MAN 5006 Endringsledelse

MAN 5006 Endringsledelse

Kurskode: 
MAN 5006
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Program of study: 
Executive Master of Management
Kursansvarlig: 
Helene Loe Colman
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5007 - 1. semester
MAN 5008 - 2. semester
Introduksjon

Virksomheter i de fleste bransjer og sektorer vil før eller senere stå overfor nye krav. Endret forståelse av virksomhetens situasjon og oppgaver, nye handlingsmønstre, strukturer og systemer vil måtte gjennomsyre organisasjonen om man skal begi seg ut på en ny kurs. Dette setter helt klart nye og endrede krav til lederrollen.

Den grunnleggende idéen er at det er mer å vinne på å bedre implementeringsevnen i organisasjonen, enn det er å bedre planleggings- og utredningsevnen. Programmet vektlegger temaer knyttet til omstilling, utvikling, drivkrefter, endringsbarrierer og læring. Temaene behandles gjennomgående fra et ledelsesperspektiv.

Pedagogisk veksles det mellom en induktiv og deduktiv tilnærming. Det varieres mellom cases, klassediskusjoner, deltakerbidrag og tradisjonelle forelesninger.

Programmets faglige innhold er primært rettet mot ledere eller stabspersoner med en aktiv rolle i ledelse av endring.

Kunnskapsmål

Med fokus mot implementeringsproblematikk og med et ledelsesperspektiv skal deltakerne oppnå aktuelle kunnskaper, ferdigheter og kompetanse med bred nytteverdi for å være pådrivere i endringsprosesser.

 • Studenten skal ha god oversikt over og innsikt i fagfeltet:
 • Studenten skal ha kunnskaper om og innsikt i sentrale begrep og perspektiver er for å forstå organisasjoner, organisasjonsendring endringsarbeide og lederes rolle i denne sammenheng
 • Studenten skal forstå hva som er drivkrefter og motkrefter i ledelse av endring, herunder hvorledes interne og eksterne krefter virker
 • Studenten ha kunnskap om sentrale og kritiske juridiske rammebetingelser i endringsarbeide

 

Ferdighetsmål
 • Studenten skal kunne være endringspådriver:
 • Studenten skal være i stand til å benytte relevant teori til å analysere endringsutfordringer – og gjennomføre eller i gangsette og bruke undersøkelser når det fordres
 • Studenten skal våre i stand til å gjør helhetlige vurderinger av endringssituasjoner - herunder til å se endringsprosesser fra flere organisasjonsfaglige perspektiver
 • Studenten skal har tilegnet til for å lede – eller være konstruktive deltagere i endringsprosjekter og endringsarbeid.
Generell kompetanse

Studenten skal (ha forutsetninger til å) være en ”reflektert praktiker”:

 • Studenten skal kunne fortsette sin egen faglige utvikling
 • Studentene skal være i stand til utvikle sin egen forståelse gjennom å se egne erfaringer i faglig lys
 • Studentene skal god kritisk forståelse av faget og tiltak i en større samfunnsmessig sammenheng
 • Studenten skal kunne kommunisere og debattere faglige problemstillinger og utfordringer
Kursets innhold

1. samling Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling
2. samling Endringsledelse
3. samling Endringskontekst og eksterne drivere for endring
4. samling Omstillingsprosesser og juridiske rammebetingelser
5. samling Endringskapasitet og læring

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1.samling - Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne forståelse for og perspektiver på utformingen av organisasjoner og deres virkemåte som grunnlag for å identifisere endringsbehov og betingelser for implementering av endring

Emneoversikt

Strategi og organisasjon

Organisasjonsidentitet og kultur

Makt og innflytelse i organisasjoner

 

2.samling - Endringsledelse
Delmål
Formålet er å gi deltakerne en innsikt i sentrale begreper for å forstå organisasjoner i endring og endringsarbeide. Samtidig skal den gi en erkjennelse av hvor viktig lederrollen, lederstil og adferd er i endringsprosessen.

Emneoversikt
Endringsmodeller
Kommunikasjon
Lederrollen endringsprosesser
Motkrefter

3.samling - Endringsledelse med vekt på eksterne drivkrefter
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i eksterne drivere for endringsprosesser

Emneoversikt
Globalisering
Det grønne skifte
Nettverkssamfunnet

4.samling - Omstillingsprosesser og juridiske rammebetingelser
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i og oversikt over de juridiske rammebetingelser som legger føringer på utvikling i og endringer i og av organisasjoner.

Emneoversikt
Arbeidstaker/arbeidsgiver forhold (rammebetingelser, juridisk håndtering).
Håndtering av arbeidstakere på en “human og juridisk” riktig måte, fra arbeidsgiverperspektivet, nedskalering, omplassering og førtidspensjonering mm.
Relevante lover og regelverk

5.samling - Endringskapasitet og læring
Delmål
Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i utfordringer knyttet til hyppige endringer, hvordan organisasjoner kan lære av endringsprosesser og utvikle endringskapasitet

Emneoversikt
Læring fra endringsprosesser
Endringskapasitet
"Ambidexterity"
"Dynamiske kapabilitet"

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50061
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50062
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50061
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50062
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.