MAN 5042 Anvendt økonomi og ledelse

MAN 5042 Anvendt økonomi og ledelse

Kurskode: 
MAN 5042
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Anders Tveit
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5043 - 1. semester
MAN 5044 - 2. semester
Introduksjon

Dette masterprogrammet gir deltakerne økonomisk forståelse på mange plan. Fra globale tema som økonomisk velstand og utvikling via hvordan markedsøkonomier virker til analyser av bedrifters regnskap og investeringer. Deltakerne vil også utvikle sine skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner med tanke på større gjennomslagskraft.   

Tidligere studenter har brukt ord som lærerikt, morsomt, engasjerende og interessant for å beskrive programmet. Grunnen er at nyttige, anvendbare kunnskaper innen økonomi og historie er plukket ut. Disse presenteres i et pedagogisk opplegg hvor målet er at deltakerne skal utnytte sine erfaringer, oppleve et godt læringsmiljø og gjennom det oppnå mestring og læring.

Programmet passer for de som ønsker en innføring og for de som ønsker å friske opp kunnskaper innen økonomi og historie. Målet er å gi deltakerne tyngden de trenger til å jobbe med det de vil.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført program skal deltakerne ha inngående kunnskap om økonomi og historie. 

Konkretisert:

-          Forklare hvordan pris- og produksjonsutvikling kan beskrives som en følge av markedsmekanismer.

-          Gjøre rede for hvorfor kunnskap om nasjonalregnskap er avgjørende for å beskrive et lands økonomi og hvordan det danner grunnlag for makroøkonomiske analyser av økonomisk struktur, utvikling og konjunkturbevegelser.

-          Klassifisere årsaker til ulikhet og økonomisk vekst. 

-          Presentere Keynesiansk teori og modeller så som AD-AS modellen.

-          Beskrive finanspolitiske mål og virkemidler.

-          Eksemplifisere hvilken betydning mål har for effekter av pengepolitikk.

-          Identifisere forskjellige markedsformer.

-          Redegjøre for årsaker till markedsreguleringer.

 

-          Presentere hovedtrekk i utvikling av den globale økonomien de siste 200 årene. 

-          Gjøre rede for sentrale kjennetegn ved den industrielle revolusjon.

-          Beskrive «Standardmodellen for vekst» slik den presenteres i litteraturen.

-          Klassifisere hovedtrekk i utviklingen av velstandsforskjellene mellom land og internt i land de siste 200 år.

-          Forklare begrepet økonomisk globalisering.

 

-          Kunne forklare sentrale bedriftsøkonomiske begrep så som nåverdi, internrente, totalkapital og egenkapitalrentabilitet.

-          Kunne sette opp selvkost- og dekningsbidragskalkyler.

-          Beregne nullpunktsomsetning og sikkerhetsmarginer.

-          Strukturere flerperiodisk informasjon slik at den egner seg som input til prosjektanalyser.

Ferdighetsmål

Etter gjennomført program skal deltakerne kunne analysere dagsaktuelle nasjonale og internasjonale problemstillinger ved hjelp av økonomisk teori og historisk kunnskap. 

Konkretisert:

-          Drøfte årsaker til utvikling i markedsøkonomier.

-          Bedømme nasjonalregnskapsstatistikk med tanke på analyser av økonomisk struktur, utvikling og konjunkturbevegelser.

-          Analysere faktorers betydning for økonomisk vekst og ulikhet mellom land og innen land. 

-          Diskutere sider ved konjunktursvingninger ved hjelp av Keynesiansk teori og modeller så som AD-AS modellen.

-          Anbefale finanspolitiske strategier og bedømme effekter av underskudd.

-          Sammenlikne pengepolitiske mål og virkemiddelbruk.

-          Analysere hvilken betydningen grad av markedsmakt har for pris, kvalitet og tilgjengelighet.

-          Forsvare markedsregulerende tiltak overfor naturlige monopoler og for å ivareta miljøhensyn med tanke på bedre økonomisk bærekraft.

 

-          Analysere årsaker til hvorfor den industrielle revolusjon kom først til Storbritannia.

-          Diskutere ulik velstandsutvikling i ulike regioner ved hjelp av «standardmodellen for vekst».

-          Drøfte sammenhengen mellom økonomisk globalisering og ulikhet i velstand mellom og internt i land.

-          Drøfte i hvilken grad historisk kunnskap kan anvendes med tanke på dagens utfordringer knyttet til økonomisk globalisering.

-          Anvende historisk kunnskap om internasjonal økonomisk utvikling til å reflektere over vilkårene for utviklingen av en bærekraftig internasjonal økonomi i fremtiden.

-          Kritisk reflektere rundt hvordan teorier om sosiale fenomener blir utformet, utfordret og videreutviklet, inkludert hvordan ulikheter i metodisk innfallsvinkel kan påvirke forståelsen av sosiale prosesser i nåtid og i fortid.

 

-          Basert på regnskapsanalyse kunne drøfte hvordan et selskap kan bedre sin lønnsomhet og likviditet.

-          Presentere analyser av et selskaps likviditet, soliditet, rentabilitet og effektivitet basert på et offisielt årsregnskap.

-          Analysere hvorvidt et prosjekt er lønnsomt basert på internrente- og nåverdimetoden.

Generell kompetanse

Konkretisert:

-          Planlegge, strukturere og skrive analytiske tekster. Herunder kunne strukturere og formulere faglige resonnement basert på kritisk analyse av eksisterende litteratur samt nasjonale og internasjonale data- og informasjonskilder.

-       Tolke og formidle økonomiske og historiske problemstillinger til både spesialister og legfolk.

Kursets innhold

Global økonomi: Hvordan måler vi et lands resultater? Hvilke faktorer er viktig for økonomisk vekst? Hvordan kan økonomisk politikk brukes å bedre levestandarden?  

 

Økonomi i et historisk perspektiv: Hvorfor er noen land rike og andre fattige? Er de økonomiske forskjellene mellom folk større i dag enn de var tidligere? Hvordan vokste dagens globale økonomi fram – og hva kan skje med den i framtiden?

 

Bedrifters struktur og markedssituasjon: Hvilken betydning har bedrifters kostnadsstruktur? Hvilke forhold tar bedriftsledere hensyn til når de fatter sine økonomiske beslutninger? Hvilken betydning har konkurransesituasjonen? Hvorfor kan lønnsomhet for et land være forskjellig fra bedriftsøkonomisk lønnsomhet?

 

Bedriftsøkonomisk analyse: Hvilke ferdigheter og kunnskaper innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger er avgjørende? Hvordan analysere bedrifters regnskap og investeringer?

 

Anvendt økonomi og ledelse: Hvordan tenke holistisk? Hvordan kan økonomisk forståelse gjøre at vi fatter beslutninger som er i samsvar med viktige utviklingstrekk i økonomien?

Undervisnings- og læringsaktiviteter

I programmet kombineres samlinger med nettstudier. Antall samlinger er seks, fordelt over to semestre, totalt ca. 150 timer.

Prosjektoppgaven som teller 60 % av totalkarakteren, startes opp på første samling og utvikles gjennom innleveringer og tilbakemeldinger. I denne kommunikasjonen benyttes læringsplattform og videokonferanser. Arbeidene kan forbedres så lenge programmet pågår.

I forkant av samlingene blir introduksjoner lagt ut. Dette kan være videoer eller annet materiell. Målet er å forberede deltakerne på samlingens tema. Etter hver samling er det en videokonferanse hvor det gis generelle tilbakemeldinger på innleverte oppgaver. Videokonferansene blir også filmet. For at deltakerne skal kunne planlegge studiehverdagen beskrives oppgaver knyttet til samlingenes tema, i prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Programmet avsluttes med en individuell 3 timers skoleeksamen som teller 40 %.
Begge eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Generelt kan det forventes rådgivende veiledning, ikke evaluerende. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Dataverktøy

Microsoft Office pakken, Adobe Connect, Purehelp (Business Search Engine) samt nasjonale og internasjonale data- og informasjonskilder, inkludert Statistisk Sentralbyrå, Verdensbanken, Gapminder, The Economist og Our World in Data.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50421
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50422
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Ja3 Time(r)
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
Individuell Individuell 3 timers skriftlig eksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50421
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Individuell 3 timers skriftlig eksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50422
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.