MAN 5131 Jus for skoleledere

MAN 5131 Jus for skoleledere

Kurskode: 
MAN 5131
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Gina Bråthen
Anette Grønnerød-Hemmingby
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skoleledelse, Spesialisering
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Master of Management i Skoleledelse hvor MAN 5148 Lederskap og omstilling i skolen utgjør grunndelen av studiet og hvor MAN 5131 inngår som en del av "2. året". Dette kurset kan tas som et selvstedig kurs eller som en del av hele studiet.

Kunnskapsmål

Studentene har innsikt i og kunnskap om juridisk metode og arbeidsrettslige rettskilder, og anvende disse i praksis.

Studentene har avansert kunnskap om rettsreglene knyttet til rektors rett og plikt til å utøve arbeidsrettslig styring, ansettelser av lærere, opphør av arbeidsforhold for ansatte i skolen, lojalitet og ytringsfrihet, samt grunnleggende rettigheter for elever, herunder elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø.

Studentene kan anvende sin spesialiserte kunnskap, herunder analysere ulike situasjoner på arbeidsplassen og benytte juridisk metode for å løse disse.  

Ferdighetsmål

Studentene kan benytte juridisk metode og identifisere de aktuelle rettslige problemstillinger som kan oppstå i deres daglige arbeid. De kan anvende rettskilder for å kunne formulere faglige problemstillinger og for å løse disse. 

De kan anvende de aktuelle arbeids og elevrettslige regler slik at de kan fatte beslutninger og vedtak til det beste for skolen, elevene og de ansatte. De kan også identifisere situasjonen dersom de står ovenfor en juridisk problemstilling som forutsetter juridisk bistand fra skoleeier.

Studentene kan gjennomføre vurderinger av problemstillinger som krever både en teoretisk og en praktisk tilnærming. 

Generell kompetanse

Studentene har en bevisst etisk holdning til de rettslige standarder som ligge bak de aktuelle rettsregler, slik at lovgivers formål med reglene så langt som mulig realiseres. De kan analysere ulike problemstillinger, og bruke juridisk metode og spesialisert kunnskap innen arbeidsrett for å løse disse. De her en bevisst holdning til de regler og avtaler som styrer forholdet mellom partene i arbeidslivet og arbeider i henhold til disse.

Studentene kan arbeide selvstendig, og kan formidle ulike relevante faglige problemstillinger innenfor fagområdet til elever, foresatte, kollegaer, skoleeier og andre relevante grupper.

Studentene har evnen til å identifisere, bearbeide og konkludere i ulike situasjoner, og vet også når det er nødvendig å bringe saken videre.  

Kursets innhold

Emneoversikt og gjennomføring
1. Samling: Arbeidsrettens særpreg, juridisk metode, rektors styringsrett, målsetninger og prinsipper for en god saksbehandling, begrepet best kvalifisert ved ansettelser i opplæringsloven, samt saksbehandlingsregler ved ansettelser.

Denne samlingen vil omhandle juridisk metode spesielt anvendt innenfor arbeids og elevrett og rektors styringsrett. I tillegg vil det rettslige begrepet ”best kvalifisert” ved ansettelser bli gjennomgått, samt reglene om fortrinnsrett og saksbehandlingsregler ved ansettelser i det offentlige.

2. Stillingsvern, herunder saksbehandling av stillingsvernssaker, nedbemanning(overtallighet) og konfliktløsning.

Samlingen vil inneholde en gjennomgang av de mest aktuelle lovbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tariffavtaler knyttet til stillingsvern og nedbemanning. Videre saksbehandling av denne sakstypen herunder konfliktløsning. Aktuell rettspraksis og uttalelser fra Sivilombudsmannen til de samme bestemmelser vil bli gjennomgått, samt den ulovfestede regelen om lojalitetsplikt og den grunnlovfestede regelen om ytringsfrihet.

3. Samling: Utdanningsrett, elevers skolemiljø, skolens erstatningsansvar og bortvisning

De viktigste reglene knyttet til utdanningsrett og elevrett vil bli belyst i denne samlingen, herunder elevenes krav på et godt psykososialt miljø etter opplæringslovens bestemmelser, skolens rett til bortvisning av elever, skoleeiers erstatningsansvar for lærerne sine uaktsomme handlinger og en oversikt over tariffretten knyttet til skolesektoren. Aktuell rettspraksis og uttalelser fra Sivilombudsmannen vil bli gjennomgått.

4. Samling: Ferdighetstrening

Denne samlingen fokuserer på mellommenneskelige utfordringer for det gode arbeidsmiljøet. Dårlig arbeidsmiljø vil kunne skade koordinasjon og motivasjon til de ansatte, samt kunne være en direkte årsak til at arbeidsprosesser går tapt. Ferdighetstreningen i denne modulen vil fokusere på konflikthåndtering, på hvordan konflikter oppstår og løses. Skolelederen vil bli introdusert for verktøy for å håndtere konflikter konstruktivt, blant annet ved å tilnærme seg alvorlige personkonflikter formelt korrekt. Dette vil det bli trent på individuelt og i grupper.

5. Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over fire samlinger, totalt ca. 75 timer.

Den enkelte student har som arbeidskrav å utarbeide en disposisjon for et foredrag som de skal holde for ledergruppen på sin skole om et teoretisk tema fra kursets innhold.

Studentene skal avlegge to eksamener. En hjemmeeksamen og en eksamensoppgave som de arbeider med gjennom hele semesteret.

De får veiledning så vel til krav til arbeidsinnsats, som til den oppgaven de arbeider med gjennom semesteret.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over fire samlinger, totalt ca. 75 timer.

Den enkelte student skal utarbeide en disposisjon for et foredrag som de skal holde for ledergruppen sin om et teoretisk tema fra kursets innhold.

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Innføring i bruk av Lovdata

Kvalifikasjoner
  • Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.
  • Du har fylt 25 år.
  • Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.
Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng, 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51311
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Skriftlig 72-timers casebasert hjemmeeksamen som skal løses individuelt utgjør 40 prosent. Begge eksamner må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51312
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave som skal løses med inntil 3 studenter utgjør 60 prosent.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar: Skriftlig 72-timers casebasert hjemmeeksamen som skal løses individuelt utgjør 40 prosent. Begge eksamner må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Eksamenskode:MAN 51311
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave som skal løses med inntil 3 studenter utgjør 60 prosent.
Eksamenskode:MAN 51312
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 2956/2957100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 2956/2957
Credit reduction:100
Reduction description

Kurset sperrer 100% mot tidligere versjoner. Dvs at man ikke kan bruke disse kursene sammen i en grad. 

Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.