arbeidet med bærekraft og rapportering innen bedrift
 • Kunne vurdere hvordan bedrifter arbeider med bærekraft fra ulike perspektiv
 • Kunne kartlegge risiko forhold i leverandørkjeden (miljø- og sosialt)
 • Kunne anvende ulike fremgangsmåter til å forholde seg til sentrale interessenter.
 • Kunne utvikle og integrere etiske retningslinjer/code of conduct og anti-korrupsjons program
Generell kompetanse
 • Utvikle et integrert verdisystem innen bærekraft
 • Identifisere og analysere dilemma og utfordringer
 • Vise kunnskap om dilemma innen holdning og atferd
Kursets innhold

Undervisningen vil bli i form av forelesninger, case, gruppearbeid, presentasjoner, gjesteforelesninger, business case og multimedieverktøy. Følgende er tema som vil bli dekket, men det kan oppstå endringer og oppdateringer. Det er stadig utvikling innen dette feltet og dette vil bli tatt hensyn til i kursets innhold.

 • Hvor er vi i dag i forhold til miljø- og sosiale forhold – og hvordan endte vi opp her? Økonomisk teori og bærekraft; historie og utvikling, innovasjon og systemendring
 • FNs bærekrafts mål; hva innebærer de og hvordan anvende/integrere i bedriften. Ulike verktøy for bærekraft og bedrift, samt sertifisering. Relevante lover og regler innen feltet.
 • Slik utvikler du en bærekrafts strategi – steg for steg og implementering, Ledelsesteori og organisasjonsendring i forhold til bærekraft, innovasjon
 • «Business case for sustainability» - fra uvitenhet til forretningsmulighet: morgendagens vinnere, med konkurransefortrinn. Sirkulær økonomi, livsløpsanalyse og klimaregnskap
 • Kunders forhold til bærekraft – holdning, atferd og nudge/dulting, hvordan få med kundene. Myndigheters rolle i bærekraft – lover, regler, avgifter og insitamenter, effekt av ulike tiltak
 • Ansatte og bærekraft – når er bærekraft engasjement positivt for ansatte – og når er det ikke det. Få ansatte involvert og på laget.
 • Bærekraft i et internasjonalt perspektiv; leverandørkjeden og oppfyllelse av innkjøpskrav og lover
 • Hvordan kan samarbeid og partnerskap med ulike aktører for å bidra til bærekraftig utvikling – nasjonalt og internasjonalt
 • Bedriftsutvikling i utviklings land /emerging economies i forhold til miljø- og sosiale forhold, Forretningsmuligheter og utfordringer, digitale løsninger
 • Bærekraft og finans – Environmental Social and Governance (ESG) og etiske investeringer og impact assessment
 • Forhold til media
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med tre samlinger av to dager (til sammen seks dager) samt digital undervisning over et semester, totalt ca. 75 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 2 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 3 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 9 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra programmene som er tatt.

 

Dataverktøy:

SDG Impact Assessment Tool (gratis og ikke behov for lisens)

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 3 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51931
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51932
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
48 Time(r)
Undervisning på campus.
Undervisning
27 Time(r)
Online undervisning. Individuelt og i grupper.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
122 Time(r)
Individuelt og i grupper.
Gruppearbeid / oppgaver
200 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgave, individuelt eller i grupper.
Eksamen
3 Time(r)
Arbeidsomfang hjemmeeksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.