MAN 5167 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen

MAN 5167 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen

Kurskode: 
MAN 5167
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Ingrid Midteide Løkken
Kursnavn på engelsk: 
Educational Leadership and Learning Environment in The Early Years Education
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Utdanningsledelse, Spesialisering
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Hovedmålet med dette programmet er å gi den enkelte barnehagelærer innsikt, kunnskap og redskaper som skal til for å møte utfordringene og mulighetene som er knyttet til det å drive pedagogisk ledelse i komplekse organisasjoner som barnehagen er, i tråd med Rammeplanens verdigrunnlag. Dette innebærer blant annet hvordan man best mulig kan skape et godt læringsmiljø selv med de utfordringer og muligheter man møter i barnehager med et stort mangfold (etnisitet, kultur og språkutvikling), variasjon i organisering mellom barnehagene, samt det å være leder av en personalgruppe med ulik kompetanse og faglig bakgrunn.

Barnehagelærerne og en god pedagogisk ledelse er en viktig faktor for å utvikle og sikre at avdelingen holder høy kvalitet som er til det beste for barns trivsel og utvikling. For å mestre disse oppgavene er det nødvendig at man har ledere som er trygge i sin rolle, som drifter barnehager med høy kvalitet og opptrer profesjonelt i møtet med de ulike krav de stilles overfor. En viktig oppgave for lederne i barnehagene i årene som kommer vil være å igangsette og opprettholde systematisk fagutvikling både i egen avdeling, og i hele barnehagen for å sikre at kvaliteten på tilbudet er høy. Det kreves derfor også i større grad et godt samarbeid med andre instanser rundt barna, men også etableringen av et tillittsbasert forhold til barnehagebarnas forelder.

Oppsummert vil videreutdanningsprogrammet for barnehagelærere gi studentene en bred innføring i de viktigste temaene for barnehageledelse knyttet sterkt opp mot Rammeplanens intensjoner. MAN 5167 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø  kan inngå som 1. året  i  Executive Master of Management-graden med spesialisering i skoleledelse.
 

Kunnskapsmål

Kandidaten vil kunne:
• observere, analysere, sette i gang og gjennomføre målrettet forbedringsarbeid i egen barnehage/avdeling
• Bruke og forstå relevante metoder for forskning for å kunne implementere rammeplanen på en god måte 
• avdekke behov for forbedringsarbeid i egen virksomhet på bakgrunn av egne analyser, systematiske observasjoner og faglige vurderinger
• bruke systematisk innhentet pedagogisk dokumentasjon som en del av veiledningen og forbedringsarbeidet sitt på avdelingen/barnehagen
• Vurdere den kunnskap og de data som publiseres om barnehageutvikling og gjennomføre alle faser av et selvstendig utviklingsprosjekt i barnehagen
• sette i gang og opprettholde et godt foreldresamarbeid 
• vurdere barns utvikling for å sørge for at alle barn har progresjon i sitt utviklingsløp. 
 

Ferdighetsmål

Kandidaten vil kunne:
•    observere, analysere, sette i gang og gjennomføre målrettet forbedringsarbeid i egen barnehage/avdeling
•    implementere rammeplanen på en god måte
•    avdekke behov for forbedringsarbeid i egen virksomhet på bakgrunn av egne analyser, systematiske observasjoner og faglige vurderinger
•    bruke systematisk innhentet pedagogisk dokumentasjon som en del av veiledningen og forbedringsarbeidet sitt på avdelingen/barnehagen
•    gjennomføre alle faser av et forbedringsarbeid
•    sette i gang og opprettholde et godt foreldresamarbeid
•    vurdere barns utvikling for å sørge for at alle barn har progresjon i sitt utviklingsløp. 
 

Generell kompetanse

Kandidaten skal være i stand til å reflektere kritisk omkring egne avdeling/barnehage i diskusjoner om barnehagens prioriteringer, utviklingspotensial og faglige problemstiller. De skal ha kompetanse og trygghet til å analysere og trekke konklusjoner som vil styrke kvaliteten, trivsel, læring og utvikling i barnehagen. De skal også kunne inneha kunnskaper og ferdigheter til å igangsette og lede selvstendige og nytenkende forbedrings- og innovasjonsprosesser.  Kandidaten skal også være i stand til å kommunisere og samarbeide godt med alle foreldre, interne og eksterne instanser.

Kursets innhold

•    Barnehagens læringsmiljø for barns beste
Barnehagens samfunnsoppdrag i tråd med Rammeplanens intensjoner   
Hva viser forskning om hva som gir gode resultater i barnehagen?   
Globale trender og kunnskapsutvikling om barnehagen   
Hvordan ledes og drives de beste barnehagene?    
Analyse av egen barnehage/avdeling/utviklingsarbeid   
Kvalitetsforståelse, pedagogisk dokumentasjon og systematiske observasjon av kvalitet på egen avdeling   

•    Tidlig innsats og barnehagen som forebyggende arena   
Tidlig innsats, utvikling, læring i barnehagen, utjevne sosiale forskjeller   
Barnehagen som forebyggende arena    
Samspill med foreldre og andre aktører sett i relasjon til barns utvikling, trivsel og inkludering 
De vanskelige samtalene  

•    Endring og utvikling av egen barnehage gjennom personalutvikling og etablering av god organisasjonskultur    
Relasjonsledelse og hvordan utvikle avdelingens praksis   
Organisasjonskultur for utvikling av en lærende organisasjon   
Personalutvikling, motivasjon og veiledning av medarbeidere, lojalitet og tillit   
Betingelser for å lære av egen praksis   
Profesjonell kommunikasjon, samarbeid, relasjon og kommunikasjon, samtaler og veiledning av foreldre og kollegaer

•    Veiledning og barnehagebasert kompetanseutvikling   
Hvordan utvikle avdelingens praksis  
Veiledning i personalgruppen  
Pedagogisk leders dobbeltrolle; veileder for barns og ansattes utvikling    
Veiledning i praksis   
Introduksjon til internasjonale observasjonsverktøy av barnehagekvalitet 

•    Ledelsesutvikling, roller og oppgaver
Ulike måter å utøve lederskap på 
Hva er effektiv ledelse? Ledertrekk, lederstil, ferdigheter, premisser og perspektiver  
Lederrollen, rolleforståelse 
Ledelse av endringsprosesser  
Påvirkning og endring av organisasjonskultur. 

•    Ledertrening og oppgaveseminar
Meg som leder 
Makt, påvirkning, ferdighetstrening 
Trene refleksjonsevnene, bevissthet, ferdigheter og holdninger til å utføre et bevisst lederskap for sine medarbeidere 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over seks samlinger, totalt ca. 150 timer. Basert på læring og erfaring fra samlingene vil deltakerne utarbeide småskrittsforbedringer i egen virksomhet. Gjennomføring av småskrittsforbedringene gir læring som deltakerne dokumenterer og kan dele med hverandre. Småskrittsforbedringene danner fundamentet for prosjektoppgaven.
Studentene skal også mellom samlingene møtes til nettbaserte gruppediskusjoner sammen med en fasilitator.
I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesningene, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Skriftlig 72-timers hjemmeeksamen som skal løses individuelt utgjør 40% av karakteren. Begge eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Eksamenskode: 
MAN 51671
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave som skal løses med inntil 3 studenter utgjør 60% av karakteren.40 sider pluss vedlegg. Begge eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Eksamenskode: 
MAN 51672
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 5133100
MAN 5148100
MAN 5137100
MAN 5140100
MAN 3127/3128/3129/3130100
MAN 3131/3132/3133/3134100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 5133
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5148
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5137
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5140
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3127/3128/3129/3130
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3131/3132/3133/3134
Credit reduction:100
Reduction description

Følgende programmer markert som "faglig overlapp" kan ikke brukes sammen i en EMM-grad, med dette programet, Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
326 Time(r)
Eksamen
150 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med individuell 72 timers hjemmeeksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.