MAN 5170 Strategisk ledelse og organisering for samarbeid i helsetjenesten

MAN 5170 Strategisk ledelse og organisering for samarbeid i helsetjenesten

Kurskode: 
MAN 5170
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Bjørn Erik Mørk
Vegard Kolbjørnsrud
Emnenavn på engelsk: 
Strategic Management and Collaboration in Healthcare
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5171 - første semester
MAN 5172 - siste semester
Introduksjon

Helsepolitikkens mange samtidige tiltak for å styrke samordning og samarbeid på tvers av tjenestenivå, virksomheter, avdelinger og profesjoner forutsetter ledere med endringskraft og innsikt i nye modeller for organisering, inkludert hvordan organisere for og effektivt ta i bruk digitale løsninger. Grensesnittet mellom spesialist- og primærhelse er i endring, og regjerningens visjon om ‘pasientens helsetjeneste’ er en viktig driver. Dette programmet vil bidra til at det utdannes toppledere med kompetanse til å delta i strategiutvikling og strategisk ledelse. Programmet skal bidra til økt samfunns- og samspillsforståelse, økt organisasjonsforståelse og bedre personlig lederskap.

Kunnskapsmål

•    Inngående kunnskap om drivere, verdier og kulturer i samfunn og organisasjoner som påvirker helsetjenestene.
•    Inngående kunnskap om organisering samt systemer for styring og finansiering i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
•    Bred kunnskap om ledelsesutfordringer knyttet til implementering av helseteknologi.
•    Avansert kunnskap innen strategisk ledelse, endringsledelse og annen ledelsesteori om hva som må til for å bidra til utvikling.
•    Inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling i lederrollen.

Ferdighetsmål

•    Kan analysere, foreslå, begrunne og gjennomføre strategiske endrings- og forbedringsprosjekter som kan bidrar til å møte samfunnsmessige, teknologiske og kompetanseutfordringer i helsetjenesten.
•    Kan analysere og forstå utviklingen i helsetjenesten og dens rammevilkår.
•    Kan analysere, legge til rette for og ta i bruk nye organisasjonsformer som fremmer utvikling, effektivitet og samspill i helsetjenestene.  
•    Kan bruke relevante metoder for å sette egen ledergruppe og støttefunksjoner i stand til å jobbe effektivt og målrettet.

Generell kompetanse

•    Kan anvende kunnskap og lederferdigheter som kreves når man skal lede på tvers av formelle strukturer.  
•    Kan anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å skape innovasjon og utvikling av helsetjenestene, samt evne til å kommunisere handlingsrommet på en faglig velbegrunnet og forståelig måte til brukere, ansatte og samfunnet for øvrig
•    Kan reflektere over egne og andres personlige reaksjoner i utøvelse ledelse, spesielt i krevende situasjoner.
•    Kan fremstå som trygg, innovativ og endringskompetent toppleder i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Kursets innhold

Programmet består av seks tematisk organiserte moduler som på ulike måter belyser sentrale utfordringer i helse- og omsorgssektoren, og som med ulike faglige perspektiver vil belyse aspekter ved pasientens helsetjeneste. De seks modulene er:

1. Strategisk ledelse og strategiutvikling i helse og omsorg. Samlingen starter med ulike perspektiver på pasientens helsetjeneste og behovet for bedre samspill. Kunnskapsgrunnlaget for effektiv ledelse legges. Basisgrupper for lederutvikling etableres, hvor deltakerne utforsker rollen som virksomhetsleder, og reflekterer over egne utviklingsmål for programmet. Helsetjenestens rammebetingelser og kompleksitet drøftes opp mot deltakernes roller og ansvar. Prosjektteam (4 personer, på tvers av tjenestenivå) som skal jobbe med prosjektoppgaver sammen etableres. På første samlingen skal deltagerne møte representanter fra oppdragsgiver, samt pasienter for å diskutere behovene fremover.

2. Ledelse på tvers og organisering for samarbeid. Lederutviklingsarbeidet starter med kunnskap om smidig, tverrfaglig og relasjonsbasert ledelse. Det vil være trening og refleksjon i basisgrupper, med utgangspunkt i 360-graders tilbakemelding fra medarbeidere, kolleger og overordnede. Grunnleggende modeller for ulike tjenesters verdiskapende organisering skal presenteres og bearbeides. Det vil legges vekt på samarbeidsfremmende organisering, inkludert digitale plattformer og tjenester. Gevinstrealiseringsarbeid settes i fokus, og analyseverktøy for beslutningsstøtte presenteres.

3. Strategisk innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi. Kunnskap om innovasjonsledelse på toppledernivå drøftes i lys av forskning om balansert ledelse og organisering av nyskaping og drift. Det vil bli trening og refleksjon i basisgrupper om nyskapende ledelse og ledelse under usikkerhet. Videre skal vesentlige teknologitrender og innovasjonsmuligheter presenteres og diskuteres. Forskning om spredning og skalering av innovasjoner skal også gjennomgås. Deltagerne vil få kunnskap om økonomiske metoder for innovasjon, herunder real-opsjonsstrategi og funksjonsbaserte anskaffelser (innovasjonsanskaffelser). Relevante analyser for beslutningsstøtte skal også gjennomgås.

4. Kulturutvikling og grensearbeid. Deltakerne møter igjen pasienter for å utforske pasientens helsetjeneste i relasjon til ledelse og kulturendring. Kunnskap om kulturutviklende lederskap presenteres og diskuteres. I basisgruppene jobbes det med ledelse og samspill i team, inkludert delegering og tverrfaglig samarbeid. Det blir faglig fokus på samarbeidsorganisering, med vekt på styringsmekanismer og grensearbeid. Andre temaer er plattformer til digitale tjenester og arbeidsprosesser, og helseøkonomi og finansiering av tjenester, med vekt på den typen samspillsutfordringer.

5. Ledelse for implementering og kvalitet. Kunnskap og modeller for ledelse av kvalitet, forbedring og implementering gjennomgås, og settes i sammenheng med forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring. Forskning om ‘styrkebasert’ ledelse, samt ledelse som muliggjør læring av feil, gjennomgås, og kobles mot HR-systemer og praksiser. For tredje gang møter grupper av deltakere pasienter. Denne gang med fokus på kvalitet og læring. Kunnskap og modeller for henholdsvis strategiimplementering og implementeringsstrategi gjennomgås, inkludert hvordan involvere og myndiggjøre medarbeidere til å etablere ny praksis, samt effektiv implementering av teknologi.  

6. Lederkommunikasjon og helhetlig styring. Kunnskap om lederkommunikasjon ved legitimering av endring for politikk, partnere, ledere og medarbeidere legges til grunn for trening og refleksjon i basisgrupper og prosjektteam. Helhetlig styring skal diskuteres, med basis i kunnskap om beslutninger, risiko, og analysegrunnlag for innovasjoner. Kunnskap om samarbeid og partnerskap for felles samfunnsoppdrag skal tas med, og det skal også samspillet mellom top-down og bottom-up prosesser. Siste dag inviteres oppdragsgiver, deltakernes ledere, og relevante interessenter til å høre på når alle prosjektteamene presenterer resultatet av sine arbeid for å utvikle strategier og tiltak for samarbeidsorganisering på tvers.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over seks samlinger, totalt ca. 150 timer. Mellom samlingene skal deltakerne jobbe med delinnleveringer som er relatert til utvikling av prosjektoppgaven, basert på tematikk fra samlingene. Undervisningen i forbindelse med samling 3 skal kombineres med besøk hos relevante organisasjoner som både illustrerer god praksis innenfor innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi, og som setter den norske helse- og omsorgssektoren i et internasjonalt perspektiv.

Det blir gitt minimum fire veiledningstimer per prosjektoppgave, i tillegg til deling og veiledning i plenum og grupper relatert til undervisningstemaene modulene. Det legges videre opp et eget opplegg for lederutvikling i grupper. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning.  
I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesningene, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/It's learning eller annet kursmateriell.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51701
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 4)Prosjektoppgave
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51702
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei 72 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-4)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave
Eksamenskode:MAN 51701
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet: 72 Time(r)
Kommentar:Individuell hjemmeeksamen
Eksamenskode:MAN 51702
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Eksamen
150 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven
Eksamen
24 Time(r)
Arbeidet med individuell hjemmeeksamen.
Gruppearbeid / oppgaver
76 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
400 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.