MAN 5045 PR-ledelse og strategisk kommunikasjon

MAN 5045 PR-ledelse og strategisk kommunikasjon

Kurskode: 
MAN 5045
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Tor Bang
Alexander Buhmann
Emnenavn på engelsk: 
PR-Management and Strategic Communication
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5046 - 1. semester
MAN 5047 - 2. semester
Introduksjon

Organisasjoner er avhengige av kommunikasjon som overlevelsesstrategi, det være seg internt, med sine ansatte og eiere, og med et relevant spektrum av eksterne interessenter. Behovet for velutdannede og dyktige kommunikasjonsmedarbeidere innen PR og strategisk kommunikasjon har aldri vært større enn nå. Rask utvikling i medieteknologi, smidige forretningsmodeller, og nye interessentkrav om bærekraft og åpenhet, skjerper kravet for kommunikasjonsfolk. Mange utøvere har bakgrunn fra andre fagfelt enn PR, som mediestudier, journalistikk, markedsføring eller humaniora. I komplekse omgivelser kan praktisk erfaring uten feltspesifikk kunnskap vise seg utilstrekkelig. Moderne kommunikasjonsutøvere må ha innsikt i strategisk ledelse, organisasjonsteori, relasjonsledelse, psykologi og samfunnsvitenskap. I tillegg, for å utføre ledelsesansvar, må utøvere også forstå forskningsprosesser, strategiske analyser og hvordan man implementerer strategier.

Dette programmet gir studenter innsikt i ledelse og praktisering av PR og strategisk kommunikasjon. Det legger grunn for at kandidater skal kunne få innsikt i planlegging og iverksettelse av kampanjer, utforme meldinger, velge taktikk, legge planer for, og håndtere kriser, og evaluering av tradisjonelle og digitale kommunikasjonsaktiviteter.

Med kompetanse fra dette programmet kan kandidater påta seg ansvar for strategisk kommunikasjon og PR i selskaper, statlige organisasjoner, ideelle organisasjoner, annen offentlig eller privat sektor, og i kommunikasjonsbyråer.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

 • Kandidatene skal etter programmet kunne dokumentere og demonstrere innsikt i de teoretiske feltene PR og strategisk kommunikasjon. Slik innsikt skal kunne manifestere seg i:
 • Bred, og dyp kunnskap om PR og strategisk kommunikasjon; fagets historie og utvikling, dets etiske normer og juridiske regelverk, dets forankring i organisasjons- og næringsliv, dets anvendelsesområde i samfunnet, dets iboende potensial
 • Kunnskap om strategiske prosesser
 • Forståelse for metodevalg; kunne forklare, tolke og demonstrere forståelse for optimalisering av avansert teori i PR og strategisk kommunikasjon
 • Kunne fortolke, tilpasse og anvende modeller for PR-ledelse og strategisk kommunikasjon
 • Kunne indentifisere organisasjoners styrker, svakheter, trusler og muligheter i strategisk kommunikasjon
 • Kunne indentifisere og analysere delprosjekter, sammenligne og sette sammen til en helhetlig PR-plan, eller strategisk kommunikasjonsplan
 • Kunne organisere og oppsummere en organisasjons kommunikative innsikt
 • Kunne trekke konklusjoner basert på en strategisk kommunikasjonsutredning, anvende og generalisere slik innsikt
 • Være i stand til å drøfte metodevalg, kritisere og bedømme slike valg, og konkludere på slik innsikt
 • har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i det området kandidaten utvikler sin masteroppgave på

 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige eller kunstfaglige teori og metoder

 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdighetsmål
 • Kunne identifisere, være oppmerksom på og registrere muligheter for å bidra til en organisasjons utvikling ved hjelp strategisk kommunikasjon og PR
 • Kunne forberede, utvikle og implementere handlingsplaner for en organisasjons strategiske kommunikasjonsbehov
 • Utvikle og demonstrere selvstendighet og faglig selvsikkerhet
 • Demonstrere evne til å koordinere, sammenfatte og implementere strategiske kommunikasjonsplaner
 • Evaluere målbare, spuriøse og tilfeldige effekter av strategisk kommunikasjon og PR
 • Kunne fornye, videreutvikle, improvisere over, og mestre en organisasjons behov for strategiske kommunikasjonstiltak og PR
Generell kompetanse
 • Være klar over og opptatt av fagfeltets plass og stilling i samfunnet
 • Som ansvarlig for en organisasjons kommunikasjonsstrategi og/eller PR, erkjenne ansvar for egen organisasjon
 • Erkjenne etiske utfordringer og forplikte seg på bransjens etiske normer
 • Erkjenne et bransjeansvar
 • Identifisere og erkjenne seg med et system av forpliktende bransjenormer, bransjeverdier og samfunnsverdier
 • Kunne veie hensyn mot hverandre og prioritere betydningen av slike verdier
 • Utvise holdninger, praktisere en kommunikasjon og vise atferd i samsvar med organisasjonens, bransjens og samfunnets verdisystemer
Kursets innhold
 • PR-fagets historie
 • Etiske utfordringer og diskusjoner
 • Ytringsfrihet: normativt, deskriptivt, og begrensninge
 • Teoretisk underbygging av PR
 • Publikum, interessenter: publikumssosiologi
 • Perspektiver på meldinger og tekster
   

   PR-prosessen:

 • Formativ forskning, omverdensanalyse og håndtering av vanskelige situasjoner
 • Strategi og taktikk
 • Evaluering av PR      

  Spesielle emner:

 • Kundeforhold og markeds-PR
 • Krisekommunikasjon
 • Intern kommunikasjon
 • Offentlige saker og lobbyarbeid

Praktisering av PR

 • Offentlig sektor
 • Privat sektor
 • Nonprofit
 • Frivillige organisasjoner

Digital utvikling

Globale utfordringer i PR / strategisk kommunikasjon

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer. Deler av undervisningen kan foregå på engelsk.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 48 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre programmer.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Modul 3  vil bli gitt på Georgetown University, Washington, D.C.

Reise og opphold er ikke inkludert i programavgiften.

 

Oversikt over modulene:

Modul 1: PR og strategisk kommunikasjon

Formål
Denne innledende modulen skal gi deltakerne nødvendig kunnskap om definisjon og forståelse av PR, PR-fagets historiske utvikling, dets grunnleggende teorisett, PR-prosessen og PRs rolle i en organisasjons integrerte kommunikasjon. Det vil også ta opp rollen som kommunikasjonsutøver og avdeling innen organisasjoner.
 

Modulbeskrivelse
I tillegg til å ha de tekniske ferdighetene som PR-faget krever, må kommunikasjonsutøvere mestre teorier og metoder som bidrar til PR som har en strategisk funksjon for organisasjonen. De må kunne se hvilken rolle PR kan spille i samspillet med andre områder av bedriften slik at organisasjonen kan nå de målene den har definert. De må også være oppmerksomme på kommunikasjonens egnethet for å sikre effektiviteten av funksjonen i organisasjonen.

 

Emneoversikt

• PRs historiske røtter, internasjonalt og i Norge

• Juridiske problemstillinger
Etiske problemstillinger

• Kommunikasjonens rolle i organisasjoner og dens bidrag til verdiskaping

• Strategisk tilpasning

• Teoretisk grunnlag for feltet

• Introduksjon til PR-prosessen

• Hva utgjør delmålfremragende ?

• Kommunikasjonsstyring og ledelsesrådgivning

 

Modul 2: Strategisk kommunikasjonsplanlegging og beslutningstaking

Formål
Modulen tar sikte på å gi deltakerne innsikt i strategisk tilnærming til PR. Denne kunnskapen vil gjøre det mulig for deltakerne å utvikle kommunikasjonsplaner basert på empirisk kunnskap og å ta bedre beslutninger når det gjelder målretting, utforming av meldinger og valg av media. Denne modulen vil også introdusere studenter til beste praksis i vurdering / evaluering av kommunikasjon.

Kort beskrivelse
Modulen vil gå i dybden i de sentrale prosessene for kommunikasjonsplanlegging som gir utøvere grunnlaget for å forklare og ta beslutninger. Måling og evaluering av fortjente og kjøpte medier vil bli diskutert ved hjelp av internasjonalt anerkjente rammer og metoder. Mediene representerer en sentral komponent i organisasjoners omgivelser. For å kunne håndtere forholdet til media på en rasjonell måte, må vi kjenne til vi hvilken rolle de ulike mediene har i samfunnet, deres funksjon og hvordan journalister tenker og arbeider.

Emneoversikt

• Formativ forskning med vekt på: miljøskanning, problemstillinger, interessentanalyse

• Innstilling av mål og delmål

• Retorikk, meldingsramme

• Kanaler og medievalg; eid, opptjent, delt og betalt media

• Kommunikasjonsmåling og evaluering

• Medierelasjoner
 

Modul 3: Georgetown University, Washington, D.C.: Omdømme, Corporate Branding, Public Affairs

Formål
Formålet med denne modellen er å presenter deltakere for spesialiserte områder der PR-utøvere kan bidra til eller ta ansvar for organisasjoner.

Kort beskrivelse
Innenfor PR-utøvelse er det spesialisert arbeid som kan utføres av enkeltpersoner som er eksperter på disse områdene. Større organisasjoner kan til og med ha en dedikert funksjon eller avdeling som er ansvarlig for slike oppgaver. Hvert av disse spesielle områdene er generelt gjenstand for omfattende forskning og forespørsel som omhandles i artikler og håndbøker. Kunnskap om slike roller og hvordan man sorterer gjennom den store informasjonen er avgjørende for vellykket utøvelse av slik virksomhet.

Emneoversikt

• Kundeforhold og markedskommunikasjon

• Krisekommunikasjon

• Intern kommunikasjon

• Offentlige saker og lobbyvirksomhet (Norge, Europa)

Modul 4: Spesialiserte områder av PR

Formål
Omdømme er anerkjent som en av de viktigste aktiva, og immaterielle verdier, i en organisasjon. Et omdømmes kompleksitet blir ofte ikke forstått optimalt, og organisasjoner kan derfor sette seg i fare. Denne modulen gir en grunnleggende forståelse av prinsipper bak omdømme og hvordan det brukes til å bygge bedriftens merkevare med flere interessenter. Begrepet «corporate»  forstås i videste forstand for å representere enhver type organisasjon.

«Public affairs» hjelper organisasjoner å holde seg oppdatert med sine interessenter og med omgivelsenes forventninger. Lobbyisme er metoder som en organisasjon kan bruke for å komme til orde og øve innflytelse over samfunnsspørsmål.

Kort beskrivelse
Denne modulen fokuserer på identitet, bilde og omdømme og samspillet mellom disse konseptene. Det omfatter omdømmerisiko og dets kilder og forbinder omdømme bygging med corporate branding og kommunikasjon. Modulen tar også opp ulike måleinstrumenter knyttet til identitet, bilde og omdømme, hvordan organisasjoner interagerer med og øver innflytelse i sin samtid og overfor sine omgivelser.

Emneoversikt

 • Kundeforhold og markedskommunikasjon
 • Intern kommunikasjon
 • Offentlige saker og lobbyvirksomhet (Norge, Europa)
 • PR i offentlig sektor
 • Politisk PR
 • PR i privat sektor
 • PR i non-profit, frivillige organisasjoner og NGOs

Modul 5: Tidens praksis og fremtidige utfordringer                

Formål
Formålet med denne modulen er å gi studentene innblikk i hvordan PR og strategisk kommunikasjon praktiseres i ulike typer organisasjoner. Modulen skal også gi innsikt i dagens og fremtidige utfordringer for strategisk kommunikasjon og PR.

Kort beskrivelse
Denne modulen belyser hvordan PR / strategisk kommunikasjon praktiseres i ulike sektorer med ulike mål og delmål, ulike interessenter og ulike formål. Dette vil bli gjort gjennom en rekke gjestelærere som vil dele sine erfaringer og utfordringer. "Hot topics" som visuelt innhold, som omhandler falske nyheter, mobilteknologi og sosiale medier påvirker også.
 

Emneoversikt

 • Krisekommunikasjon
 • Håndtere nye utfordringer for PR i den digitale verden»

Med forbehold om endringer
 

 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50451
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50452
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei48 Time(r)Individuell Individuell 48 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50451
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:Individuell 48 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50452
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.