MAN 5018 Teamledelse

MAN 5018 Teamledelse

Kurskode: 
MAN 5018
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Donatella De Paoli
Trond Kjærstad
Kursnavn på engelsk: 
Team Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5019 - 1. semester
MAN 5020 - 2. semester
Introduksjon

Programmet Teamledelse handler om hvordan du oppnår resultater med team som arbeidsform og ledelsestilnærming. Team betyr å arbeide flatere, tverrfaglig, mer fleksibelt, resultatorientert og involverende. Team betyr å jobbe gjennom andre med andre. Team betyr også muligheten til å realisere seg ved å lære og samarbeide i samspill med andre. I et digitalisert og kunnskapsbasert arbeidsliv har team fått en fornyet oppmerksomhet fordi det er arbeidsformen som egner seg best. Prestasjoner, kunnskapsledelse, kreativitet og innovasjon, beslutninger og prosesser er basis for programmet. Vi henvender oss til deltagere og ledere av team fra ulike bransjer og organisasjoner, der team brukes som organiseringsprinsipp for kundeorientering, som utvikling av prosjekt, som middel til endring og innovasjon, som forbedring av arbeidsmiljø eller utvikling av kunnskapsbaserte miljøer mm.
I dette programmet vil du lære om hva som skaper gode prestasjoner i team og hvordan mennesker ledes i ulike typer team prosesser. Vi baserer oss på den etablerte forskningen om arbeidsgrupper og -team, men fornyer perspektivene ved impulser fra psykologi, nyere ledelsesteorier, humanistiske fag og kunst.
Du vil lære teorier for teamorganisering, teamprestasjoner og prosesser og måter å håndtere og lede ulike prosesser i team. Kurset har fem hovedtema, som utgangspunkt for hver samling.

Kunnskapsmål
 • Innsikt i grunnleggende gruppe- og teamteori i en større organisasjonsteoretisk sammenheng
 • Kunne identifisere ulike former for team, med spesialisert kunnskap om når team er hensiktsmessig som organiseringsform
 • Kunnskap om mellommenneskelige faktorer som hemmer og fremmer beslutninger og nytenkning i grupper
 • Inngående kunnskap om utfordringene ved å lede og motivere kunnskapsarbeidere i team
 • Kunnskap om hvordan digital kommunikasjon og virtuell teknologi påvirker teamdynamikk
 • Spesialisert kunnskap om spesielle utfordringer for lederteam
Ferdighetsmål
 • Kunne gjennomføre prestasjonsforbedringer i og av team basert på forskningsbasert kunnskap
 • Kunne anvende forskningsbasert teamteori for å lede ulike former for team
 • Kunne forbedre samspillet i team, spesielt gjennom trening i konflikthåndtering og ledelse av kreative prosesser
 • Videreutvikle og lede eget team med hensiktsmessige verktøy og tilnærminger
 • Kunne håndtere teammøter og lederteammøter på mer effektive måter
 • Kunne fortolke praktiske teamproblemstillinger analytisk gjennom cases fra samtid, historie og kulturelle uttrykk
Generell kompetanse
 • Oppnå et helhetsperspektiv på teamteori i relasjon til det generelle organisasjonsfaget
 • Oppnå dyp innsikt og forståelse for arbeid og prosesser i team
 • Tilegne seg en forståelse av ens egen rolle i team, både som deltager og leder
Kursets innhold

1. samling - Prestasjoner i team
2. samling - Ledelse av kunnskapsteam i en digital tid
3. samling - Kreativitet i team - Studie tur til Barcelona
4. samling - Leder- og beslutningsteam
5. samling - Prosesser i team

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1. samling - Prestasjoner i team
Delmål
Samlingen presenterer sentrale teorier og problemstillinger innenfor teamorganisering og - utvikling, samt gir en grunnleggende forståelse av hva som er grunnlaget for teamprestasjoner og intervensjoner for å bedre disse.

Emneoversikt
team som arbeidsform, arbeidsgrupper vs. team
team fra et organisasjonsperspektiv
teamklassifikasjon / teamet i lys av organisatorisk praksis og lederskapsutøvelse
teamprestasjoner og synergier
forskjellighet i teamet - teamroller
teamledelse i forhold til tradisjonell lederrolle
status på teamforskning og vanlige ”teamverktøy”
intervensjonsstrategier for optimalisering av teamets arbeid

2. samling - Ledelse av kunnskapsteam i en digital tid
Delmål
Samlingen vil gi en oversikt av relevante teorier og perspektiver på teamledelse av høykompetente medarbeidere, samt ledelse av disse i en digital tid. Samlingen vil fokusere på utfordringer og tilsvarende lederperspektiver som bør anvendes.

Emneoversikt
teamarbeid i profesjonelle organisasjoner og typer kunnskapsteam
ledelse av team i en digital tid -virtuelle team mm
profesjonalisering, kollektivisme vs. individualisme
skyggen - personlig destruktivitet i teamarbeid
kunnskapsledelse: selvledelse, samledelse og primadonnaledelse
læring i team
konflikt og konfliktledelse
verktøy for teamutvikling

3. samling - Kreativitet i team
Delmål

Samlingen gir forståelse for hvordan kreativitet, nyskapning og innovasjon kan utvikles i team. Kommunikasjon påvirker teamets felles forståelse og forestillingsverden. Vi vil være opptatt av kommunikasjon og hvilke prosesser, omgivelser, improvisasjoner, teknikker og metaforer som stimulerer kreativitet i team. Denne samlingen vil bli holdt i Barcelona- en by kjent for entreprenørskap og kreativitet.

Emneoversikt
kreativitet og innovasjon i team
prosesser som hemmer og fremmer kreativitet
hverdagskreativitet
bruk av metaforer i kreative prosesser
kunst og estetikk i kreative prosesser
stedets betydning som inspirasjon til kreativitet

4. samling - Ledergrupper- og beslutningsteam
Delmål

Formålet med denne samlingen er å gi deltagerne innsikt om utfordringene som leder- og beslutningsteam står ovenfor, samt å gi deltagerne kompetanse til å forbedre beslutningstagning i egne team eller lederteam, samt å coache slike team.

Emneoversikt
lederteamet, et reelt team eller et pseudo-team?
beslutninger og beslutningsprosesser i team
problemstillinger som krever teamarbeid i ledergrupper
sammensetning av leder- og beslutningsteam
lojalitetsstrid og tillitsbrudd i ledergrupper
konflikter i ledergrupper

5. samling: Prosesser i team

Delmål:
Samlingen skal gi en dypere forståelse av den interne dynamikken i team, og den sentrale betydningen dette har for teamprestasjoner. Vi utforsker paradokset som oppstår i ekte teamarbeid, hvor gjensidig avhengighet både er en forutsetning for å lykkes og en av de viktigste betingelsene for konflikt og manglende tillit.

Emneoversikt:

betydningen av fokusert kommunikasjon
utnyttelse av gruppens mangfold
tillitens betydning i team
konflikt og konfliktledelse
kontinuerlig teamlæring

 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50181
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50182
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.