KLS 3543 Utøvende kunst og live-kultur - KONTINUASJONSEKSAMEN

KLS 3543 Utøvende kunst og live-kultur - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
KLS 3543
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Sigrid Røyseng
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Creative Industries Management - Programkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2019 Vår
2019 Høst
2020 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble undervist siste gang høsten 2018. Siste kontinuasjonseksamner vil bli tilbudt våren 2019, høsten 2019 og våren 2020.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Utøvende kunst er den kunsten som framføres foran et tilstedeværende publikum, ofte omtalt som øyeblikkets kunst. Teater, dans, musikk og opera regnes som utøvende kunstarter. Kurset dekker alt fra de mest eksperimentelle til de mest kommersielle delene av bransjen – fra samtidsmusikk til stand up. Musikken er her avgrenset til den klassiske musikken som blir spilt live av orkestre og ensembler i konsertsaler og på andre arenaer. Samtidig som vi opplever at stadig flere aktiviteter digitaliseres er interessen for å oppleve kultur live like stor som før. Denne bransjens kjerne i levende framføring byr imidlertid på en rekke økonomiske, markedsmessige og organisatoriske utfordringer som kurset vil ta for seg. I løpet av kurset skal studentene også trene på og utvikle sine ferdigheter i å formidle et budskap muntlig foran et publikum.

Kunnskapsmål

Studenten skal tilegne seg kunnskap om den utøvende kunstens historikk og kjennetegn. Studenten skal ha innsikt i verdikjeder og aktører, økonomi, organiserings- og finansieringsformer samt kulturpolitiske rammevilkår innen utøvende kunst. Videre skal studenten kunne analysere særtrekk ved de ulike kunstområdene som inngår i denne bransjen, dvs. teater, opera, dans og orkestermusikk.

Ferdighetsmål

Studenten skal opparbeide ferdigheter til å samle inn og bearbeide informasjon om økonomiske, organisatoriske og kulturpolitiske problemstillinger i ulike deler av bransjen. Studenten skal sammen med andre studenter i gruppe kunne utvikle forslag til løsninger på økonomiske, organisatoriske og kulturpolitiske utfordringer i konkrete case med utgangspunkt i generelle innsikter i bransjen. Studenten skal opparbeide ferdigheter innen muntlig formidling.

Generell kompetanse

Gjennom ulike læreprosesser i kurset skal studenten utvikle respekt og toleranse for kunstneriske holdninger og verdier i de performative virksomhetene. Studenten skal utvikle etisk bevissthet og en profesjonell holdning til det å arbeide i kulturorganisasjoner som ikke nødvendigvis har en kommersiell grunninnstilling til sitt virke.

Kursets innhold
  • Den utøvende kunstens generelle kjennetegn, verdikjeder og bransjestruktur
  • Organisasjonsformer i bransjen
  • De utøvende virksomhetenes historikk
  • De utøvende kunstens kulturpolitikk og finansieringsformer
  • Markedsøkonomiske utfordringer i de utøvende kunstartene
  • Institusjoner, prosjekter, festivaler, nettverk og hybride former
  • Muntlig formidling
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, gruppeundervisning og casefremlegging i klasse. Det vil bli gitt 24 timer plenumsundervisning i kursets emner, og 12 timer vil benyttes til undervisning i muntlig formidling i grupper.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS 35431
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
60Nei1 SemesterGruppe (2 - 4)Ved kontinuasjon kan prosjektoppgaven gjennomføres individuelt.
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Presentasjon
Eksamenskode:
KLS 35432
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
40Nei 15 Minutt(er)Individuell Muntlig presentasjon av prosjektoppgaven.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (2-4)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Ved kontinuasjon kan prosjektoppgaven gjennomføres individuelt.
Eksamenskode: KLS 35431
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Presentasjon
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet: 15 Minutt(er)
Kommentar:Muntlig presentasjon av prosjektoppgaven.
Eksamenskode: KLS 35432
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
24 Time(r)
Deltakelse i forelesning hvor studenter fremlegger case til diskusjon
Annet i klasserom
12 Time(r)
Arbeid med muntlig formidling i grupper
Forberedelse til undervisning
18 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Case-oppgaver
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Eksamen
36 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.