MAN 2914-2915 Skatteprosess

MAN 2914-2915 Skatteprosess

Kurskode: 
MAN 2914-2915
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Kursnavn på engelsk: 
Tax Procedure
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skatte- og avgiftsrett, Spesialisering
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette programmet vil gi deg detaljert innsikt i saksbehandling i skatte- og avgiftsforvaltningen. Temaer som behandles er blant annet opplysningsplikt, kontrolltiltak, endringer og sanksjoner. Du vil videre få inngående kunnskap rundt regler om klage og endring av skattefastsetning, domstolenes prøvelsesadgang, samt bruk av kontrolltiltak og tvangsmidler. Hvilke rettigheter og forpliktelser som følger av Den europeiske menneskerettskonvensjon og øvrige folkerettslige traktater innenfor norsk skatteforvaltning, er et sentralt tema og blir følgelig behandlet. Dette programmet kan inngå i graden Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett.

Kunnskapsmål

ha detaljert kjennskap til regler om underliggende temaer, og evne til å analysere og løse sentrale problemstillinger::

 • Anvendelsesområde for forvaltningslov og ligningslov innen skatteforvaltning
 • Saksbehandling vedtaksfastsettelse
 • Opplysningsplikt
 • Kontrolltiltak
 • Sanksjoner
 • Klage
 • Endring uten klage
 • Domstolsprøvelse
 • Habilitet
 • Skattebetaling og - innkreving
Ferdighetsmål

kunne på et avansert nivå:

 • Foreta en korrekt saksbehandling
 • Anvende de regler som den enkelte sakstype forutsetter
 • Forstå bedre arbeidsdelingen mellom skatteetat, påtalemyndighet og regjeringsadvokat
 • Samarbeide bedre med andre offentlige myndigheter
Generell kompetanse
 • Studentene skal få et helhetlig perspektiv på avveiningen mellom grunnleggende rettssikkerhetshensyn og hensynet til effektiv skatte- og avgiftsforvaltning.
Kursets innhold

- Skatte- og avgiftsforvaltningens organisasjon
- Anvendelsesområde forvaltningslov og ligningslov i skatte- og avgiftssaker
- Forskjeller: Lignings- mververdiavgifts-, og folketrygdavgiftssaker
- Gangen i en skatte- og avgiftssak med endring, sanksjonsfastsettelse, anke og domstolsprøvelse
- Habilitet

- Kontradiksjon
- Varslingsplikt - uttalerett
- Veiledningsplikt
- Krav til vedtaks innhold begrunnelse

- Forhåndsuttalelser bindende og veiledende
- Taushetsplikt personvern - hemmelige bevis

- Fremskaffelse bevismateriale
- Selvangivelses- og oppgaveplikt
- Innhenting opplysninger - egne og andres forhold
- Kontrolltiltak
- Bokettersyn
- Ransaking
- Beslag
- Speilkopiering

- Opplysninger fra andre land - skatteavtaler
- Bevisbedømmelse og bevisvurdering - bevisbyrde
- Skjønn
- Endring - etter klage og uten klage
- Frister og foreldelsesregler
- Saksomkostninger

- Reaksjonsmidler
- Forsinkelsesavgift
- Gebyr
- Tvangsmulkt
- Kontrolltiltak
- Bokføringspålegg
- Tilleggsskatt og tilleggsavgift
- Renter
- Straff
- Domstolsprøvelse

- Innkreving
- Ordinære og ekstraordinære
- Sikring av krav
- Ekstraordinære innfordringsskritt
- Vanskeligstilte skattytere

- Straffesaker
- Objektivt gjerningsinnhold
- Subjektive straffbarhetsbetingelser
- Medvirkeransvar

- Begrensninger - EMK og FNs konvensjoner
- Erstatningsansvar for svikt i statens saksbehandling
- Grunnlag, omfang og prosedyre

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgaven. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av en student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

Oppgavesett på skriftlig eksamen vil bestå av tre deler. Ca 1/3 gis som større oppgaver der kandidaten skal ta stilling til de skatte- og avgiftsmessig konsekvenser av et gitt saksforhold. For 1/3 gis oppgaver lik flervalgsoppgaver (men med manuell retting), mens 1/3 gis som korte teorioppgaver med svar på maksimum 1/2 side. Studentene får underveis i programmet god trening i de forskjellige oppgavetypene. Det anbefales at prosjektoppgaven påbegynnes tidlig i programmet slik at arbeidet med oppaven kan understøtte den løpende læringen.

For studenter som bruker kurset som avsluttende program:
For studenter som skal benytte programmet som ett av sine to avsluttende program, skal fire (4) program à 15 stp være bestått.
I de 2 siste programmene tas kun skriftlig eksamen, og studenten skal skrive en større avsluttende oppgave på 12 stp. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.

Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 2 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår. Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. En viss innsikt i alminnelig forvaltningsrett er en fordel.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lovsamling
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2915, 9 studiepoeng.

Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode: 
MAN29151
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 2)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2914, 6 studiepoeng.

Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode: 
MAN 29141
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
200
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.