MAD 1214 Logistikk

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

MAD 1214 Logistikk


Kursansvarlig
Eirill Bø

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Logistikk behandler de fysiske og administrative prosesser som er knyttet til det å anskaffe, håndtere, lagre, transportere og levere ferdigvarer, råvarer og materiell, samt diskutere hvordan varer og tjenester blir tilgjengelige for sluttbrukerne..

Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle funksjonsområdene internt i bedriftene og de omfatter både leverandører og kunder. Måten prosessene gjennomføres på, har avgjørende virkning på både konkurranseevne og lønnsomhet. Som fagområde har logistikk gjennomgått en utvikling fra en situasjon der hovedfokus var reduksjon av kostnader på delområder, til helhetsbetraktninger som fremkommer ved integrering internt i bedriftene og gjennom samarbeid med leverandører og kunder.

Logistikk innebærer både å ha et helhetssyn på hvordan kjeden fungerer men også å forstå de kostnader som oppstår i kjeden og at mange kostnader vil trekke i forskjellige retninger. For eksempel vil et ensidig fokus på lagerkostnader kan bidra til økte transportkostnader og motsatt.

OBS!
Dette kurset er overlappende med kursene ELE 3715 Logistics and Marketing Channels (7,5 studiepoeng) og MRK 3520 Markedsføringskanaler og logistikk (7,5 studiepoeng). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for kobinasjoner av disse kursene i en Bachelorgrad.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene ha en grunnleggende innsikt i logistikkbegrepets nåværende innhold og utvikling.

 • Forstå begrepene logistikk og supply chain management.
 • Kjenne til modeller som Du Pont, totalkostnadsanalysen, ABC analyser og klassifiseringsmodeller.
 • Eksempler på begreper som skal kunne forklares:
  • Leveringsservice
  • Logistikkostnader
  • Leverandørrelasjoner
  • Strategiske allianser
  • Kostnadsoptimalisering
 • Kjenne til modeller for optimalisering av vareflyten

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne forklare hvordan man med et kundefokusert utgangspunkt, kombinerer økonomiske, sosiale og politiske perspektiver for å analysere den fysiske vareflyten. Studentene vil være i stand til å:
 • Utføre en distribusjonsanalyse for å finne de mest effektive kanaler fra produsent til sluttkunde.
 • Utføre en leverandøranalyse og vite hvordan de kan gjøre innkjøpet mest mulig effektivt og hvordan man bør og kan knytte tette relasjoner med enkelte leverandører.
 • Utføre en lageranalyse, samt sette opp produksjonsplaner for en produksjonsbedrift.
 • Vurdere riktig og kostnadseffektiv leveringsservice mellom leddene i forsyningskjeden
 • Kunne modellere enkle optimaliseringsproblemer ( lineær programmering) knyttet til lager og transport
 • Benytte excel solver til å løse optimaliseringsmodellene

Holdningsmål
Etter endt kurs skal studentene være klar over at effektive distribusjonskanaler kan komme i konflikt med målet om å verne miljøet. De skal også utvikle en etisk bevissthet knyttet til håndtering av leverandører i en innkjøpssammenheng.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper i dette kurset.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Persson, Göran og Helge Virum, red. 2011. Logistikk og ledelse av forsyningskjeder. 2. utg. Gyldendal akademisk. 463 s

Annet:
Roberta S. Russell, Bernard W. Taylor III. 2009. Operations management : creating value along the supply chain. 6th ed. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. Supplement to chapter 11, chapter 14 and Solving linear programming problems with Excel


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 1. Introduksjon til logistikkbegrepet - fagets omfang og utvikling
 2. Leveringsservice som betydning for kunden.
 3. Hvordan måle leveringsservicen?
 4. Prognoser og lagerstyring
 5. Produksjonsstyring
 6. Innkjøp og leverandørsamarbeid
 7. Distribusjon og transportens plass i bedriften og betydning for verdikjeden.
 8. Prinsipper for å skape effektiv logistikkprosesser
 9. Logistikk som konkurransestrategi
 10. Logistikkens betydning for miljøet.
 11. Informasjonsteknologiens betydning for logistikken.
 12. Hva gjør de ledende logistikkbedrifter?
 13. Optimaliserings modeller for transport og lager

Dataverktøy
Det vil bli benyttet excel regneark i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset vil gjennomføres ved forelesninger og øvelser, totalt 45 kurstimer.

Studentene må i dette kurset arbeide med et optimeringscase. Caset vil bli publisert i It's learning. Caset skal ikke leveres inn for karaktersetting, men til den skriftlige eksamen vil enkelte spørsmål ha tilknytning til relevante emner i caset.

Anbefalt tidsforbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
45
Forberedelse til forelesning
45
Arbeid med excel-case
60
Forberedelse til eksamen
46
Eksamen
4
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  MAD 12141 - Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset MAD 1214 Logistikk. 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester.

  Tilleggsinformasjon