MAN 5127 Terrorisme og terrorbekjempelse

MAN 5127 Terrorisme og terrorbekjempelse

Kurskode: 
MAN 5127
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Nick Sitter
Kursnavn på engelsk: 
Terrorism and Counter-Terrorism
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Sikkerhetsledelse og kulturforståelse, Spesialisering
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et Master of Management-kurs om terrorisme og kontraterrorisme. Kurset tar for seg tre hovedtema: årsaker til terrorisme, strategier for forebygging og bekjempelse av terrorisme, samt analyse av trusler fra både tradisjonelle og nye terroraktører, og mottiltakene. Kurset dekker definisjonen og ulike konseptualiseringer av terrorisme, forskjellige skoler om årsaksforklaringer, og gir en oversikt over strategiene og taktikkene til forskjellige terrorgrupper og soloaktører. Videre tar kurset for seg de ulike strategiene, taktikkene og verktøyene som stater, organisasjoner og firmaer kan bruke for å beskytte seg mot terrorisme. Her legges det vekt på at staters, organisasjoners, og firmaers fortolkning av terrorbildet har stor innvirkning på hvordan de innretter mottiltakene, og hva slags effekt de får.  

Den første delen av kurset tar for seg årsakene og den historiske bakgrunnen til dagens terrorisme, de vanligste strategiene, taktikkene og organisasjonsmodellene på tvers av forskjellige terrortrender over tid, og hvordan terrorens historie påvirker dagens og morgendagens trusselbilde

Den andre delen fokuserer på hvordan dagens terrorgrupper opererer (modus operandi), trusselvurderinger og politiske verktøy i forebygging og bekjempelse av terrorisme.  Hovedtemaer i denne delen er måten terrorgrupper organiserer seg på, terroristers målutvelgelse, måter de skaffer seg våpen på, finansiering, logistikk og typer angrep de gjennomfører (taktikk).

Den tredje delen av kurset dreier fokus over på terrorbekjempelse og tar for seg styrker og svakheter ved de ulike strategiene som stater velger for å forebygge og bekjempe terror og beslektede former for politisk vold, såsom som væpnet opprør.  Opp igjennom terrorismens historie, og forskjellige steder i verden, så har stater i all hovedsak fortolket terrorisme som kriminalitet eller en militær trussel, og de har sett på terrorisme som propaganda og en politisk trussel. Dette har mye å si for hvordan stater organiserer seg for å bekjempe terror, og hvilke statlige organisasjoner som får hovedansvar og lederrollen i kampen mot terrorisme. Kurset problematiserer og stiller spørsmålstegn ved om den gjeldende terrorpolitikken er den beste måten å håndtere problemet på.

Kunnskapsmål

Deltakerne skal kunne tilegne seg kunnskap om helhetlig og koordinert tverrsektoriell tilnærming til sikkerhet, og benytte spesialisert kunnskap om teori og metode i studiet av terrorisme og kontraterrorisme. De skal kunne bruke teori og kunnskap om historiske casestudier til å belyse dagsaktuelle problemstillinger. Deltagerne skal kunne:

 • Tilegne seg kunnskap om rådende teori og debatter om terrorismens årsaker, terrorisme som strategi, samt kontraterrorisme-strategier, fra forskningslitteraturen på feltet.
 • Tilegne seg kunnskap om relevant teori og forskningsmetoder, og om hvordan de kan bruke teori og historiske casestudier til å analysere styrkene og svakhetene ved ulike strategier og taktikker i bekjempelsen av terrorisme.
 • Tilegne seg kunnskap om hvordan kunne skaffe til veie og bruke ny kunnskap om terrorhendelser og trender, både fra forskning og tankesmier, nasjonalt og internasjonalt, offentlige dokumenter, media og primærkilder (propagandaen til ekstremister og terrorister).
 • Tilegne seg kunnskap om hvordan vi kan bruke data fra åpne kilder i trusselvurderinger, som igjen skal danne grunnlag for policy-anbefalinger rettet mot sikkerhetshåndteringen til stater, organisasjoner og firmaer.  
Ferdighetsmål

Programmet er utviklet med sikte på å bedre deltakernes evne til å analysere og vurdere komplekse situasjoner, og ta taktiske, operative og strategiske beslutninger i samhandling på tvers av profesjoner, sektorer og fagmiljøer. Kurset er utformet på en slik måte at det skal gi deltagerne verktøy og rammeverk for å analysere terrorisme. Det skal også gi grunnlag for å bidra til å utforme bærekraftige og effektive mottiltak og policyer, nasjonalt og globalt, både mot konvensjonelle, sammensatte (hybride), og cyber-trusler.  Deltagerne skal settes i stand til å kritisk kunne vurdere både forsknings- og policydebatter på terrorfeltet, både når det gjelder spørsmål knyttet til informasjon og data, forskningsmetoder, og praktisk bruk av innsikter fra forskningen. Gjennom å arbeide selvstendig, basert på åpne kilder, og i tråd med gjeldende etiske retningslinjer, skal deltagerne settes i stand til å kunne:

 • Analysere betingelsene for framveksten av ulike terrorgrupper og strategiene de velger.
 • Analysere framveksten og utviklingen av både spesifikke og mer generelle terrortrusler, inkludert terroristenes målsettinger, ressurser, strategier og taktikker.
 • Analysere behovet for å benytte seg av ulike typer virkemidler i forebygging og bekjempelse av terrorisme.
 • Evaluere og vurdere ulike policy-verktøy i bekjempelsen av terrorisme, deriblant ulike typer risikohåndtering.
 • Analysere, vurdere og bidra til å utvikle planverk for krisehåndtering.
 • Anvende kunnskap og analyse for å skrive trusselvurderinger
Generell kompetanse

Deltakerne skal kunne styrke sin kompetanse når det gjelder å bidra i beslutningsprosesser både i nasjonal og internasjonal kontekst, og å lede andre mennesker på en selvstendig og reflekterende måte. Etter at kurset er gjennomført skal deltagerne være i stand til å, på en selvstendig og kritisk måte, kunne analysere relevant forskning, policy og etiske spørsmål knyttet til terrorisme og kontraterror, samt:

 • Kunne ta selvstendige avgjørelser og bidra til beslutningsprosesser hvor spørsmål knyttet til sikkerhet og risikohåndtering står sentralt.
 • Ta ansvar og lede andre på en selvstendig, etisk og gjennomtenkt måte.
 • Tenke kritisk rundt (basert på både teoretisk og empirisk kunnskap om terrorisme og kontraterrorisme): vurderinger av ulike former for terrorisme, i hvilken grad terrorgrupper når sine mål, graden av alvorlighet knyttet til forskjellige terrortrusler, hva slags type trussel terrorisme utgjør mot demokratier, og de forventede konsekvensene av ulike kontraterror-strategier, og gjennom dette bidra til evaluering av kontraterror-policy og innovasjon på området.
 • Kommunisere med forskere, beslutningstakere og offentligheten for å på den måten bidra til offentlige debatter om terrorisme og kontraterrorisme, og på selvstendig vis oppdatere egen kunnskap på feltet i lys av endringer i trusselbildet og nye trusler.
Kursets innhold

Modul 1: Årsaker til og konsekvenser av terrorisme

 • Typer terrorisme
 • Terroristers strategier
 • Terrorisme i det 20nde århundre: Venstre og høyreekstremisme, nasjonal og religiøs terrorisme 
 • Dagens og morgendagens terrorisme, med fokus på islamistiske og høyreekstreme terroraktører

Modul 2: Trusselvurdering

 • Trusselanalyse
 • Terroristers modus operandi (taktikker og målutvelgelse)
 • Terroristers organisering, finansiering og våpen
 • Terrortrusselen mot Europa

Modul 3: Kontraterrorismen og dens konsekvenser

 • Typer kontraterror-strategier
 • Dilemmaer knyttet til kontraterrorisme i demokratier
 • Kontraterrorismens verktøy
 • Hvordan terrorkampanjer ender
 • Dagens og morgendagens kontraterror
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset går over tre moduler.

 Deltagerne må belage seg på en arbeidsmengde tilsvarende 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen foregår over tre kursmoduler bestående av tre 8-timers dager, som utgjør omtrent 75 undervisningstimer totalt. I tillegg må studentene planlegge for kunne å ha minst en studiedag per uke og noe ekstra tid satt av til kursoppgaven.

Merk at selv om oppmøte ikke er obligatorisk i alle kurs, så har studentene selv ansvar for å skaffe til veie informasjon som har blitt delt av foreleserne gjennom undervisningen, men som ikke er tilgjengelig via kursets webside, Its Learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Begge eksamener må bestås for å fullføre kurset.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Du har fylt 25 år. Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring. (2 års relevant yrkeserfaring gjelder for Forsvarets personell)

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
MAN 51271
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Eksamenskode: 
MAN 51272
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers individuell hjemmeeksamen.
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Forberedelse til undervisning
75 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
151 Time(r)
Undervisning
75
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.