MAN 2922-2923 Merverdiavgift I - grunnleggende emner og EU Mva

MAN 2922-2923 Merverdiavgift I - grunnleggende emner og EU Mva

Kurskode: 
MAN 2922-2923
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Kursnavn på engelsk: 
Value Added Taxation - Basic subjects and EU VAT
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skatte- og avgiftsrett, Spesialisering
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Gjennom dette programmet vil du få detaljert kunnskap om hvordan MVA-reglene på de mest vanlige sakskompleksene som oppstår innenfor MVA området. Du vil videre få inngående kunnskap om de ulike reglene i MVA-lovgivningen virker i sammenheng. Dette vil gjøre deg i stand til å forstå og analysere næringslivets til tider komplekse avgiftsplanlegging og avgiftsforvaltningens mottiltak. Endelig vil dette kurset gi studentene inngående innblikk og forståelse for de norske merverdiavgiftsreglene i et internasjonalt perspektiv.

Kunnskapsmål

Kandidaten har inngående kunnskap og evne til å analysere følgende regler i MVA-retten:

 • Omsetningsbegrepet
 • Begrepet næringsdrivende, herunder avgrensning mot arbeidstagere og avgiftsfrie institusjoner
 • Uttak og justeringsregler
 • Fast eiendom om mva, frivillig registrering
 • Fradragsrett
 • Sentrale unntak,særlig finansielle tjenester
 • Fellesregistrering
 • Avgiftsforhold ved omorganisering og endringer
 • Avgiftsplanlegging - grensene mot gjennomskjæring
 • Tidfesting - bokføringsregler
 • Etterberegning
 • Tilleggsavgift og straff
 • Klage
 • Hovedtrekk EUs mva-regelverk, forskjeller og likheter til norske regler
Ferdighetsmål

Kandidaten kan analysere, forholde seg kritisk til og bruke relevante metoder slik at hun/han kan:

 • anvende mva-reglene på konkrete saksforhold
 • se de mange bestemmelsene i mva-lovgivningen i sammenheng
 • forstå næringslivets avgiftsplanlegging og avgiftsforvaltningens mottiltak ved gjennomskjæring
 • se norske merverdiavgiftsregler i et internasjonalt perspektiv
Generell kompetanse
 • Kan analysere og forstå kompleksiteten i norsk merverdiavgiftslovning
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Kan formidle kunnskap om avanserte MVA-rettslige problemstillinger samt på en god måte forklare hvordan dette kan analyseres. 
Kursets innhold
 • Rettskildene, mva-loven og mva-forskriften
 • Merverdiavgiftsreformen 2001
 • EUs merverdiavgiftsdirektiv, hovedregler og forskjeller
 • Grunnleggende vilkår avgiftsplikt
 • Subjektkravet
 • Transaksjonskravet
 • Objektkravet til vare og tjeneste
 • Fradragsrett
 • Relevans
 • Tilordning
 • Foreldelse
 • Uttaksregler
 • Fast eiendom
 • Frivillig registrering
 • Justeringsregler
 • Organisasjonsforhold og MVA
 • Omorganisering – fusjon og fisjon
 • Fellesregistrering
 • Gjennomskjæring
 • Tidfesting
 • Bokføringskrav
 • Betalingsregler
 • Sanksjoner - etterberegning
 • Klage
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Læreprosess 

Programmet forutsetter at studentene møter forberedt til hver undervisning. Før hvert program legges ut oppgaver på Its Learning, som studentene skal løse. Det legges også ut oppgaver som skal løses som repetisjon. Deltagerne skal bidra til aktiv dialog i undervisningen. 

En del av pensum skal primært tilegnes gjennom selvstendig lesing. Her vil undervisning bare fokusere på utvalgte punkter. Eksamen vil dekke mer enn det som er undervist., 

Studentene skal enkeltvis, eller i grupper på to, skrive en prosjektoppgave. Denne anbefales påbegynt tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen. 

Tidsbruk 

Programmet er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgaven.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av en student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

Oppgavesettet på skriftlig eksamen vil variere og kan bestå av tre deler. Ca 1/3 gis som større oppgaver der kandidaten skal ta stilling til de skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av et gitt saksforhold. For ca 1/3 gis oppgaver lik flervalgsoppgaver (men med manuell retting), mens ca 1/3 gis som korte teorioppgaver med svar på maksimum 1/2 side. Studentene får underveis i programmet god trening i de forskjellige oppgavetypene. Det anbefales at prosjektoppgaven påbegynnes tidlig i programmet slik at arbeidet med oppaven kan understøtte den løpende læringen.

Enkelte av oppgavene gis på engelsk, men kan besvares på norsk.

For studenter som bruker kurset som avsluttende program:
For studenter som skal benytte programmet som ett av sine to avsluttende program, skal fire (4) program à 15 stp være bestått.
I de 2 siste programmene tas kun skriftlig eksamen, og studenten skal skrive en større avsluttende oppgave på 12 stp. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.

 

Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Kvalifikasjoner

Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 studiepoeng eller tilsvarende fra høyskole eller universitet innen økonomisk/administrative eller juridiske fag. Du har fylt 25 år. Du har to års relevant yrkeserfaring hvor skatte- og avgiftsrett inngår.

Forkunnskapskrav

Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. En viss innsikt i grunnleggende merverdiavgiftsregler er en fordel.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • BI-approved copy of: «EUs Merverdiavgiftsdirektiv» 2006/112 EF
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2923, 9 studiepoeng.
Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode: 
MAN 29231
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 2)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2922, 6 studiepoeng.
Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode: 
MAN 29221
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
200
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
72 Time(r)
Eksamen
4 Time(r)
Individuell eksamen
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgave.
Forberedelse til undervisning
49 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
200 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.