MAN 5132 Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren

MAN 5132 Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren

Kurskode: 
MAN 5132
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Tom Colbjørnsen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skoleledelse, Spesialisering
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Introduksjon

Kurset MAN 5132 Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren kan inngå I graden Executive Master of Management med spesialisering i skoleledelse. Kurset kan også tas som enkeltstående kurs.

Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren skal gi studentene en teoretisk fordypning i strategi og ledelsesfag (med vinkling mot skole), slik at studentene har et bedre faglig fundament for arbeidet med å endre egen skole i det 3.. studieåret. Studiet vil på denne måten fungere som et bindeledd mellom 1. og 3. studieår I EMM-graden med spesialisering i skoleledelse, og gjøre dette til et mer integrert masterstudium.

Kunnskapsmål

Kurset vil gi kandidatene avansert faglig grunnlag i strategi-, organisasjons- og ledelsesfag med relevans for å treffe og gjennomføre langsiktige retningsvalg for egen virksomhet. Det overordnete formålet med retningsvalgene skal være å styrke skoleelevenes læringsutbytte. Kandidatene har avansert kunnskap om hvordan utdanningsinstitusjoners omgivelser blir mer omskiftelige og krevende, og hvordan ledere kan møte dette ved å utvikle organisasjoner som kombinerer tydelige roller og ansvar med evne til å omstille seg. De har god kjennskap til hva som påvirker en organisasjons gjennomføringseffektivitet, og skolelederes muligheter til å fungere som endringsdrivere i egen organisasjon.

Ferdighetsmål

Kandidatene kan anvende den faglige plattformen til å gjennomføre strategiske og organisatoriske analyser av egen utdanningsinstitusjon, og til å omsette retningsvalgene i handlings- og oppfølgingsplaner med sikte på å øke elevenes læring. De er i stand til å gjennomføre tiltak for å løfte lærernes kompetanse, skape kollektiv læringskultur, og styrke institusjonens faglige renommé og innovative kapasitet. Kandidatene kan identifisere organisatoriske og ledelsesmessige suksessfaktorer for utdanningslederes gjennomføringskraft og endringsevne, og gjennomføre krevende endringsprosesser.

Generell kompetanse

Kandidatene vil engasjere seg i kritisk refleksjon om forholdet mellom de faglige perspektiver kurset bygger på, og utdanningssektorens verdier, mål og praktiske hverdag. Kandidatene kan også identifisere etiske dilemmaer som oppstår i tilknytning til å utvikle og gjennomføre strategiske veivalg, med elevenes læringsutbytte som et viktig premiss for måten slike dilemmaer avveies på.

Kursets innhold

Strategisk analyse av utdanningsinstitusjoner

 • Strategi - hva og hvorfor
 • Strategisk ledelse
 • Strategiens innhold og gjennomføring
 • Iverksetting gjennom administrasjon, relasjoner og kultur
 • Involvering av medarbeidere
 • Rektor som strategisk leder
 • Utfordring og mestring av topplederrollen

Strategi og organisasjon i utdanningsinstitusjoner

 • Rektors handlingsrom
 • Hierarkisk og distribuert ledelse
 • Vertiakl styring og horisontal samordning
 • Organisering av skoler
 • Spesialisering og koordinering
 • Uformell organisasjon og strategisk handlingsrom
 • Organisasjonskultur og subkulturer
 • Sosial kapital og tillit

Ledelse av strategiske endringsprosesser i utdanningsinstitusjoner

 • Endringsledelse i skolen
 • Endringsprosessen
 • Endringsvilje og endringsmotstand
 • Endringsledelse i hierarkier og nettverk
 • Ledelsesinitiert endring av organisasjonskultur
 • Endringsledelse, makt og konflikthåndtering

 

 

 

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over tre samlinger, totalt ca. 75 timer. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning.

Det forventes aktiv deltakelse på samlingene

Deltakerne deles inn i grupper på tre personer som skal produsere en prosjektoppgave.Etter hver samling skal gruppen produsere et kapittel på totalt 10 – 15 sider med følgende struktur:

 1. Presentasjon av én av teoriene/faglige innslagene som er diskutert på samlingen
 2. En anvendelse av den valgte teorien/faglige innslaget på egen virksomhet
 3. En sammenligning av de fire skolene som er representert i gruppen

Til sammen skal prosjektoppgaven bestå av tre slike kapitler.

 

Ved for eksempel samlinger utenlands eller ved gjesteforelesere, så kan deler av undervisningen foregå på engelsk.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
 • Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.
 • Du har fylt 25 år.
 • Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51321
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell 72 timer hjemmeeksamen teller 40% for å oppnå karakter i kurset MAN 5132.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51322
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei 1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave teller 60% for å oppnå karakter i kurset MAN 5132.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar: 72 timer hjemmeeksamen teller 40% for å oppnå karakter i kurset MAN 5132.
Eksamenskode:MAN 51321
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet: 1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave teller 60% for å oppnå karakter i kurset MAN 5132.
Eksamenskode:MAN 51322
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.