MAN 5003 Økonomi for beslutningstakere

MAN 5003 Økonomi for beslutningstakere

Kurskode: 
MAN 5003
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Pål Berthling-Hansen
Espen Roy Skaldehaug
Ingunn Myrtveit
Kursnavn på engelsk: 
Financial Management for Decision Makers
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
MAN 5004
2022 Høst
MAN 5005
2023 Vår
Introduksjon

Har din karriere resultert i økt ansvar og beslutningsmyndighet?
Føler du behov for å bedre din forståelse av de økonomiske sammenhengene i din virksomhet?

Forståelse av økonomiske sammenhenger og problemstillinger er essensielt for alle beslutningstakere i en organisasjon. Å finne fram til økonomisk bærekraftige løsninger er en vesentlig del av det å drifte en virksomhet.

Programmet "Økonomi for beslutningstakere" inngår i det bedriftsøkonomiske fagområdet og består av temaer innenfor økonomistyring, finans, regnskap, mikroøkonomi og metode, temaer som på en naturlig og pedagogisk måte er knyttet sammen for å gi deltakerne et helhetsbilde av hvordan bedriftsøkonomi kan og bør anvendes i beslutningssammenhenger. Med økende grad av digitalisering i mange bransjer forventes det raskere og bedre beslutninger. Det stilles derfor stadig strengere krav til kunnskap og ferdigheter knyttet til det å ta gode beslutninger, dette gjelder såvel nasjonale om internasjonale selskaper.

Kunnskapsmål

Etter endt kursprogram skal kandidatene ha ervervet avansert bedriftsøkonomisk forståelse. Deltakerne skal ha fått inngående kunnskap om hvilke modeller beslutningstakere bør velge under ulike beslutningssituasjoner. Kunnskap om hvilke begrensninger som ligger i bruken av de enkelte beslutningsmodeller er en vesentlig del av læringsprosessen. Deltakerne skal på bakgrunn av fagområdets vitenskapelige teorier og metoder kunne kommunisere økonomisk informasjon og være ressurspersoner i drøftelser rundt betydningene og konsekvensene av de resultater modellene gir.

Kandidatene skal tilegne seg kunnskap om samspillet mellom økonomisk teori, økonomiske modeller og økonomiske informasjonskilder som gjør dem i stand til å løse nye utfordringer innen det bedriftsøkonomiske fagområdet. Kunnskap som er en forutsetning for å kunne fatte optimale bedriftsøkonomiske beslutninger.

.

Ferdighetsmål

Etter endt program skal kandidatene ha utviklet gode ferdigheter om:

  • bedriftsøkonomisk fagterminologi
  • relevante bedriftsøkonomiske beslutningssituasjoner og i den forbindelse, kritisk kunne analysere de ulike informasjonskildene som legges til grunn for å vurdere de inntekts- og kostnadsendringene de alternative beslutningene medfører.
  • hvilke teorier ulike kalkulasjonsmodeller bygger på
  • regnskapsanalyse basert på eksternt tilgjengelige regnskaper
  • analyse av langsiktige beslutninger basert på kontantstrømmer, avkastningskrav og tilhørende nåverdilogikk.
  • anvendelse av bedriftsøkonomisk teori, metode og modeller, i et selvstendig avgrenset utviklingsprosjekt.
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal kandidatene ha tilegnet seg forståelse for styrker og svakheter med bedriftsøkonomisk modellering, og kunne analysere fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.  Kandidatene skal ha fått forståelse for at modellering er svært viktig for å kunne belyse viktigheten av de ulike underliggende parametere, men samtidig skal de ha fått forståelse for at det er svært sjelden en økonomisk beslutningsmodell klarer å kvantifisere alle relevante beslutningsfaktorer i økonomiske tallstørrelser. Både kvantitative og kvalitative beslutningsfaktorer må inngå i analysen inne en beslutning kan fattes.

Kandidatene skal ha opparbeidet evne til å kombinere kunnskap og ferdigheter slik at man forstår når en beslutning bør foretas og kritisk vurdere de økonomiske effektene av ulike typer beslutninger.

Kandidatene skal evne å kommunisere både problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet, og kunne levere bedriftsøkonomiske innovative bidrag der det er ønskelig.

Kursets innhold

Modul 1: Ledelsesmessige utfordringer og økonomisk styring. Grunnleggende økonomiske forståelse. Fysisk leveranse 3 dager modul.

Modul 2: Oppgavegjennomgang/veiledning. Fysisk/online modul

Modul 3: Regnskapsforståelse og budsjettering. Online modul

Modul 4: Kostnadsanalyser, kalkulasjon, lønnsomhet. Online modul

Modul 5: Investeringsanalyser. Online modul

Modul 6: Spill samling. Studentene jobber i grupper med et simuleringsspill der mange av de tidligere modulene kommer til anvendelse. Fysisk modul 4 dager

Modul 7: Regnskapsanalyse og verdsettelse. Online modul

Modul 8: Sammensatte problemstillinger i privat/offentlig regi. Online modul

Modul 9: Oppgavegjennomgang/veiledning. Fysisk/online modul

Modul 10: Risikoanalyser, prosjektpresentasjon og eksamensgjennomgang. Fysisk modul

Modul 11: Oppgavegjennomgang/veiledning. Fysisk/online modul

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med 11 moduler. 3 fysiske moduler a 3 eller 4 dager, 2 fysiske oppgave/veiledningsmoduler a 1 dag (vil også være mulig å bruke Skype), 5 online moduler.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 4 timers digital skoleeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Det forventes at studentene benytter Excel til å foreta de ulike analysene.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50031
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
4 timers skriftlig digital skoleeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50032
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.