MAN 5118 Helseledelse

MAN 5118 Helseledelse

Kurskode: 
MAN 5118
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Bjørn Erik Mørk
Kursnavn på engelsk: 
Healthcare Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
MAN 5119
2022 Høst
MAN 5120
2023 Vår
Introduksjon

Programmet i helseledelse skal bidra til å utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenestene, som kan håndtere sektorens omfattende behov for endring, utvikling og innovasjon. Gitt de økende utfordringene til ledelse i helse- og omsorgstjenester er det behov for lederutdanning med fokus på utvikling av handlingskompetanse. I dette studiet skal studentene utvikle kompetanse til å gjennomføre vanskelige prioriteringer i spenningsfeltene mellom fag, ressurser og politikk, og til å praktisere ledelse og styring slik at man når sine mål om kvalitet for brukerne og samtidig effektiv ressursutnyttelse. Gjennom programmet får deltakerne god forståelse for utvikling av "pasientens helsetjeneste" og hvordan samarbeid med brukere, pårørende, nærmiljø, frivillige og næringsliv mv. kan styrke helse- og omsorgstjenesten.

Kunnskapsmål

Deltakerne skal tilegne seg forskningsbasert kunnskap om sentrale og nye teorier og modeller for ledelse, organisering, endring og innovasjon, med særlig fokus på ledelse og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten.

I tillegg skal deltakerne:
- tilegne seg avansert kunnskap om sammenhengen mellom organisering og bruker-, relasjons- og resultat-orientert ledelse.
- tilegne seg avansert kunnskap om analyse og metode for kompetansestyring og -utvikling.
- tilegne seg inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestenes rammebetingelser, og hvordan disse påvirker utøvelse av ledelse.
- forstå samspillet mellom økonomistyring og arbeid med henholdsvis kvalitet, effektivitet, endring og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten.

 

Ferdighetsmål

Deltakerne skal:
- lære seg å gjenkjenne ledelsesfaglige utfordringer og anvende nyere forskningsbaserte perspektiver, modeller og verktøy til å identifisere, utvikle og utnytte sitt handlingsrom.
- kunne gjennomføre et selvstendig og kunnskapsbasert innovasjons- og utviklingsarbeid i egen virksomhet.
- kunne tilrettelegge for læring og kompetanseutvikling i daglig praksis, herunder tilrettelegge prosesser for den enkelte medarbeider og for teamet som helhet, basert på nyere forskningsbasert kunnskap og metodikk.
- styrke sine ferdigheter til å anvende nyere kunnskap om motiverende og medskapende ledelse av kunnskapsarbeidere, herunder brukerorientering og tverrfaglig samarbeid.
- styrke sine ferdigheter i samhandlingsorientert ledelse på tvers av virksomheter og fag, i henhold til avansert kunnskap om organisering av samhandling.

Generell kompetanse

Deltakerne skal være i stand til å
- reflektere kritisk omkring egne ledelsesferdigheter; både styrker og utviklingspotensial.
- reflektere over hvordan kunnskapsbasert (verdibasert, relasjons- og endringsorientert) ledelse kan bidra til motivasjon, trivsel og effektivitet.
- utfordre og stimulere et profesjonsbasert system til innovasjon, med utgangspunkt i brukerorientering og ledelsesfaglig kunnskap.
- analysere, drøfte og balansere forholdet mellom lojalitet og mandat på den ene siden, og handlingsrom og lokale utfordringer på den andre.
- analysere og reflektere over egen og medarbeideres ledelse i lys av forholdet mellom organisasjon, faglighet, etiske og juridiske hensyn og brukernes behov og ønsker.

Kursets innhold

Programmet består av seks tematisk organiserte moduler, og og tematiseringen av helse- og omsorgssektorens utfordringer binder temaene sammen på tvers av modulene.
Modul 1: Ledelse og tjenesteutvikling i helse og omsorg
Modul 2: Kompetanseutvikling, mestring og kontinuerlig forbedring
Modul 3:Organisering, digitalisering og samarbeid
Modul 4: Innovasjon og tjenestedesign
Modul 5: Forvaltning, pasientsikkerhet og kvalitet
Modul 6: Helseøkonomi, styring og forbedring

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over seks samlinger, totalt ca. 150 timer. 

Det blir gitt minimum fire veiledningstimer per prosjektoppgave, i tillegg til deling og veiledning i plenum og grupper relatert til undervisningstemaene modulene. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning.  

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesningene, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/It's learning eller annet kursmateriell.

 

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset sperrer mot MAN 3068/3069/3070/3071 Organisasjon og ledelse i kommunale helse – og sosialtjenester og MAN 3160/3161/3162/3163 Helseledelse.

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.
Eksamenskode: 
MAN 51181
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode: 
MAN 51182
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 3160/3161/3162/3163100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 3160/3161/3162/3163
Credit reduction:100
Reduction description

Programmet  MAN 5118 sperrer 100% mot programmet versjon av MAN 5118, MAN 3160/3161/3162/3163 Helseledelse.

Update: The Programme Committee Executive 08.06.22, 42/22 – IV Assessment of academic overlap between courses Deans decision: Dean Executive approves the assessment of course overlap and concludes that this revised assessment is valid. There is no overlap between MAN 3068, MAN 5118 and MAN 5170. Proposed decision should be valid from the academic year of 2019/2020.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Eksamen
150 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med individuell hjemmeeksamen, 72 timer.
Forberedelse til undervisning
76 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
400 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.