MAN 3038/3039 Internprising

MAN 3038/3039 Internprising

Kurskode: 
MAN 3038/3039
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Emnenavn på engelsk: 
Transfer Pricing
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skatte- og avgiftsrett, Spesialisering
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Samfunnet vi lever i blir stadig mer og mer internasjonalisert og mer en 60% av all handel i verden finner sted mellom to personer/selskap med et interessefellesskap. Når det foreligger et interessefellesskap vil dette interessefellesskapet kunne påvirke den pris som avtales mellom partene. Prisen vil igjen kunne påvirke skattebelastningen i det enkelte land. Interprising er således en av de mest brukte metoden for flytting av skattepliktig overskudd fra et land til et annet.

Norge og mange andre land i verden har regler (internprisingsregler) som skal demme opp for slik uønsket skatteplanlegging. Regler om hvordan man skal fastsette riktig pris (armlengdes pris) finnes både i nasjonal rett, i skatteavtaler og også til en viss grad i EØS-retten. 

I dagens samfunn er det vanskelig å jobbe med nasjonal skatterett uten samtidig å ha god forståelse for interprising.

Kunnskapsmål

Ha inngående kjennskap til regler om:

 • Prinsipper for fastsettelse av riktig internpris mellom beslektede selskaper
 • OECDs transfer pricing guidelines - 2010 versjonen
 • OECDs guidelines on the attribution of profits to permanent establishments
 • internprising etter skatteloven § 13-1
 • dokumentasjon av interprising
 • fastsettelse av internpris i forskjellige bransjer
 • internprising for immaterielle eiendeler
 • forskjeller i internpriser for skatte- og toll-/avgiftsformål
 • prosedyrer for gjensidige avtaler ved internpriser
 • internasjonale voldgiftsalternativer ved tvist om internprising
 • Tynn kapitalisering
 • Formelbasert fordeling vs armlengdeprinsippet
Ferdighetsmål

Kunne:

 • forstå metoder for fastsettelse av internpris
 • operasjonalisere beregning av internpris for ulike eiendeler og tjenester
 • ta stilling til riktig dokumentasjon for å beregne internpriser
 • kalkulere nåverdier mv som ledd i fastsettelse av internpriser
 • forstå skatteplanlegging ved hjelp av armlengde- og separat enhet-prinsippene
Generell kompetanse
 • Studentene skal utvikle en beredskap til å identifisere problemstillinger vedrørende internprising, særlig i multinasjonale foretak og forstå kontrollutfordringene for skattemyndighetene.
Kursets innhold
 • Internprisingsmetoder
 • Særtrekk forskjellige driftsmidler
 • Særtrekk forskjellige bransjer
 • OECDs guidelines
 • OECDs attribution regler
 • Armlengdeprinsippet
 • Konserninterne tjenester
 • Kostnadsbidragsordninger
 • Oppgave- og dokumentasjonskrav
 • Tynn kapitalisering
 • Formelbasert fordeling
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet forutsetter at studentene møter forberedt til hver samling. Det forventes at deltakerne bidrar aktivt til diskusjon og dialog i undervisningen. 

En del av pensum skal primært tilegnes gjennom selvstendig lesing. Her vil undervisning bare fokusere på utvalgte punkter. Eksamen vil dekke mer enn det som er undervist., 

Studentene skal enkeltvis, eller i grupper på to, skrive en prosjektoppgave. Denne anbefales påbegynt tidlig i gjennomføringen slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen. 

Tidsbruk 

Kurset er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med prosjektoppgaven.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave, 6 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 9 studiepoeng. Begge må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av én student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

Ved skriftlig eksamen kan ca. 1/3 gis som større oppgaver der kandidaten skal ta stilling til de skatte- og avgiftsmessig konsekvenser av et gitt saksforhold. For ca 1/3 kan det bli gitt oppgaver lik flervalgsoppgaver (men med manuell retting), mens 1/3 kanbli gitt som korte teorioppgaver med svar på maksimum 1/2 side. Studentene får underveis i programmet god trening i de forskjellige oppgavetypene. Det anbefales at prosjektoppgaven påbegynnes tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen.

For studenter som bruker kurset som avsluttende modul i spesialiseringen:
For studenter som skal benytte kurset som en av sine to avsluttende kurs, skal fire (4) kurs à 15 stp være bestått.
I de 2 siste kursene tas kun skriftlig eksamen, og studenten skal skrive en større avsluttende prosjektoppgave på 12 stp. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av én student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.

Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 2 års yrkeserfaring. Se for øvrig opptaksvilkår. Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. En viss innsikt i alminnelig forvaltningsrett er en fordel.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30391
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
100Ja4 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Individuell 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3039, 9 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30381
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3038, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet:4 Time(r)
Kommentar: 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3039, 9 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30391
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3038, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30381
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
200
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.