KLS 3552 Finansiering av kreativ næring - KONTINUASJONSEKSAMEN

KLS 3552 Finansiering av kreativ næring - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
KLS 3552
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne-Britt Gran
Emnenavn på engelsk: 
Financing Creative Indutries - RE-SIT EXAMINIATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Creative Industries Management - Programkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2019 Høst
2020 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble undervise siste gang våren 2019. Kontinuasjonseksamen tilbys høsten 2019, og siste gang våren 2020.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi en innføring i private og offentlige finansieringsformer generelt og i kultursponsing spesielt. Studenten vil bli presentert for sentrale begreper og teoretiske tilnærmingsmåter innenfor disse fagområdene, og det anlegges også et historisk perspektiv på stoffet.

Kunnskapsmål

Studenten skal tilegne seg kunnskap om private og offentlige finansieringsformer i kreativ næring, samt teorier om de historiske sammenhengene og motsetningene som finnes mellom kapital og kultur, børs og katedral. Studenten skal lære seg teorier om kultursponsing, kulturentreprenørskap og crowdfunding. Videre skal studenten tilegne seg kunnskap om økonomien i de forskjellige kreative bransjene.

Ferdighetsmål

Studenten skal kunne redegjøre for hovedprinsippene for finansieringformene. Videre skal studenten kunne analysere mer komplekse relasjoner mellom kultur og kapital ved hjelp av teorier om kultursponsing/samarbeid, estetisering og kulturelt entreprenørskap. Underveis i kurset skal studenten lære seg å benytte den nyervervede historiske innsikten og de teoretiske verktøyene på konkrete eksempler i dag. Studenten skal også kunne skissere en overordnet strategi for kultursponsing/samarbeid. 

Generell kompetanse

Studenten skal opparbeide respekt for kunnskap og vitenskapelige og kulturelle verdier, samt lære seg å håndtere de etiske dilemmaer som oppstår i skjæringspunktet mellom kultur- og næringsliv.

Kursets innhold
 • Kulturens finansieringsformer før og nå
 • Teoretiske perspektiver på forholdet mellom kultur og kapital, kunst og kommers, kultur og næring 
 • Markedet som finansieringsprinsipp 
 • Kultursponsing som finansieringsform 
 • Offentlige finansieringsformer 
 • Bedriftsmarkedet for kreativ næring
 • Crowdfunding som ny finansieringsform
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, casearbeid i grupper og casefremlegging i klasse. Det vil bli gitt 24 timer undervisning i kursets emner, og 8 timer vil benyttes til studentenes case-fremlegg og diskusjon av disse. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS 35521
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
60Nei1 SemesterGruppe (2 - 3)Oppgaven deles ut i begynnelsen av semesteret.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS 35522
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
40Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Eventuell kontinuasjon i en av eksamensdelene kan gjøres separat. Begge eksamensdelene må bestås for å få kurset godkjent. Det gis en samlet karakter i kurset.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (2-3)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:Oppgaven deles ut i begynnelsen av semesteret.
Eksamenskode:KLS 35521
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Eventuell kontinuasjon i en av eksamensdelene kan gjøres separat. Begge eksamensdelene må bestås for å få kurset godkjent. Det gis en samlet karakter i kurset.
Eksamenskode:KLS 35522
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
24 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
8 Time(r)
Forberedelse til undervisning
18 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
54 Time(r)
Case-oppgaver
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Eksamen
36 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.