MAN 5186 Juss for ledere

MAN 5186 Juss for ledere

Kurskode: 
MAN 5186
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Anette Hemmingby
Emnenavn på engelsk: 
Law for Leaders
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Utdanningsledelse, Spesialisering
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5187 - første semester
MAN 5188 - andre semester
Introduksjon

Skole- og barnehageledere står ovenfor flere komplekse utfordringer. Det er derfor viktig at de opparbeider seg den kompetansen som kreves for å følge det juridiske rammeverket som er beskrevet i opplæringsloven og i rammeplanen, samtidig som man fokuserer på utdanningsinstitusjonenes samfunnsoppdrag, det pedagogiske behovet, og lederens rolle som arbeidsgiver. En god arbeidsgiver tilrettelegger og motiverer, etterlever det juridiske rammeverket, og har mot til å være leder.  

Dette kurset er et introduksjonskurs i juss for ledere i skoler og barnehager. Kurset inngår som en del av andreåret på Executive Master of Management med spesialisering i utdanningsledelse, men kan også tas uavhengig av dette løpet.

Kunnskapsmål

Kandidaten har innsikt i og kunnskap om juridisk metode og arbeidsrettslige rettskilder. Vedkommende har kunnskap om de rettslige standarder som ligger bak rettsregler, slik at lovgivers formål så langt mulig realiseres.

Kandidaten har avansert kunnskap om

  • Rettsregler knyttet til lederens rett og plikt til å utøve arbeidsrettslig styring, herunder ansettelser, opphør av arbeidsforhold, lojalitet og ytringsfrihet, samt grunnleggende rettigheter for barn inkludert deres rett til et godt psykososialt miljø.
Ferdighetsmål

Kandidaten kan

  • analysere ulike problemstillinger knyttet til arbeidsrettslige spørsmål i skole- og barnehagelederes hverdag;
  • anvende rettskilder og bruke juridisk metode og spesialisert kunnskap innenfor arbeidsrett for å løse disse problemstillingene;
  • anvende aktuelle arbeids- og elevrettslige regler slik at de kan fatte beslutninger og vedtak til beste for institusjonen, barna, og de ansatte;
  • identifisere situasjonen dersom de står ovenfor en juridisk problemstilling som forutsetter juridisk bistand fra eier;
  • gjennomføre vurderinger av problemstillinger som krever både en teoretisk og en praktisk tilnærming. 
Generell kompetanse

I tillegg til en bevisst etisk holdning til rettslige standarder som ligge bak de aktuelle rettsregler, har kandidatene en bevisst holdning til de regler og avtaler som styrer forholdet mellom partene i arbeidslivet, og arbeider i henhold til disse.

Kandidaten kan formidle ulike relevante faglige problemstillinger innenfor fagområdet til barn og unge, foresatte, kolleger, skole- og barnehageeier og andre relevante grupper.

Kandidaten har evnen til å identifisere, bearbeide og konkludere i ulike situasjoner, og vet også når det er nødvendig å bringe saken videre for ekstern bistand.  

Kursets innhold

Emneoversikt og gjennomføring

1. samling: Arbeidsrettens særpreg, juridisk metode, rektor/barnehagestyrers styringsrett, målsetninger og prinsipper for en god saksbehandling, hva som ligger i begrepet «best kvalifisert», samt saksbehandlingsregler ved ansettelser.

Denne samlingen vil omhandle juridisk metode spesielt anvendt innenfor arbeids- og elevrett og rektor/barnehagestyrers styringsrett. I tillegg vil det rettslige begrepet ”best kvalifisert” ved ansettelser bli gjennomgått, samt reglene om fortrinnsrett og saksbehandlingsregler ved ansettelser i det offentlige.

2. samling: Det psykososiale miljøet for elever og barn i barnehager

Samlingen vil inneholde en gjennomgang av skolens og barnehagens plikter når det gjelder det psykososiale miljøet, krenkelsesbegrepet, krav til saksbehandling og dokumentasjonskrav og retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Vi tar også opp den skjerpede aktivitetsplikten som gjelder der en ansatt krenker et barn eller en elev, og særlig det todelte beviskravet (beviskrav etter opplæringsloven og de ordinære beviskrav i arbeidsretten). Aktuell rettspraksis, Utdanningsdirektoratets praksis samt praksis fra Statsforvalteren vil bli gjennomgått.

3. samling: Ytringsfrihet, lojalitetsplikt, overtallighet/nedbemanning og de ansattes stillingsvern

I løpet av denne samlingen vil vi gå gjennom reglene som gjelder de ansattes rett til å ytre seg, og grensedragningen mellom ytringsfrihet og lojalitet. Vi kommer også til å gå gjennom reglene for nedbemanning, de ansattes stillingsvern samt reglene om varsling. Relevant rettspraksis vil bli gjennomgått.

4. samling: Konflikthåndtering

Denne samlingen setter søkelys på mellommenneskelige utfordringer for det gode arbeidsmiljøet. Dårlig arbeidsmiljø vil kunne skade koordinasjon og motivasjon til de ansatte, samt kunne være en direkte årsak til at arbeidsprosesser går tapt. Ferdighetstreningen i denne modulen vil sette søkelys på konflikthåndtering, på hvordan konflikter oppstår og løses. Skole- og barnehagelederen vil bli introdusert for verktøy for å håndtere konflikter konstruktivt, blant annet ved å tilnærme seg alvorlige personkonflikter formelt korrekt. Dette vil det bli trent på individuelt og i grupper.

5. samling: Personvern og taushetsplikt

Denne samlingens hovedfokus er knyttet til reglene for taushetsplikt og innsyn. Vi skal se på hvorledes man kan tilfredsstille kravene som gjelder for et forsvarlig IKT-system, og på samarbeid med andre aktører. Vi skal også se på overgangene mellom barnehage til skole, barneskole til ungdomsskole, og ungdomsskole til videregående skole.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over fem samlinger, totalt ca. 75 timer.

Læringsaktivitetene i Juss for ledere består av å utforme et foredrag og å skrive en prosjektoppgave. Læringsaktivitetene blir støttet gjennom kollegaveiledning, gruppediskusjon/gruppearbeid og kontinuerlig tilbakemelding fra faglige. ​


For å tilrettelegge for kontinuerlig erfaringsutveksling vil deltakerne bli delt inn i basisgrupper, bestående av deltakere fra både barnehage og skole. Gruppearbeid foregår i basisgruppene under hver samling med fokus på samlingens tema. ​

​Deltakerne i Juss for ledere skal ta med seg tilbake til egen organisasjon et sentralt tema i pensum og forelese over dette for sin ledergruppe og de tillitsvalgte. De skal få veiledning med hensyn til innholdet i foredraget, og de skal legge frem en disposisjon for foredraget som skal gjennomføres før siste samling. Disposisjonen skal godkjennes av faglærer. ​

​Prosjektoppgaven skal skrives i prosess gjennom programmet. Når det gjelder prosjektoppgaven skal de først beskrive en relevant sak fra egen arbeidsplass og få denne beskrivelsen godkjent av faglærer. Deretter skal de juridisk drøfte denne konkrete saken og komme med et forslag til løsning, som innleveres for sensur. ​

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51862
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Skriftlig 72-timers casebasert hjemmeeksamen som skal løses individuelt utgjør 40 prosent. Begge eksamner må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51861
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
60Nei 2 SemesterGruppe/Individuell ( 1 - 3)Prosjektoppgave som skal løses med inntil 3 studenter utgjør 60 prosent.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Skriftlig 72-timers casebasert hjemmeeksamen som skal løses individuelt utgjør 40 prosent. Begge eksamner må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Eksamenskode:MAN 51862
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet: 2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave som skal løses med inntil 3 studenter utgjør 60 prosent.
Eksamenskode:MAN 51861
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 5009100
MAN 5131100
MAN 2956/2957100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 5009
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5131
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 2956/2957
Credit reduction:100
Reduction description

Kursene MAN 5131 Arbeids- og elevrett for skoleledere og MAN 5009 Arbeidsrett og arbeidsliv kan ikke brukes sammen i en grad. Dette gjelder også tidligere versjoner av kursene.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers individuell hjemmeeksamen.
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Undervisning
75 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
Sum arbeidsinnsats: 
174

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.