KLS 3685 Bacheloroppgave - Creative Industries Management

KLS 3685 Bacheloroppgave - Creative Industries Management

Kurskode: 
KLS 3685
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Anne-Britt Gran
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Creative Industries Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling og ta helhetlig ansvar for å løse denne på en god måte.
Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i gruppe på to til tre studenter, som samarbeider om oppgaven. I spesielle tilfeller kan en student få innvilget å gjøre et individuelt arbeid.

Kunnskapsmål

Studenten skal lære seg å beherske teorier, vitenskapelig begrepsbruk og metodeanvendelse på ett eller flere av følgende områder:

 • organisering og ledelse av prosjekter og virksomheter i kreativ næring
 • markedsføring i kreativ næring
 • entreprenørskap i kreativ næring
 • digitalisering og teknologi i kreativ næring
 • bransjespesifikke utfordringer innenfor kreativ næring (live-bransjene, kunst og designbransjene, og underholdningsbransjene)
 • eventledelse
Ferdighetsmål

Etter kurset skal studentene kunne:

 •  svare på en konkret problemstilling innenfor kreativ næring.
 •  analysere og reflektere over valgt problemstilling.
 •  bruke ervervet kunnskap kritisk og analytisk.
 •  trekke slutninger på bakgrunn av teoretisk arbeid og innhentet empiri.
 •  presentere sitt arbeide på en ryddig og overbevisende måte både skriftlig og muntlig.
Generell kompetanse

Studenten skal gjennom bacheloroppgaven opparbeide respekt for vitenskapelige, kulturelle og kreative verdier, slik at de etter endt studium opptrer redelig og etterrettelig i faglige, profesjonelle sammenhenger.

Kursets innhold

Studentene er selv ansvarlig for å finne emne eller problemområde, som må ha en forankring i studiets faglige innhold.

Kurset avsluttes med en åpen muntlig høring hvor hver gruppe presenterer oppgaven sin og svarer på spørsmål fra sensor.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. 

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Undervisningen omfatter en introduksjonsforelesning og 4 seminarer. Til hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. Seminarene vil omfatte opplæring og trening i presentasjonsferdigheter.

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver oppgave. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til en ekstra muntlig høring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Mer detaljert informasjon om skriving av bacheloroppgaven finnes på studentportalen.

Det tilbys kontinuasjon i eksamenskode KLS 36851, teller 100 %, våren 2022 og siste gang våren 2023.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha inngående kunnskaper innen sitt spesialiseringsområde kulturledelse. De må også ha grunnleggende kunnskaper i samfunnsvitenskapelig metode.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
70
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Det anbefales at oppgaven løses i grupper.
Eksamenskode: 
KLS 36852
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Presentasjon og diskusjon
Vekting: 
30
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
20 Minutt(er)
Kommentar: 
Samme grupper som for den skriftlige bacheloroppgaven
Eksamenskode: 
KLS 36852
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
2 Time(r)
Undervisning
2 Time(r)
Deltakelse i bibliotekets informasjon
Forberedelse til undervisning
20 Time(r)
Forberedelse til seminarer (lese, skrive)
Gruppearbeid / oppgaver
30 Time(r)
Uarbeide delinnleveringer underveis
Seminargrupper
8 Time(r)
Deltakelse i seminarer, 4 x 2 timer
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
335 Time(r)
Arbeid med oppgaven
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3 Time(r)
Veiledning til Bacheloroppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.