MAN 5128 Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole

MAN 5128 Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole

Kurskode: 
MAN 5128
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Johan From
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skoleledelse, Spesialisering
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5129 - første semester
MAN 5130 - andre semester
Introduksjon

I dette programmet utfører deltakerne en selvevaluering av egen skole, med mål om at skolen best mulig kan bidra til elevenes utvikling og læring. Selvevalueringen anvendes som grunnlag for å utvikle en ledelsesstrategi for utvikling og endring av egen skole med sikte på å øke elevenes læringsutbytte. I særlig grad vektlegges de faglige pedagogiske og organisatoriske betingelsene for å lage gode skoler.
 

Kunnskapsmål

Programmet vil gi kandidatene avansert kunnskap om:

 • Skolebidragsindikatorer: deres oppbygning, potensiale og begrensninger som forbedringsverktøy i arbeidet med bedring av elevresultater
 • Hvilke elementer som er sentrale i vurderingen av undervisningskvalitet og usikkerheten i slik vurdering
 • Hvordan legge til rette for et godt læringsmiljø, herunder klasseledelse, fysisk og psykososialt miljø
 • Ledelsens betydning for utvikling og forbedring, arbeid med ledelseskapasitet og pedagogisk utvikling
 • Vitenskapelig metode som setter kandidatene i stand til å vurdere den kunnskap og de data som produseres om skoleutvikling
Ferdighetsmål

Etter endt program kan kandidaten:

 • Analysere undervisningskvalitet, læringsmiljø, elevresultater, og ledelseskapasitet, ved egen skole
 • Iverksette og gjennomføre endringsprosesser for å bedre elevenes læring ved egen skole
 • Lede skolen basert på solid metodisk bruk av tilgjengelige data, og bevissthet rundt iboende usikkerhet
Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne løfte frem viktigheten av barn og ungdoms læring og utvikling i diskusjoner om skolens prioriteringer, organisering og arbeidsformer. De skal kunne ha trygghet, kompetanse og vilje til å delta i debatten om skoleutvikling både internt og eksternt.

Kursets innhold
 • Selvevaluering av egen skole
 • Metodisk opplegg for selvevaluering
 • Selvevaluering av ledelseseffektivitet
 • Selvevaluering av undervisning
 • Selvevaluering av elevresultater
 • Innsamling og tilrettelegging av data
 • Lærernes arbeid med elevdata
 • Ledelsens analyse av elevdata
 • Stressmestring og endringsledelse 
 • Strategier og metoder for å skape en arbeidsplass der en selv og andre motiveres av og mestrer store utfordringer og belastninger 
 • Selvevaluering av læringsmiljø
 • Klasseledelse
 • Forventninger til læring
 • Utvikling av sosiale og pedagogiske relasjoner
 • Strategisk utvikling av egen skole
 • Strategi teori
 • Ledelse av strategiske prosesser i egen skole
 • Lærersamarbeid og organisasjonslæring
 • Prinsipper for effektivt lærersamarbeid
 • Lærersamarbeid i praksis
 • Lærernes analyse av egen undervisning
 • Læringsstøtte og undervisningskvalitet
 • Ledelse av endring og kvalitetsutvikling i skoler
 • Presentasjon av handlingsplaner for økt læring i egen skole
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over syv samlinger. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Master of Management program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Som et avsluttende Master of Management program er veiledningstilbudet estimert til totalt 4 timer, fordelt på skriftlige og muntlige tilbakemeldinger kontinuerlig gjennom programmet.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
 • Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.
 • Du har fylt 25 år.
 • Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.
Forkunnskapskrav

Dette er det avsluttende programmet i Executive Master of Management-graden med spesialisering i skoleledelse. Med det er det et krav at deltakere skal ha fullført 60 ECTS innen denne spesialiseringen før opptak til dette programmet.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN51281
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
80Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave, 80 prosent og en individuell 72-timers hjemmeeksamen, 20 prosent. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN51282
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
20Nei72 Time(r)Individuell Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave, 80 prosent og en individuell 72-timers hjemmeeksamen, 20 prosent. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:80
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave, 80 prosent og en individuell 72-timers hjemmeeksamen, 20 prosent. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode:MAN51281
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:20
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave, 80 prosent og en individuell 72-timers hjemmeeksamen, 20 prosent. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode:MAN51282
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 2962/2963100
MAN 3029100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 2962/2963
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3029
Credit reduction:100
Reduction description

Programmet sperrer 100% mot MAN 2962/2963 Skoleutvikling I og MAN 3029 Skoleutvikling II .

Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.